نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌‌شناسی‏، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی‌ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف شناسایی ابعاد و شیوه‌های اختراع سنت در موزه‌ها و اثرگذاری قدرت در بازخوانی گذشته انجام شده است. روش تحقیق، تحلیل گفتمان فضا با تأکید بر نظریه مارگاریت کوهن است و تنها موزه‌هایی در این مقاله انتخاب شدند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که موزه‌ها به‌منزله مکان‌های خاطره می‌توانند منطبق با نیازها و منافع کنونی ایجاد شوند و به فرایند تاریخ‌سازی و بازسازی آن کمک کنند. در ایران نیز پس از شکل‌گیری دولت مدرن روند موزه‌سازی گسترش یافت؛ چراکه جامعه مدرن که ادعای گسستن از سنت‌های پیشین را دارد، با توده‌ای از هویت‌های تکه پاره شده روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند تا با نوآوری خاطره و ساختن تاریخ برای خود کلیت‌سازی و هویت‌بخشی کند و تناقضات درونی خود را نیز پنهان کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politic of Memory and Urban Space A Study of Museums in Tehran

نویسندگان [English]

  • M M 1
  • D D 2
  • N M 2

1 M

2 D

منابع و مأخذ
 
 
افضلی،رسول، احسان یاری، اسکندر مرادی و اکبر ولی‌زاده(1392)،«تحلیل گفتمان ژئوپلتیک دولت مدرن در مدیریت سیاسی فضا در ایران»، فصلنامه بین‌المللی جغرافیای ایران، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 39: 106- 119.
زاهدی، محمد و بهاره حاجی‌ها و مریم خیام‌باشی(1387). موزه، موزه‌داری و موزه‌ها، اصفهان: نشر چهار باغ.
سلطانی، علی، ابراهیم زرگری مرندی و احمد علی نامداریان(1392).«شکل گیری، تقویت و مانایی خاطره در فضاهای شهری: نمونه موردی محور شهید چمران اهواز»، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 141: 98-87.
شیرازی رومنان، حسن(1387).«چیستی و چگونگی تحقیقات کیفی، روش تحلیل گفتمان»، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 93 و 94: 71-94.
غلامرضا کاشی، محمدجواد(1390). «تحلیل فضا به‌مثابه گفتمان واکاوی میدانی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم ، شماره 2: 129-101.
مجیب، ژاله(1389). شناسه موزه‌های ایران، تهران: انتشارات موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران(1392). مستند نگاری پروژه‌های شهر تهران: باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، تهران : نشر شهر.
 
Cohn, Margaret (2003) Radical Soace: Building the House of the People. New York : Comel Uuniversity Press.
Hartog.F)1995( "temp et histoire : comment écrire histoire de France", Annales. Histoire, Sciences Sociales. 50e année, N. 6: 1236-1219.
Hobsbwam.E(1983) The Invention of Tradition, Cambridge university press.
Nora, P. (1996b) General introduction: between memory and history, in P.
Nora (ed.) Realms of Memory, vol. 1, trans. A. Goldhammer, pp. 1–20. New York: Columbia University Press.
Nora, P.(1996c) Generation, in P. Nora (ed.) Realms of Memory, vol. 1, trans. A. Goldhammer, :499–531. New York: Columbia University Press.