نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد الهیات دانشگاه امام صادق(ع).

چکیده

توجه به ادبیات موجود در حوزة دانش علوم اجتماعی و مدیریت نظام فرهنگی ـ اجتماعی و نیز ادبیات فقهی، کلامی، و فلسفی در حوزة اندیشة دینی می‌تواند رویکردی بیافریند که خود با پارادایمی توحیدی فهمیدنی است. چنین رویکردی می‌تواند ما را در ارائة تفسیری نو از مفاهیم اجتماعی یاری دهد. اندیشمندان علوم اجتماعی از دیرباز به دنبال طراحی شهری ایده‌آل بوده‌اند که در آن امور طبیعی و اجتماعی به بهترین نحو جاری است. در چنین جامعه‌ای کنشگران در پیروی از قواعد اجتماعی فعالانه ظاهر می‌شوند. چنین فرایندی در ادبیات علوم انسانی می‌تواند با متغیر سرمایة اجتماعی تبیین و تفسیر شود. در ادبیات دینی امر به معروف و نهی از منکر نزدیک‌ترین مضمون به این معناست. این مقاله با تکنیک حل مسئله در پی استفاده از دارایی‌های معرفتی امیدوار به ارائة مدلی شناختی است که با استفادة ابزارگونه از عقلانیت مدرن ذیل اندیشه‌ای درون دینی می‌تواند راهی نو در حوزة گسترش مفهومی ادبیات بومی کشور باشد. از این رو، ضمن پرداختن به ادبیات سرمایة اجتماعی، مدلی شناختی به منظور نهادینه کردن بعدی از اندیشة اجتماعی دینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Social Capital Based on the Religious Rationalism

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

The need to attend to the existing literature in the realm of social sciences and cultural and social management as well as the philosophical, jurisprudential and theological sciences in the realm of religious thought  may give birth to a new approach; the approach which can be understood under a monotheistic paradigm. Such an approach may assist us in introducing a new interpretation of the social concepts. Despite the fact that institutionalization of value indicators in the society is subject to different cultural habitat variables various already studies made in this respect show that institutionalization of such variables as social confidence within the religious cultural and educational group is more prevalent as compared with other groupings. Since the day of yore, the scholars of the social sciences have been seeking to establish an ideal state or utopia or ideal community as a community in which all social and national affairs are in the process in its best manner. In the ideal community it is better if all members voluntary play their deserved roles actively. In the ideal community all actors are actively involved in the actions based on the social rules and regulations. Such a process in the literature of human sciences can be interpreted by use of the social capital variable. If we go through the religious literature we find the principle of the promotion of virtues and prevention of vices as the closet concept to our discussion. The present paper in fact is seeking to define and interpret such a relationship. This paper introduces the relevant techniques for resolving the problem and wishes to present a cognitive model by use of the relevant intellectual properties. it also intends to use the modern rationalism as an instrument within an intra-religious thought with the purpose to open a new chapter for conceptual development of the indigenous literature. To this end we discuss the social capital and present a cognitive model for institutionalizing a certain dimension of the religious social thinking.