نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناخت رابطة میان خدمات شهری و سبک زندگی شهروندان با هدف بررسی نقش تسهیلات شهری بر شیوة زندگی شهرنشینان انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از شیوة پیمایشی، با 734 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق بیست‌و‌دوگانه شهر تهران یا افراد مطلع خانوار که حداقل 18 سال سن داشته‌اند، مصاحبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد میزان برخورداری و استفادة شهروندان تهرانی از خدمات شهری شهرداری کمتر از حد متوسط است. به طور متوسط تمایلات رفتاری پاسخگویان در زمینة نحوة گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، و دیگر سلائق بیشتر سنتی بوده و فاصلة زیادی تا سبک مدرن دارد. یافته‌های تحقیق رابطة میان سبک زندگی با برخورداری از خدمات شهری و میزان استفاده از آن‌ها را تأیید کرد و نشان داد شهروندانی که از خدمات شهری برخوردارترند و از آن‌ها بیشتر استفاده می‌کنند، سبک زندگی مدرن‌تری دارند. متغیر میزان استفاده از خدمات شهری تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. بنابراین، اگر امکانات و تسهیلات شهری افزایش یابد ولی در کنار آن میزان استفاده از این خدمات رایج نشود، هیچ تغییری در شیوة زندگی شهروندان حاصل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

City Services and Lifestyle

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

Along the world changes and the consequences of era of modernity، the needs and demands of urban population regarding the quality and quantity of  the city services and amenities have been rising. This issue plays an important role in changing  the way and lifestyle of urban population. The present research has been conducted with the purpose of identifying the relation between city services and lifestyle of the citizens and in order to evaluate the role of city amenities on the lifestyle of the urban citizens. This research has been conducted using the survey method and the sample of 734 people inculding the head of households residing in the twentytwo districts ofTehran, or the informed members of the family who have been at least 18 years old.  The results of the research showed; the citizens ofTehranenjoy less than average city amenities and use them less than avearge as well.On the average, the behavorial tendencies of the respondents regarding on the way of spending their liesure time, management of the body and other tastes are more traditional and has a far distance with  modern style. Therefore, the lifestyle of citizen ofTehranis in the middle of the traditional-modern range and the tendency of most citizens is still towards the traditional methods. The findings confirmed the relation between the lifestyle and enjoying city services showed; the citizens who enjoy more  of city services and use them more often, have a more modern lifestyle. The level of usage of city services has direct impact on lifestyle. Therefore, if the city services and amenities incease but along such increase the level of usage of these services does not increase, there will not be any change in the lifestyle of the citizens.