خوانش شهروندان از نقض قانون توسط نخبگان:مطالعه موردی حضور دولتمردان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی خوانش شهروندان از عملکرد نخبگان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و بدست آوردن دانشی دربارة تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان است. این تحقیق بارویکرد پژوهش کیفی و روش «نظریه مبنایی» انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه با 25 نفر زن و مرد از گروه‌های سنی و گرایش‌های سیاسی متفاوت با روش نمونه‌گیری نظری و استفاده از اسناد دست دوم (کامنت‌های صفحه فیس‌بوک آقای ظریف) بدست آمده‌اند. بر اساس یافته‌ها مقاومت در برابر قوانینی که آزادی‌های اولیه انسان‌ها را نقض می‌کنند، مقوله محوری و نقض قانون توسط قانون (تناقض قانونی)، قانون‌مداری، اصلاح قانون، رضایت‌مندی، افزایش اعتماد، افزایش مشارکت سیاسی از پیامدها و دستاوردهای خوانش شهروندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The perception of Citizens of Violation of the law by the Political Elites:Case Study of the Politicians Presence on Facebook

نویسندگان [English]

  • A D 1
  • S S 2
1 D
2 S
منابع و مأخذ
 
 
استراس، آنسلم و جولیت کوربین«اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه­ها و شیوه­ها». ترجمة بیوک محمدی(1390)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسمارت، بری«میشل فوکو»، ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان(1389)، تهران: نشر اختران.
دارندورف، رالف(1959). طبقات اجتماعی و نزاع­های طبقاتی در جامعه صنعتی.
دانایی‌فرد، حسن؛ عادل آذر و علی صالحی(1389). «قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی ـ فرهنگی»، نشر علوم اجتماعی، دانش انتظامی، شماره 44.
ذکایی، محمدسعید و فاخره خطیبی(1385). «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره33، بهار 85: 111 ـ‌154.
شهابی، محمود؛ قدسی بیات(1391). اهداف و انگیزه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال سیزدهم شماره 20.
کرمانی، حسین(1391). سنجش سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی، هشتمین نشست پژوهشگران رسانه‌ای اجتماعی ایران، تهران، فرهنگسرای رسانه.
ضیایی‌پرور، حمید و سیدوحید عقیلی(1388). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 4، شماره پیاپی80.
طالبی، ابوتراب و نیما شجاعی باغینی(1393). «قدرت، مقاومت و سینما»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره35.
طالبی، ابوتراب و زهرا زوار موسوی(1391). «درک اجتماعی از زمان و عوامل شکل دهنده آن»، فصلنامه جامعه‌شناسی تاریخی، شماره 7.
لیتل، دانیل. تبیین در علوم اجتماعی. ترجمة عبدالکریم سروش(1381). تهران، موسسه فرهنگی صراط.
لیندلف،تامس و برایان تیلور(1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمة عبدلله گیوان، تهران: همشهری.
هولاب،ر،یورگن هابرماس(1378). نقد در حوزه عمومی، ترجمة حسین بشیریه، نشر نی، تهران .
عباسی، اصغر(1378). تأملی بر عوامل قانون شکنی و راهکارهای مقابله با آن، اصلاح و تربیت، شماره 71-72 : 40-43.
شجاعی‏‏زند، علیرضا. نظم ستیزی و قانون‌گریزی، نشریه امنیت، شماره 13914، تابستان 1379: 32-34.
علی بابایی، یحیی و علی‌اصغر فیروزجانیان(1388). تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون­گریزی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 45.
بیگ‌جانی، زهرا«فهم کنشگر ایرانی از قانون، قانون­گریزی»، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
ببی، ارل(1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمة رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.
 
وایت، راب و فیونا هینز. جرم و جرم شناسی، ترجمة علی سلیمی(1390). تهران.
هابرماس،یورگن. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمة جمال محمدی(1384). نشر افکار.
 
Pelling, Emma L., White, Katherine M. (2009). The Theory of Planned Behavior Applied to Young People's Use of Social Networking Web Sites. Cyber Psychology & Behavior 12(6) , 755-759.
Verba, S., Schlozman, K. L., Brady, H. E., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics (Vol. 4). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Levine, J. (2005). Choosing Alone? The Social Network Basis of Modern Political Choice. The social logic of politics: Personal networks as contexts for political behavior, 132-151.
Kotler-Berkowitz, L. (2005). Friends and politics: Linking Diverse Friendship Networks to Political Participation. The social logic of politics: Personal networks as contexts for political behavior, 152-170.
Guest, A. M., & Oropesa, R. S. (1986). Informal Social ties and Political Activity in the Metropolis. Urban Affairs Review, 21(4), 550-574.
La Due Lake, R., & Huckfeldt, R. (1998). Social Capital, Social Networks, and Political Participation. Political Psychology, 19(3), 567-584.
 Knoke, D. (1990). Networks of Political Action: Toward theory Construction .Social forces, 68(4), 1041-1063.
 Smith, E. S. (1999). The Effects of Investments in the Social Capital of Youth on Political and Civic Behavior in Young Adulthood: A Longitudinal Analysis. Political psychology, 20(3), 553-580.