نویسنده

معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، استادیار جامعه‌شناسی سیاسی ایران

چکیده

موضوع بررسی تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] و برخی دستاوردهای آن بر حوزۀ سیاست[2] در کشور ما بسیار تازه است و جستجوهای هوشمندانه در سایت‌های اینترنتی نیز گواهی بر این مدعاست که حتی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی که پیش‏قراولان عرصۀ فناوری هستند، بررسی این تأثیر به حوزه‏های بسیار محدودی مانند رأی‏گیری الکترونیکی و برگزاری انتخابات مکانیزه، افزایش دسترسی توده‏ها به اطلاعات سیاسی و... منحصر شده است.
بررسی همه‏جانبۀ این موضوع نیازمند تخصص‏های بین‏دیسیپلینی است. این مقاله به مثابه گامی نخست به طرح نظری همین بحث می‌پردازد و تلاش می‌کند تأثیر متقابل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر مهم‌ترین عنصر عرصۀ سیاست، یعنی «دولت»[3] و نیز بر حوزۀ «توسعۀ سیاسی»[4] و پیش‌نیازهای آن مطالعه نماید. بنابراین کنکاش و جستجوی رابطۀ احتمالی بین این مقوله‌ها و چگونگی آن، مسئله و هدف اصلی این نوشته است و نگارنده ضمن تأکید بر اهمیت بررسی این موضوع، وجود رابطه مثبت بین این مفاهیم سه‌گانه را مهم‌ترین یافتۀ نوشتۀ خود معرفی می‌‌کند و نشان می‌دهد که چگونه توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به کارکردهای اساسی دولت در جامعه مدد رساند، فرایند توسعۀ سیاسی را تسهیل نماید و در نتیجه توسعۀ مستمر و پایدار خود را نیز تضمین کند.
2. Information, Communication & Technology (ICT)
3. Politics
4. State
5. Political Development

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information &Communication Technology (ICT) and politics

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

This study examines the effect of Information & Communication Technology (ICT) on politics and  political development; this kind of study is not so common in our country. Indeed even in developed countries this kind of study has been used in very limited areas such as electronic voting and automated election as well as increasing public access to political information etc and a deep search in the Net can be a witness to the claim.
This article may be considered as a first step for theoretical design of this subject although it tries to study the mutual effect of Information & Communication Technology (ICT) on state as the most important political area as well as study the Political Development. Therefore the study of the possible relationship between the mentioned categories is the main issues of this paper. The Author has emphasized the importance of this subject then it has been explain that the most important finding of this study is the relationship between these three concepts. It has been shown that how the development of ICT can assist in the basic functions of state as well as it can facilitate the process of political development. Eventually it can guarantee continuous and stable development of itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information & Communication Technology (ICT)
  • Politics
  • State and Political Development