نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار ،دانشکده علوم انسانی و حقوق ، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحدشهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق سال 1404 است. روش تحقیق از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت‌ها است که در این راستا با 20 نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه رسانه، ارتباطات و شبکه های اجتماعی آن لاین که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشران ها از روش تشکیل پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای کشف عوامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری) ISM ( بهره برده شد. ابزارگردآوری اطلاعات در بخش مدل سازی تفسیری ساختاری شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی جدول ماتریس تاثیرات متقابل است و داده های آن نیز توسط نرم افزار «میک مک» تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد 27 پیشران بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر دارند که در چهار عامل کلی اجتماعی – فرهنگی، حقوقی - سیاسی ، اقتصادی و فناوری قابل طبقه بندی است. طبق یافته های پژوهش، فناورپایه شدن امور، بومیان دیجیتال، مالکیت رسانه ای و قدرت رسانه های سنتی بزرگ مقیاس چهار عامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق 1404 هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers affecting the future of virtual social networks in the face of mass media

نویسندگان [English]

  • hazhir fathi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • nafiseh vaez 3

1 PhD student in Communication Sciences, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Faculty of Humanities and Law, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch, isfahan, iran.

چکیده [English]

This study seeks to identify the effective drives that can impact the future of online social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404. The research method is a combination of quantitative and qualitative, which has been done using Futuristic Research Method.

This is a descriptive and exploratory research with the approach of identifying uncertainties. In this regard, a total of 20 experts and specialists in the field of media, communications and online social networks, who were selected by the Snowballing method, took part in the in-depth interviews.

In this study, the Delphi Method was used to identify the motives, using SPSS software, and the Interpretive Structural Modeling (ISM) method was used to discover the final key factors affecting the future of social networks.

The data collection tool in the structural interpretive modeling section includes a researcher-made questionnaire containing a table of interaction matrix, and the data were analyzed by MicMac software.

The research's findings showed that 27 drivers have an impact on the future of social networks, which can be classified into four general sociocultural, political/legal, economic and technological factors.

According to the research's findings, technology-based affairs, digital natives, media ownership and the power of large-scale traditional media are the four final key factors influencing the future of social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • mass media
  • Future Studies
  • drivers
  • Media