جهانی‌شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی ایران اسلامی (با تأکید بر راهبرد فرهنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیـﺔ‌الله الاعظم(عج)

چکیده

جهانی‌شدن[1] مفهومی است که تمایل سیری‌نا‌پذیر به گسترش در ابعاد گوناگون دارد و در این راستا ابزارهای متعددی خصوصاً فنّاوری‌ها را به کار گرفته است.
موضوع قابل تأمل اینکه امروزه پدیدة جهانی‌شدن، همة ما را در همة عالم فراگرفته است. موضوع توسعة سیاسی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی در قرن بیست‌ویکم، به هیچ گروه، ملت یا دولتی محدود نمی‌شود، بلکه موضوعی است که همگان به آن مرتبط و از آن متأثرند.
چنین تحولی، حوزه و قلمرو فرهنگ کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فضای فرهنگی، تحت تأثیر جهانی‌شدن به معنای توسعة فرهنگ جهانی‌ای که به باز‌سازی تولیدات جدید در قلمرو‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجامیده است، معنای متفاوتی می‌یابد.
شکل و نوع تأثیرپذیری از فرایند جهانی‌شدن، به موقعیت جهانی کشور‌ها و غنای فرهنگ دینی و بومی آن کشور‌ها بستگی دارد. عملکرد کشور‌هایی که غنای فرهنگی و تاریخ تمدن کهنی دارند و کشورهایی که غنای فرهنگی و تاریخ تمدن کهنی ندارند و یا در فرایند گذر از تحولات تاریخی مسخ یا دستخوش تغییر یا حادثه شده‌اند، متفاوت است.
در این مقاله این حقیقت بررسی می‌شود که جهانی‌شدنی که همه را متأثر از خود کرده است، آیا ایران اسلامی را هم در حوزة فرهنگ تحت تأثیر قرار داده است؟ و اساساً مناسب‌ترین رویکرد و راهبرد در مواجهه با این پدیده برای کشور ما چیست؟ و این رویارویی و مواجهه، چه تهدیدها و یا چه فرصت‌هایی را فراروی ایران اسلامی قرار می‌دهد؟
1. Globalization

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization, Opportunities and Threats against Islamic Iran (Emphasizing on Cultural Strategy)

نویسنده [English]

  • 0 0
0
چکیده [English]

Globalization is a concept that has voracious tendency to extend in various aspects, and numerous organs, especially technologies, are used at this course.
A worth thinking issue is that today, globalization phenomenon has surrounded anyone in anywhere. Cultural, technological, economics and political development in 21st century is not limited to a group, nation and government, but everyone are affected by and connected to it.
Such evolution has also affected the area of culture of the countries. Cultural space definition would be changed in affected by globalization which means development of universal culture that has led to reform new outputs in cultural, social, economics and political areas.
The form and sort of affecting by globalization process depends on countries universal position and richness of their native and religious culture. There is difference between performance of those countries with and without cultural richness and old civilization history or have been suffered or transmigrated by passing history evolutions.
This article tries to investigate if globalization, which affected everyone, has influenced Islamic Iran in the area of culture? And basically for our country, what are the most reasonable attitude and strategy to deal with this phenomenon? And this dealing will set what opportunities and what threats against Islamic Iran?