نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در تحقیق حاضر، رابطة همبستگی پایگاه اجتماعی جوانان و تدین آنان بررسی می‌شود. ازاین‌رو پس از مروری بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسان، دیدگاه‌ها، نتایج تحقیقات و یا فرضیاتی مطرح می‌شود، که به رابطة بین پایگاه اجتماعی و تدین اشاره دارند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده‌ها، به تدین و ابعاد آن پرداخته می‌شود.
گفتنی است که در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به نتایج توصیفی و تبیینی آنها اشاره می‌شود. در بخش توصیفی داده‌ها، جوانان، گرایش و آگاهی دینی بالایی داشتند. از‌این‌رو، همبستگی پایگاه اجتماعی و تدین آنان مثبت ارزیابی شد. ولی جایگاه دین‌داری جوانان (مشابه با نتایج محقق دیگری) در بین سه پایگاه اجتماعی نشان می‌دهد که جوانان با پایگاه اجتماعی پایین و متوسط جامعه از جوانان با پایگاه اجتماعی بالای جامعه تدین قو‌ی‌تری دارند. لذا فرضیة وبلن، مبنی بر ضعف تدین طبقة متوسط در مقایسه با دیگر طبقات، بنا به دلایل مطرح شده، در این تحقیق تأیید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparing the Rate of Youths’ religiosity and Its Aspects in Three-High, Middle and Low- Social Ranks.

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

This research investigates the link between youths’ social rank and their religiosity. Therefore, after reviewing sociologists’ viewpoints, there is mentioned the conclusions of studies and theories into the link between social rank and religiosity. Then religiosity and its aspects are investigated through factorial analysis of data. 
In the analysis of data, descriptive and definitive results of data are mentioned. In descriptive part, youngsters’ religious tendency and awareness were high enough. So the link between their religiosity and social rank were evaluated positive. However, the stand of youths’ religiosity (according to the conclusion of other researcher) among three social ranks indicates that the religiosity of youngsters of low and middle social rank is stronger than those of high social rank. As a result, at this research Veblen’s theory, that suggests the religiosity of middle rank is lower than others, is not confirmed.