نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی‌ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه حضور افراد و گروه‌های مختلف با اندیشه‌ها و رفتارهای متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق یکدیگر، داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و دوری از رفتارهای شتاب‌زده توأم با خشونت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. لازم است تا با انجام تحقیقات علمی زمینه همزیستی افراد متفاوت فراهم شود. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر  ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی و به‌طور خاص مدارای رفتاری می‌باشد. برای بررسی مدارای اجتماعی (رفتاری) از تقسیم‌بندی کینگ استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان 35-18 سال شهر ساری (176996نفر) بوده که 400 نفر از آنها به‌عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش‌نامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس[1] و آموس[2]  انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی (رفتاری) رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می‌دهد که سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم (56/0Beta:) را بر مدارای اجتماعی (رفتاری) فرد دارد. همچنین سازه سرمایه فرهنگی توانسته 31 درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین کند.[1].SPSS


[2]. Amos

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Affecting Cultural Capital on Interpersonal Communication With Emphasis on Social Toleration

نویسندگان [English]

  • Ali asghar firozjaeyan 1
  • mahmoud sharepour 2
  • Nazanin farzam 3

1 Assistant Professor in Sociology, University of Mazandaran. )Corresponding Author)

2 Professor in Sociology, University of Mazandaran

3 Master of Youth Studies, University of Mazandaran

چکیده [English]

Nowadays presence of different individuals and groups with different opinions and behaviors alongside with respect to each other’s rights, living peaceful lives and away from hastened violent behaviors is of special importance. Scientific research is necessary to facilitate coexistence of different individuals. The research is conducted usingBourdieu’s nature and field theory in an attempt to evaluate the effect of cultural capital on interpersonal communication with emphasis on social toleration and particularly behavioral toleration. King’s classification has been used to assess social (behavioral) toleration. The statistical population of this study consisted of all young people (18-35 years old) in the city of Sari (176996 individuals), 400 of which were selected as the sample for the survey using Cochran Formula. Data needed for the research was obtained in the field method and by means of a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and Amos software.
 Results showed a significant relationship between cultural capital (and its aspects) and social (behavioral) toleration. Results of structural model test suggest that cultural capital has a direct effect (Beta: 0.56) on individuals’ social (behavioral) toleration. Cultural capital could also explain 31% of variation in social toleration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social toleration
  • interpersonal communication
  • Manner and Field
  • Cultural capital
منابع و مأخذ
ادیبی سده، مهدی؛ یاسر رستگار و سیدصمد بهشتی (1391). تبیین جامعه‌شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن بین اقوام ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 13، شماره 50 :357- 353.
ببی، ارل (1386). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی). ترجمة رضا فاضل. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
بهشتی، سیدصمد و یاسر رستگار (1391). تبیین جامعه‌شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن بین اقوام ایرانی. فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 5 :23-7.
بهمن‌پور، ثریا (1378). رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه شهید بهشتی.
جهانگیری، جهانگیر و حسین افراسیابی (1390). مطالعه خانواده‌های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال 22، شماره 3: 175- 135.
دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا (زیر نظر دکتر محمدمعین و دکتر سیدجعفر شهیدی). مجموعه چهارده جلدی؛ (چاپ اول از دوره جدید). تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
سادا ژاندرون، ژولی (1378). تساهل (درتاریخ اندیشه غرب). ترجمة عباس باقری. تهران: نشر نی.
سراج‌زاده، حسین؛ سارا شریعتی مزینانی و سیروس صابر (1383). بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: 149-109.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال (1390).
شارع‌پور، محمود؛ تقی آزاد ارمکی و علی عسگری (1388). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا بین دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی. فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، دوره10، شماره1 :98-64.
شریفی، سمیرا (1392). بررسی سنجش‌ میزان مدارای ‌اجتماعی بین شهروندان 18 تا70 سال ساکن شهرتهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س).
علیزاده، محمدجواد (1387). مطالعه مدارای اجتماعی و رابطة آن با سرمایه فرهنگی بین افراد 50-15 ساله شهر همدان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
غرائی، بنفشه؛ محمدکاظم عاطف وحید؛ محمود دژکام و همکاران (1384). راهبردهای مدارای نوجوانان تهرانی در وضعیت‌های مختلف هویتی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال5، شماره 19: 139-125.
فکوهی، ناصر (1381). تاریخ و اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی. تهران: نشر نی.
 
مقتدایی، فاطمه (1389). بررسی و سنجش میزان مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن (جامعه شهری اهواز). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نادعلی نجف‌آبادی، مریم (1387). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بردباری اجتماعی (مطالعه موردی شهر نجف‌آباد)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
کروبی، مهدی (1387). فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 7، شماره 28: 324- 309.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
بوردیو، پییر (1380). نظریه کنش. ترجمة مرتضی مردیها. تهران: نقش و نگار.
ریتزر، جورج (1377). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشرمرکز.
قاسمی یارمحمد و احسان نامدار جویمی (1393). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام). فصلنامه فرهنگ ایلام، دوره15، شماره 44 و 45: 21-7.
منصورفر، کریم (1385). روش‌های آماری (چاپ هشتم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Agius, Emmanuel. Ambrosewicz, Jolanta.(2003). Towards culture of tolerance and peace, International Bureau For Children’s rights.
Bourdieu, P .(1986) .The forms of capital, J. Richardson(Ed) handbook of theory and research for the sociology of education (New York, Greenwood).
Bourdieu, P .(1989). Distinction: A social critique of the judgment of taste. London: Routledge.
Bourdieu, P.(1996). The Rule of Art: Genesis & Structure of the Literary Field, Translated by Susan Emanuel, Polity Press.
Cigler, Allan. Jaslyn, Mark R. (2002) .The extensiveness of group membership and social capital: The impact on political tolerance attitudes, Political Research Quarterly, Vol, 55,17-25.
Dennis, Y.(2007). Tolerating on faith: Lacke, Williams and the Origins of Political Toleration, Dissertation, Departmant of Political Science”,Duke University.
Dijker, Anton. M. Koomen, Willem. (1997). Stigmatization, Tolerance andRepair: An integrative psychological analysis of responses to deviance, Cambridge, University Press.
Halpern, Leah Webb. (2003). the effect of higher education tolerance: An investigation of political and cultural attitudes of college students, Academic Forum, 21, 90-130.
Hazama, Yosushi.(2010). Determinants of political tolerance: A literature review, Institute of developing economies, JETRO.
King, P .(1976). Toleration, London, George Allen and Unwin.
Lyness, D.(2006) .Teaching Your Child Tolerance”. Available at :<http:www.kidshealth.org/ essay/Tolerance.html>
Munawar Ismail, Ahmad.(2012). “Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The MalaysianExperience”, International Journal of Islamic Thought Vol.1
NecciDineen, Jennifer Mary. (2001). The impact of political participation on political tolerance in America”, Doctoral Dissertations, Department of Sociology, University of Connecticut.
Parker, John .(2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open UniversityPress.
Peterson, S. (2003). Tolerance. Available at : http:www.beyondintrac tabiliti.org/essay/Tolerance.html.
 
Pinto, Louis. (1996). The Theory of Field & Sociology of Literature: Reflections on the Work of Pierre Bourdiou, in International Journal of Contemporary Sociology, Vol 32, No 2, 1996, 177 – 186.
Siisianen, Martti.(2000). The concept of social capital: Bourdieu vs. Putnam, Department of social science and philosophy. Paper presented at ISTR Fourth International Conference.
Sintang, Suraya. Khambali, Khadijah.(2013). The culture of tolerance in families of new Muslims convert”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol 15, 1665-1675.
UNESCO .(1995). Declaration of principles on tolerance”, General conference of UNESCO at its twenty eight sessions in Paris.
Volhardt, Johanna. Miggacheva, K. Tropp, L .(2008). Social cohesion and tolerance for group difference, Handbook on building culture of peace.