تجددگرایی و همسرگزینی تحقیقی مقایسه‏ای در بین زنان مناطق1 و 11 شهر تهران

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی گرایش به تجددگرایی و نگرش به مراسم ازدواج و آثار آن در واسطه‏های گزینش همسر و نگرش به مهریه است که با نام «تجددگرایی و همسرگزینی؛ تحقیقی مقایسه‏ای در بین زنان مناطق 1 و 11 شهر تهران» در سال 1388 انجام شده است.
نظریۀ کارکردگرایی ساختاری به مثابه چارچوب نظری انتخاب شد و روش تحقیق، شیوۀ پیمایش است. انتخاب نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی صورت گرفته و حجم‌نمونه 285 نفر است که از این میان 165 نفر مربوط به منطقۀ 1 و 120 نفر متعلق به منطقۀ 11 است. فرضیه‏های این تحقیق بررسی رابطۀ بین نقش واسطه‏ها و انتخاب فردی و مراسم ازدواج و نگرش به مهریه با میزان گرایش افراد به تجددگرایی است که در نتایج آزمون فرضیه‏ها مشخص شد در کل بین تجددگرایی و همسرگزینی رابطۀ معناداری وجود دارد، زیرا هرچقدر متغیر مستقل افزایش می‏یابد، نقش واسطه‏های انسانی در انتخاب همسر و برپایی مراسم ازدواج کم‏رنگ می‌شود، ولی نگرش به مهریه و انتخاب فردی کمترین رابطه را با تجددگرایی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernist and Marriage; a Comparative Study among Women Lived in Regions 1 and 11 of Tehran

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the trends of modernism as well as the attitudes to marriage and wedding and the effects of them on the mediators for choosing spouse as well as attitude toward Mahr (an amount of money paid by the groom to the bride at the time of marriage). The study has been done in 1388(2009); it is a comparative research also in this research Women Lived in Regions 1 and 11 of Tehran has been investigated.
Theory of structural functionalism has been chosen as a theoretical framework. The survey method is used in this study. Although the simple random has been chosen .The sample size in the study includes 285 person, 165 of them belong to region 1 and 120 of  them from region 11.the hypotheses of the study have shown the relation between mediators , Individual choice, wedding , the attitude toward Mahr and the trend to modernism. The result has displayed the significant relationship between modernism and marriage. In this research whenever the independent variable increases ,the role of human mediated in choosing spouse have been decreased as well as the wedding will be eased .However the attitude toward Mahr and individual choice have the least associated with modernism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • modernism
  • Traditionalism