نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه ارتباطات و تبلیغات مهم‌ترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همة مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه‌جانبه مرام خویش دارند. در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق‌محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به روشنی جدا ساخته است. آیات حیات‌بخش قرآن به‌عنوان تکیه‌گاه جبهة توحیدی، مشحون از روش‌ها و تجربه‌های دعوت و ترویج انبیا و اولیاست و آبشخور جبهة استکباری، کیدها و مکرهای شیطانی است.
در مقال، حاضر، با تکیه بر روش استناد به متون و دیدگاه‌ها، ضمن مرور و مقایسة روش‌های تبلیغی دو جبهه روشن می‌شود که مهم‌ترین ویژگی روش‌های تبلیغ قرآنی در مقام اجرا، پایبندی به ارزش‌ها و حقایق و جامع‌نگری و توجه به همة ابعاد حیات انسانی و پیشتازی اسوه‌ها در عمل و در عرصة دستاوردها، تأثیر پایدار و شورآفرینی و ایمان‌زایی است، در حالی که روش‌های تبلیغ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در جهان امروز به خاطر عدم پایبندی به حق و حقیقت، عدم انطباق قول و فعل، معنویت‌گریزی و استفاده از وسایل مشروع و نامشروع ـ علی‌رغم توانایی ایجاد هیجان‌ها و انگیزش‌های زودگذر وجریان‌سازی مقطعی ـ قادر به تأثیرگذاری درازمدت و ایمان‌آفرینی و ایجاد امید پایدار به سعادت و فلاح در انسان‌ها نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparing Between Ppropagation Methods of Quranic Faces & Most Used Ways of World Propaganda

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

Nowadays , communications &propaganda are the most important ways in witch thought ,culture & every kind of message is transferred to others. Every religion & group is going to propagate its principals. In the long road of communication , choosing various & best ways can lead to success more than every other factor.
 At the present time, that hegemonic world system contrasts monotheist culture, revitalizing verses of the holy Quran are replete with methods of prophetic teachings witch stand against satanic miss chiefs & propaganda.
In this article, propaganda methods are considered through a focus  on documents & methods. The most important characteristics of Quranic teachings & propaganda are : adherence to Islamic values & facts, comprehensiveness & attention to all aspects of human being including achievements, faith & interest. In the other hand, in today's world, political & social propagation methods do not adhere to the truth. Words are different from actions. They are away from spirituality &they use any legitimate & illegitimate means. Their motifs are temporary & their effects are not long term & don’t lead to mans salvation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propaganda method- communication- Quran- world propagation