نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس‏ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه‌طباطبایی

3 کارشناس‏ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

سه‌گانة «اخراجی‌ها» از مهم‌ترین فراورده‌های فرهنگ مردم‌پسند در حوزة دفاع مقدس است. اخراجی‌ها را می‌توان پرفروش‌ترین داستان دفاع مقدس دانست. هرچند مضمون اصلی هر کدام از قسمت‌های سه‌گانة اخراجی‌ها متفاوت است، شخصیت‌های اصلی این سه‌گانه ثابت‎اند.
این پژوهش با مبنا قرار دادن روایت‌شناسی ساختارگرا و با استفاده از الگوی مشارکت‌کنندگان «گریماس»، به‌ دنبال یافتن فراز و فرودهای نقش رزمنده در روایت سه‌گانة اخراجی‌هاست. در هر فیلم در سه پی‌رفت،[1] جایگاه سه نوع رزمنده مشخص شده و به تغییرات موقعیت رزمندگان مخلص، رزمندگان فرصت‌طلب و رزمندگان اخراجی در جایگاه‌های فاعل، یاری‌دهنده و بازدارنده توجه شده ‌است. بررسی مجموع فراز و فرودهای سه نوع شخصیت رزمنده در سه‏گانة اخراجی‏ها، نشان می‌دهد که بر خلاف عنوان فیلم اخراجی‌ها، این رزمندگان مخلص هستند که در جایگاه محوری روایت قرار دارند و نه رزمندگان اخراجی. رزمندگان مخلص در پی‌رفت[2] نهایی هر کدام از قسمت‌های سه‏گانۀ روایت فیلم، در جایگاه فاعل قرار می‏گیرند و داستان حول نقش آنها به پایان می‏رسد.
1. Sequence
2. گزاره که کوچک‌ترین واحد روایی است و هم‌ارز یک جملۀ مستقل (تودوروف،1379: 88 ؛ احمدی،1370: 83) از ترکیب یک شخصیت با کنشی منفرد و تجزیه‏نشدنی (مثل الف، ب را می‌کشد یا الف به شهر می‌رسد) و یا با یک صفت ساده و بسیط (مثل الف شرور است یا الف شاه است) به وجود می‌آید و پی‌رفت که معادل یک جملۀ مرکب است، رشته‌ای از گزاره‌هاست که خود به تنهایی می‌تواند یک داستان باشد (تودوروف،1379: 91). برای آشنایی با مفهوم پی‌رفت و چگونگی تشخیص حد و مرز پی‌رفت‌های متوالی یک متن نگاه کنید به: (تودوروف،1379: 90 ـ 86 ؛ اخوت،1371: 58 ـ 57).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ups and Downs of the Role of Soldiers in the Triple Movie: “Ekhrajiha (The Outcasts)”

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

The Outcasts is one of the most favorite movies in the field of the Sacred Defense)Iran and Iraq war) genre. And the film is produced in three episodes.
The film is the best seller movie in this field, and the main characters in this triple are the same and didn’t change in each episode. There are three main characters in each episode. Haji Grinof is one of these characters he is a fanatic and opportunist person; But Haj agha is a devoted person. The other character is Majid Sozoki Who is a part of the Outcasts. Therefore in the cinema of Iran a new kind of character has been appeared so in this article the new kind of character has been named the outcast soldier    
In this paper we have tried to find the ups and downs of soldier role in the three episodes of the film by using the participation model of Greimas as well as by Narrative Structure
 Three kinds of characters named devoted soldiers, fanatic soldiers and outcast soldiers has been introduced  and they have three different positions in the story such as subjected , supportive as well as deterrent. In spite of the name of the script the study has showed that in the movie the devoted soldiers are the main characters not outcast soldiers. The main story is around the devoted soldiers and they will be subjective at the end of each episode. The outcast have had the key role soldiers in episode 1 and 2, but in the episode 3 they have been neglected and marginalized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema of the Sacred Defense the Sacred Defense narratives
  • Narrative Analysis
  • the participation model of Greimas
  • Popular culture