نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

چکیده

نظریة بنیادی روشی مدرن برای کشف مفاهیم بنیادی از دلِ داده‌های تحقیق کیفی است. از این منظر، یک روش کیفی با تکنیک اکتشافی- استقرائی است، اما پوزیتیویسم روشی است کمّی‌ با تکنیک قیاسی به دنبال تأیید یا ردّ مدل نظری و فرضیات تحقیق. نظریة بنیادی سه مرحلة اساسی کدگذاری باز، محوری و انتخابی دارد. البته مراحل روش‌شناسی نظریة بنیادی لزوماً پی‌در‌پی نیست؛ بلکه بر اساس تحلیل همزمان است. یعنی محقق همزمان می‌تواند به گردآوری، طبقه‌بندی، و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بپردازد و از ارتباط میان مقولة مرکزی با دیگر مقولات خط داستانی پدید می‌‌آید. در نظریة بنیادی، برخلاف تحقیقات کمّی‌، پیش از تحقیق میدانی نمی‌توان نمونه‌گیری نظری را برنامه‌ریزی کرد. معیار قضاوت در نمونه‌گیری نظری هنگامی‌ اتفاق می‌افتد که اشباع نظری مقوله یا نظریه صورت پذیرد. هنگامی‌ که محقق، پس از پیمودن روند مسیرهای فوق، به کشف نظریه نرسید باید حساسیت نظری را افزایش دهد، یعنی پرسیدن و مقایسة مداوم در طول تحقیق که اساس نظریة بنیادی را تشکیل می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamental Theory in the Way Theorizing

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

The fundamental theory is a modern method to discover fundamental meaning through qualitative research data. Thus fundamental Theory is a qualitative method with exploratory- inductive technique. But the positivism method is a quantitative method with deductive technique following to confirm or refuse the theory model and suppositions.   The fundamental theory passes three basic stages: a) putting into a open code and exploting meaning; b) putting into A pivotal code and exploting categories; c) putting into a elective code and exploting centeral category. of course the stages of fundamental theory methodology is not nontinuous essentially; rather it is based on simultaneous analysis. it means that the researcher of fundamental theory can gather, classify and analyse research data simultaneously, because the aim of researcher passing these stages is to get centeral category explaining other categories and the phenomena of research. The relations between central category and other ones causes the story line explaining fundamental meaning of fundamental theory, then suppose it as a sun having the regular and systematic relationships with other planets. In fundamental theory against quantitative researches, we can not programme the theoretic sampling before field research. When the category theoretic saturation accomplished so judgement standard in theoretic sampling would be done. In this case, the additional samples and data can not provide a new knowledge and then all of the samples seem alike; otherwise, if the researcher did not discover the theory after passing the stages, he/ she must increase theoretic sensitivenees and it means asking and comparing continuously during the research establishing fundamental theory base.