نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکده زبان و ادبیات، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،‌ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی، گرایشی از رشتة تحلیل گفتمان در مطالعات زبان‌شناختی است که به رابطة زبان، قدرت و ایدئولوژی در جامعه می‌پردازد. هدف این مقاله بررسی نمونه‌های از متون و تصاویر کتاب امریکن اینگلیش فایل با استفاده از الگوی ون دایک(1998) و الگوی کرس و ون لیوون(1996) است. نتایج نشان می‌دهد کتاب مذکور مملو از عوامل گفتمانی، مؤلفه‌های اجتماعی و شناختی از جمله نظام‌های ارزشی اجتماعی ـ فرهنگی است. نویسندگان گفتمان این کتاب را طوری طراحی نموده‌اند که اهداف و ایدئولوژی مورد نظر آنان از جمله عرضة دانش اجتماعی فرهنگی جوامع غربی همچون سبک پوشش، تغذیه و مراودات اجتماعی، معرفی شخصیت‌های معروف و اماکن توریستی و نیز نگرش نژادپرستانه را در بر می‌گیرد. به‌طور کلی معرفی ابعاد مختلف جوامع غربی و هجوم نرم فرهنگ غرب در قالب این کتاب به‌منزله یک پل ارتباطی مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critical Discourse Analysis of American English File Book based on van Dijk's Model

نویسندگان [English]

  • S S 1
  • S S 2

1 S

2 S

منابع و مأخذ
 
جوادی یگانه، محمدرضا و سیدمحمدعلی صحفی(1392).«تحلیل گفتمان کتاب دا»، ادب پژوهی، دوره 6، شماره 21.
صابرپور، زینب(1392).«بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من». مجله نقد ادبی. دوره 6، شماره 23:104-83.
کوشا، منصور، محمدرضا طالبی­نژاد و سعید تاکی(1384).«تجزیه و تحلیل انتقادی گفتمان کتاب‌های رایج آموزش انگلیسی بین‌المللی و داخلی در ایران»، مجله زبان­شناسی کاربردی، شماره 42، تابستان 1384.
مرادی، لیلا(1389). تحلیل انتقادی کتاب درسی زبان انگلیسی 3 دوره دبیرستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه رازی کرمانشاه.
 
Bell, A. P. Garrett. (1998). Approaches to Media Discourse. Blackwell Publishers.
Fairclaough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclaough, N. and R. Wodak (1997). "Critical Discourse Analysis", In T. VanDijk (Ed.), Discourse as Social Interaction. 258-284, Sage Publications
Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology. Routledge press.
 Hammersley, M. (1997). "On the Foundations of Critical Discourse Analysis". Language and Communication, 17:237-248.
Jorgensen, M. and L. Phillips, (2000). Discourse Analysis as Theory. Sage Publications.
Kress, G. Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images: The Grammar of visual design. London: Routledge.
Pennycook, A. (1994). "Incommensurable Discourses?" Applied Linguistics. 15:115-138.
Van Dijk, T.A. (1993). "Principles of critical discourse analysis". Discourse &Society. 4(2): 249-283.
Van Dijk, T.A. (1994). Discourse structures and ideological structures. Papers presented at the international AILA congress. Amsterdam.
Van Dijk, T.A. (1998). "Social cognition and discourse". In H.Giles& R.P.Robinson, Handbook of social psychology and language. 163-183.
Van Dijk, T.A. (2001). Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. In methods of Critical Discourse Analysis. (eds.), Wodak R. and M. Mayer, London: Sage Publications.
Weiss, G. and R. Wodak (Eds.) (2003). Critical Discourse Analysis Theory and Interdisciplinary. Palgrave MaC Millan Ltd.
Wodak, R. and M. Meyer (Eds) (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. Sage Publications.