نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

4 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

اعتماد شیوة اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی و شرط اساسی برای یک جامعة سالم است. در رویکرد روان‌شناختی ـ اجتماعی منشأ اعتماد اجتماعی، در شخصیت افراد جستجو می‌شود. هدف این مقاله شناسایی رابطة گونه‌های شخصیتی با اعتماد اجتماعی می‌باشد. رویکرد مقاله توصیفی ـ همبستگی، روش‌ تحقیق پیمایشی‌ و جامعة آماری شامل‌ استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال‌ 1389 می‌باشد‌ که در حجم نمونة هزار و 212 نفر اجرا شده است‌. یافته‌ها حاکی از آن است که میزان اعتماد اجتماعی در سه گروه تفاوت معناداری دارد. کمترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به دانشجویان و بیشترین آن در بین استادان است. رابطة اعتماد اجتماعی با گونه‌های شخصیتی برون‌گرایی، انسجامی و شناختی در هر سه گروه معنادار و رابطه آنها به‌صورت مثبت و مستقیم می‌باشد. همچنین رابطة اعتماد اجتماعی با گونة شخصیتی نژندی فقط در گروه استادان معنادار شده که این رابطة منفی و معکوس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of the Relationship Between Social Trust and Personality Types

نویسندگان [English]

 • 00 00 1
 • 00 00 2
 • 00 00 3
 • 00 00 4

1 00

2 00

3 00

4 00

چکیده [English]

Trust is an unavoidable part of social life and a basic pre - condition for a healthy society. In social psychological approach, the origin of social trust is sought in individuals personality. The goal of this study is to examine the relation between personality types and social trust between three groups of faculty members, staff and students.
This is a descriptive-correlational study and it is a survey. The statistical population consists of faculty members, staff and students of Azad Islamic university Tehran branch in year 2010. the sample size is equal to  1212. 
The results indicate that the extent of trust differs significantly among three groups of faculty members, staff and students.  The lowest degree of trust is related to students and the highest degree is related to faculty members. Social trust has significant, positive and direct relationship with the three personality types of extroverted, cohesive, and cognitive in three groups. Social trust has a negative, indirect  and significant relationship with neurotic personality type only in faculty members group

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social trust
 • Personality type
 • extroversion
 • neuroticism
 • Cohesive
 • cognitive
 • Islamic Azad University
 • Tehran branch