نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

اگرچه پیکر جسمانی انسان دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی متعددی دارد، متقدمان جامعه‌شناسی به مطالعة آن چندان عنایتی نداشته‌اند. این نوشتار به منظور برجسته ساختن اهمیت مطالعة جامعه‌شناسانة بدن تدوین شده است. به این منظور نویسنده کوشیده است در چارچوب روش تحلیل نظری به اهداف زیر نزدیک شود:
ـ معرفی جامعه‌شناسی بدن،
ـ بررسی دلایل بی‌توجهی متقدمان جامعه‌شناسی به مطالعة بدن،
ـ بررسی زمینه‌های رشد مطالعة جامعه‌شناسانة بدن در سال‌های اخیر،
ـ بررسی دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی بدن.
دیدگاه‌های مطرح شده بر این واقعیت دلالت دارد که الزامات جامعه‌شناختی بدن به اندازه‌ای است که نمی‌توان آن را یک ماهیت صرفاً زیستی و جسمی محسوب کرد. مطالعة جامعه‌شناسانة بدن، از یک‌سو بینش ما را به تعامل میان فرد وجامعه قوت می‌بخشد، و از سوی دیگر با تقویت تعامل میان جامعه‌شناسی و برخی رشته‌های علمی دیگر به رشد درونی جامعه‌شناسی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Body and Its Social-cultural Indications

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

Although human physical figure has numerous social-cultural indications, pioneers of sociologists have not considered its study so much. This paper is prepared for signalizing the importance of studying body, sociologically. So, writer has tried to achieve following aims in a frame of theoretical analysis:
-          Introducing sociology of body;
-          Investigating the reasons that pioneers of sociologists neglect to study body;
-          Investigating growth areas of studying body sociologically, in recent years;
-          Investigating social-cultural indications of body.
Mentioned viewpoints indicate this fact that sociological necessities of body are insomuch that we can not account it as a just physical and biological nature. Sociological study of body, not only nurturing our sight to convergence of society and individual, but contributing inner growth of sociology by nurturing convergence of  sociology and some other scientific courses.