نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعۀ حاضر رابطۀ بین میزان دینداری و کیفیت زندگی جوانان شهر شیراز را بررسی می‌کند. در ابتدا مطالعه‌های انجام شده در این حوزه را مرور کردیم، سپس بر اساس نظریه‏ای مبتنی بر آرای بوم‏شناختی پنج فرضیه را مطرح نمودیم. برای آزمون فرضیه‏ها 550 جوان بین 15 تا 29 سال شهر شیراز را به شیوۀ نمونه‏گیری اتفاقی چندمرحله‌ای انتخاب کردیم. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ است. نتایج به دست آمده در سطح تحلیل دو متغیره نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و جنسیت، رابطه وجود دارد و بین کیفیت زندگی و سطوح گوناگون فردی، خانوادگی، فراخانوادگی و کلان، رابطۀ مثبت و معنی‏داری وجود دارد.
نتایج به دست آمده در سطح تحلیل «رگرسیونی» نشان می‌دهد‌ که متغیرهای سطح فردی، سن، طبقۀ پایین و بالای اجتماعی و سطح کلان بر روی هم 25 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که تقویت عوامل مذهبی، باور‌ها، عقاید افراد و هویت مذهبی افراد جامعه تأثیر بسزایی بر بهبود سلامت روانی، اجتماعی، جسمانی و در کل کیفیت زندگی آنها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between religiosity and the quality of life (among youth in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between religiosity and the quality of life among youth in Shiraz. To do so, at first the related literature in Iranian and international publications has been reviewed, and then a theoretical framework based on ecological theory has been proposed as well as five hypotheses have been established. For testing hypothesis, the survey method has been used, in this case, 550 youth between 15 to 29 ages has been chosen as population by systematic random sampling. Findings show that variables at micro level (age, lower class & upper class) and at macro level (religious rituals, religious consumptions and religious beliefs) as a whole could explain 25 percent of variation of QOL of youth. The research shows that the improvement of the religious beliefs has an effect positively on mental and social heath as well as quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Youth
  • Quality of Life