بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل

چکیده

مقالة پیش رو کوششی است که با در نظر گرفتن سه مولفة اساسی (خدا، فرد دین‌دار و دین‌داری) و با توجه به نظریة هویت و نظریة بازتابندگی آنتونی گیدنز انجام شده است. سینما نیز به‌عنوان یکی از اثرگذارترین ابزارهای رسانه‌ای در جهان معاصر، متن اصلی این بازنمایی است. سوال اصلی، توجه به چگونگی بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب است. هدف از این مقاله، توصیف چگونگی بازنمایی هویت دینی (سنتی/ بازتابنده) در سینمای ایران است. روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل‌محتوای کیفی است و جامعة آماری، کلیة فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب است که تأکیدی مستقیم یا غیرمستقیم به مولفه‌های هویت دینی داشته‌اند که تعداد 20 فیلم به‌عنوان نمونه و در مصاحبه با صاحب‌نظران سینمایی و به‌صورت هدفمند و غیرتصادفی استخراج شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از حضور قطعی مولفه‌های هویت دینی در سینمای ایران است که در طول سه دهه پس از انقلاب از قالب سنتی به قالب بازتابنده منتقل شده است و این نتایج با تغییرهای اجتماعی و سیاسی سال‌های پس از انقلاب همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Religious Identity in Iranian Cinema after Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

This article tries to analyze representation of religious identity in Iranian cinema. The main question is that how religious identity is represented in Iranian cinema. Using qualitative content analysis, his research is done, and the statistical community for this research is post- revolutionary Iranian movies. Therefore, 20 movies are chosen and analyzed. To choose these movies, some interviews are conducted with specialists in Iranian cinema. The result of this research shows that Iranian cinema during the years after revolution has moved from traditional religiousness toward reflexive religiousness. This change is comparable with the social changes after revolution in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • religious identity. Reflexive identity
  • traditional identity
  • the God
  • religious man
  • religiousness
  • Cinema