نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات ورسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22083/jccs.2024.387374.3716

چکیده

سیاست‌گذاری مناسب رسانه‌های جمعی با ایجاد رقابت میان طبقات، احزاب و گروه‌ها منجر به افزایش مشارکت سیاسی می‌گردد. در دنیای امروزی انگیزه، علاقه و شدت تمایل شهروندان به فعالیت سیاسی (مشارکت انتخاباتی) تحت تأثیر سیاست رسانه‌ای، نوع و نحوه استفاده از عوامل رسانه‌ای است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر عوامل رسانه‌ای بر میزان مشارکت سیاسی است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2) است، واحد تحلیل آن، مقاله‌ها از منابع علمی نورمگز و مگ ایران در بازه زمانی 1384 الی 1402 است. 40 سند علمی به‌عنوان جامعه آماری گردآوری و به روش تعمدی-غیراحتمالی 26 سند علمی (حجم نمونه) طبق ارزیابی مقاله برحسب ملاک ورود و خروج انتخاب و نتایج با ابزار آزمون d کوهن و f فیشر تحلیل‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل رسانه‌ای تأثیری معنی‌داری بر مشارکت سیاسی شهروندان داشته و مقدار ضریب تأثیر آن درمجموع برابر 220/0(رابطه مثبت و مستقیم) است. همچنین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی افزایش یابد. به همان میزان تمایل به مشارکت سیاسی بیشتر خواهد شد. مقدار اندازه اثر آن برابر با 234/0 است. همچنین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی (234/0)، مصرف رسانه‌های جمعی (167/0) و سواد رسانه‌ای (211/0) اثری مثبت و میزان استفاده از رسانه‌های خارجی (258/0-)، عضویت در فضای مجازی (215/0-) و عضویت در شبکه‌های اجتماعی (147/0-) اثر منفی بر میزان مشارکت سیاسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of media factors on the level of political participation of citizens

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2

1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili

2 PhD Student in Cultural Sociology,faculty of social Sciences , communicatio & Media Islamic Azad University, Tehran Markazi Branch

چکیده [English]

Appropriate mass media policy, by creating competition between classes, parties and groups, it leads to an increase in political participation. In today's world, the motivation, interest and intensity of citizens' desire for political activity (election participation) is influenced by media policy, the type and method of using media agents. The main purpose of this research is to study the effect of media factors on the level of political participation. The research method is quantitative meta-analysis (CMA2), the unit of analysis is articles from the scientific sources of Normagz and Mag Iran in the period of 2005 to 2023. 40 scientific documents were collected as a statistical population and by deliberate-non-probability method,26 scientific documents (sample size) were analyzed according to the evaluation of the article according to the inclusion and exclusion criteria and the results were analyzed with Cohen's d test and Fisher's f test. The results show that media factors have a significant effect on the political participation of citizens and the value of its influence coefficient is equal to 0.220 (positive and direct relationship). Also, increase the use of domestic media; The desire for political participation will increase to the same extent. Its effect size is equal to 0.234. Also, the amount of use of domestic media (0.234); Consumption of mass media (0.167) and media literacy (0.211) have a positive effect and the amount of use of foreign media (-0.258); Membership in virtual space (-0.215) and membership in social networks (-0.147) had a negative effect on political participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass media
  • virtual space and social network
  • media literacy
  • political participation