نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله با روش تحقیق کیفی نوشته شده و هدف اصلی، تبیین مفاهیم نشانداری سلسله مراتبی و فرایند دلالتگری در موسیقی دستگاهی ایران است. نتایج به دست آمده از تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که نشانداری در موسیقی ایرانی به چند شکل اصلی روی می‌دهد: 1. روابط بین گوشه‌های مشترک دستگاه‌ها 2. روابط بین نت‌ها.
همچنین دلالتگری نیز عمدتاً در قالب گسترۀ فرهنگی کلان و نیز به شکل تداعی معانی ایجاد می‌شود که البته از حیث شناخت معانی، حالتی سیال و متعدد در چارچوب موسیقی دستگاهی دارد، مگر در مواردی که موسیقی ایرانی در بافت دیگری مثل تعزیه قرار بگیرد، که در آن صورت وجه قراردادی دلالت، برجستگی بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics of Iranian classical music (The Analysis of Markedness and Musical Signification Concepts)

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

 This study evaluates the concepts of hierarchal Markedness and Signification of Iranian classical music .the method has been used in this paper is qualitative method .The results has shown that the Markedness in Iranian classical music occurs in two ways: 1. The relations between the Gushehs of Dastgah 2. The relations between musical Notes
Although signification will occur in macro range of culture, in the term of understanding meaning it has dynamic and multiple shape in the Dastgah framework of music . But Ta'zieh, a kind of Iranian traditional musical Ritual, has shown another context of Iranian music in which signification is more prominent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Music
  • Markedness
  • signification