نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه‌های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت‌های انسانی تلقی می‌شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان‌ها و شکل‌گیری هویت مکانی با روش اسنادی است که از منابع متعدد استفاده شده است. استفادة انسان از مکان برای بیان احساس مکانی یا هویت‌پذیری در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی، و جهانی مؤثر است، انسان با فرهنگ خود در شکل‌پذیری و نقش‌یابی مکان‌ها تأثیرگذار است. فرهنگ‌های گوناگون مکان‌های خاص خود را می‌سازند و کارکردهایی متناسب به آن می‌بخشند. ویژگی‌های فرهنگی جامعه همچون روحی در کالبد مکان نفوذ می‌کند، در آن تجلی می‌یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می‌سازد. معماری، شیوه‌های کشت ‌و‌ زرع، نوع و شکل سکونتگاه‌های انسانی، و ساخت راه‌ها از جمله پدیده‌هایی انسانی متأثر از فرهنگ است که به مثابه چشم‌اندازهای فرهنگی مطالعه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Place and the Role of Culture in Shaping the Place Identity

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

The identification and understanding place and space has applications in many of scientific disciplines. The place and space is a base for human activity and life in different sciences especially the human and social sciences. Therefore, the study of nature of space and space and its interaction with culture is necessary and the neglect of this issue is an obstacle for comprehensive understandings of place and culture. This paper studies the role of culture in places and shaping place identity. The research method was documental and used the different resources. The results indicate the use of place by people is regarded as a to tool express the place feelings and shaping identity in local, regional, national and global levels. So that, different cultures are forming their own particular places and as well as shaping the functions appropriate to their culture. Also the cultural characteristics of a society are reflecting as a spirit in place physic and reveals in its place and space context. The architecture, agriculture methods, human settlements types and forms, roads networks and so on including phenomenon affected by culture. This phenomenon is studying as a cultural landscapes.