نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات تربیتی، روان‌شناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

2 -دانشجوی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

    مقاله پیش‌رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد[1] به بازسازی معنایی چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و مقاومت در مقابل تغییر درحال حاضر می‌پردازد. روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم‌ترین پرسش‌های تحقیق پیش‌رو این بوده است که«چه جنبه از زندگی آذری زبانان در دو دهه قبل تغییر کرد که تمایل به فارسی صحبت کردن در آنها  زیاد شد؟»چه تغییراتی درحال حاضر رخ‌ داده که تمایل به ترکی صحبت کردن در آنها بیشتر شده است؟ یافته‌های به‌دست‌آمده شامل شش مقوله عمده به این شرح است. متعین‌های نیاز به نمایش جلال طبقات فرادست، شدت و میزان تعاملات بین طبقاتی، تمایل به تغییر نگرش و رفتار دربارة زبان، عدم توانمندی در ارتباط متقابل، فضای اجتماعی تعامل میان طبقات فرادست و فرودست؛ تشخص‌آوری زبانی، جست‌وجوی راه‌های ورود به طبقه فرادست از طریق تغییرات زبانی و پیروان تغییرات ارزشی در فرودستان. مقوله هسته‌ای این بررسی فقدان تمایل به تغییرزبان گفتاری است که مقولات عمده فوق را دربرمی‌گیرد.[1]. Grounded Theory

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes of Turkish to Persian Spoken Language in the Past Two Decade And Todays Resistance to change Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Karim Mehri 1
  • reza mehri 2

1 Assistance professor of Research Institute of Educational ,Psychological and Sociological in kharazmi University (Corresponding Author)

2

چکیده [English]

Using the constructivist approach and the methodology of Grounded Theory, this paper reconstructs semantically the changes of the spoken language from Turkish to Persian in the past two decades and provides resistance to change of nowadays. To conduct the research, it has been used qualitative research method and Grounded theory procedures and In-depth interview techniques to carry out result? The most important questions of this research are as follows: What aspect of Azari speakers had changed during last two decades that they preferred to speak Persian? What has been occurred nowadays that they tend to speak Turkish?
Findings consist of six major categories: The need to display the glory of the upper classes, the intensity and the interactions between classes, the desire to change attitudes and behavior concerning language, interaction Inability, social space of interaction among the upper classes and the oppressed; the prestige of the language, seeking entry to the upper class through linguistic changes and followers of value changes in the poor.
The core category of this study is the lack of desire to change the spoken language which covers mentioned categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changes in the spoken language
  • the glory of the upper classes
  • Language dignity
  • Constructed interpretation
  • Turkish language
منابع و مأخذ
 
 
احمدی، حمید (1383). قومیت و قوم گرایی در ایران. تهران: نشر نی .
استروس،کوربین (1390). مبانی پژوهش کیفی. ترجمة ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
آشوری، داریوش (1374). ملیت؛ قومیت و ایران: از امپراتوری به دولت ـ ملت. ماهنامه ایران فردا. شمارة 18.
آلن، بیرو (1367). علوم اجتماعی. ترجمة باقر ساروخانی. تهران: نشر کیهان. 
برتون، رولان (1380). قوم‌شناسی سیاسی. ترجمة دکتر ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
بوردیو، پی‌یر (1390). تمایز. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: نشرثالث.
بورس ،کوئن (1376). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمة محمد فاضلی. تهران: نشر سمت.
ببی، ارل (1388). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی) ترجمه رضا فاضل. تهران: سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
تاجیک اسماعیلی، عزی‌الله (1368). بررسی چگونگی تأثیر مهاجرت در بزهکاری نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی
ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران.
شِیفر، برندا (1385). شکل‌گیری هویت جمعی در آذربایجان ایران. ترجمة آیدین رحیمی. تهران: نشر اولوس.
 گل‌محمدی، احمد (1381). جهانی شدن ـ هویت، فرهنگ. تهران: نشر نی.
محمدپور، احمد (1389). فراروش. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (1392). تجربه نوسازی. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
مرشدی‌زاده، علی (1379). بقا یا زوال قومیت‌ها در عصر جهانی شدن. فصلنامه مطالعات ملی. سال دوم. شمارة 6.
ملانی بیرکس وجین میلز (1393). تحقیق مبنایی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و عباداله بانشی. تهران: نشر پژوهش‌های
فرهنگی.
وبلن، تورستین (1383). نظریة طبقه مرفه.  ترجمة فرهنگ ارشاد. چاپ اول. تهران: نشر نی.
 
Ragin,Charles . 1979 . Ethnic Political Mobilization The Welsh Case,American Sociological ,Vol .44 (august).