شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران. hajhir.fathi@yahoo.com

2 2. دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول). f.taghipour@khuisf.ac.ir

3 3. استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران. Vaezsh85@yahoo.com

چکیده

این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی ایران در افق سال ۱۴۰۴ است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده‌پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت‌ها است که در این راستا با ۲۰ نفر از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه رسانه، ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی برخط که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشران‌ها از روش تشکیل پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای کشف عوامل کلیدی نهایی مؤثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی از روش مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری (ISM) بهره برده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش مدل‌سازی تفسیری ساختاری، شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی جدول ماتریس تاثیرات متقابل است و داده‌های آن نیز توسط نرم افزار «میک مک» تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد ۲۷ پیشران بر آیند شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیر دارند که در چهار عامل کلی اجتماعی ـ فرهنگی، حقوقی ـ سیاسی، اقتصادی و فناوری قابل طبقه‌بندی است. طبق یافته‌های پژوهش، فناورپایه شدن امور، بومیان دیجیتال، مالکیت رسانه‌ای و قدرت رسانه‌های سنتی بزرگ مقیاس، چهار عامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی ایران در افق ۱۴۰۴ هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers affecting the future of virtual social networks in the face of mass media

نویسندگان [English]

 • hazhir fathi 1
 • Faezeh Taghipour 2
 • nafiseh vaez 3
1 PhD Student in Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan). Isfahan , iran.. Hajhir.fathi@yahoo.com
2 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Faculty of Humanities and Law, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.(Corresponding Author). f.taghipour@khuisf.ac.
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Isfahan, iran. Vaezsh85@yahoo.com
چکیده [English]

This study seeks to identify the effective drives that can impact the future of online social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404. The research method is a combination of quantitative and qualitative, which has been done using Futuristic Research Method. This is a des[1]criptive and exploratory research with the approach of identifying uncertainties. In this regard, a total of 20 experts and specialists in the field of media, communications and online social networks, who were selected by the Snowballing method, took part in the in-depth interviews. In this study, the Delphi Method was used to identify the motives, using SPSS software, and the Interpretive Structural Modeling (ISM) method was used to discover the final key factors affecting the future of social networks. The data collection tool in the structural interpretive modeling section includes a researcher-made questionnaire containing a table of interaction matrix, and the data were analyzed by MicMac software. The research's findings showed that 27 drivers have an impact on the future of social networks, which can be classified into four general sociocultural, political/legal, economic and technological factors.  According to the research's findings, technology-based affairs, digital natives, media ownership and the power of large-scale traditional media are the four final key factors influencing the future of social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Networks
 • mass media
 • Future Studies
 • drivers
 • Media
 1. منابع و ماخذ

   

  آبروش، رضا (1400). «پیشران‌های فرهنگی مساجد در مدیریت آسیب‌های اجتماعی». فصلنامه علمی و پژوهشی اسلام و مزالعات اجتماعی، سال8، شماره 4 : 83-52.

  احمدی، فردین (1393). تأثیر شبکه مجازی فیس بوک، بر نوع مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران (با تاکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری). پایان‌نامه دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  ارجمندی، اسماعیل و سیاوش صلواتیان (1393). آینده نگری سیر تطور رسانه، مخاطب و جامعه. تهران: سومین همایش ملی آینده پژوهی.

  آلستین، گرگ (1391). «گشتی دردنیای روندها و پیشران‌های توسعه رسانه»، ترجمۀ مرضیه فخرایی. فصلنامه افق رسانه. (92).

  الوندی، هومن، شهناز هاشمی و افسانه مظفری (1400). «مهمترین مسائل شبکه های اجتماعی مجازی در افق1404 ایران بر مبنای آینده پژوهی مرکز ترند وان )با تأکید بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی(». مطالعات رسانه‌ای. سال 15: 60-38.

  بل، وندل (1398). مبانی آینده پژوهی. مترجمان: مصطفی تقوی و محسن محقق. چاپ چهارم. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

  تقی  پور، فائزه (1396). واکاوی‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

  خجسته ‌باقرزاده، حسن؛ ملیکا بردبار و سیدوحید عقیلی (1397). «آینده مصرف رسانه‌ای مخاطبان: مطالعه موردی با روش دلفی»، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ‌ ارتباطات، سال 19. شماره 43:  108-83.

  خزایی، سعید (1388) آینده پژوهی، نیاز امروز، ضرورت فردا.

  رهبرقاضی، محمودرضا؛ سمیه معتمدی و اعظم شهریاری )1396). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛  با توجه به متغیرهای میانجی بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی و فرهنگ سیاسی». فصلنامه مطالعات‌توسعه اجتماعی ـ فرهنگی. سال 6. شماره 2: 924-921.

  گریفین، کارنر، مارتینز، مایکل (1398). تأثیر فناوری های پیشرفته بر آینده دولت ها و کشورها، مترجمان: فرزان مجیدفر، فرشید مجیدفر و عباسعلی کارشناس، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  ستاری‌خواه، علی (1398). آینده‌پژوهی و سناریونویسی کاربردی. ویرایش دوم. تهران: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)آجا.

  شهریاری، حمید (1395). «فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و حاکمیت». فصلنامه ره آورد نور. شماره 6: 9-2.

  عبدالهیان، حمید و حسن حقگویی (1388). «تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران». جامعه‌شناسی ایران.  سال 39. شماره 2: 357-319.

  لستر، مارتین، دوووی، جان، گیدینگز، ست، گرنت، لین، کلی، گران (1398). رسانه‌های نوین درآمدی انتقادی، ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  محمدامینی، شقایق و پیمان خلعتبری (۱۳۹۴). بررسی شبکۀ اجتماعی اینستاگرام و کارکردهای آن اینستاگرام شبکه اجتماعی یا تجاری؟ کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی. مالزی.

   نیری، شهرزاد؛ مرجان صفاری، سارا ابوالصدق و علی شایان (1397). «شناسایی و رتبه بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌های دیجیتال با رویکرد فناورانه»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. سال 25. شماره3: 36-9.

  Agichtein, E., Castillo, C., Donato, D., Gionis, A., &Mishne, G.(1998)."Finding highqualitycontent in social media".In Proceedings of the 4998 international conference on web search and web data mining, pp.381-372.

   

  Aliapoulios, Max; Bevensee, Emmi; Blackburn, Jeremy; Bradlyn, Barry; De Cristofaro, Emiliano; Stringhini, Gianluca; Zannettou, Savvas(2021). An Early Look at the Parler Online Social Network, arXiv:2101.03820v3

   

  Attri, Vikas; Kapoor, Ankush(2021).  Comparative study of Existing Models for Online Social Network, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No. 483- 490.

  Boyd, D. and N. Elison (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Modiated Communication 13(1), 1-11.

  Cooke.Mike& Buckley. Nick (2008). Web 2.0, social networks and the future of market research, International Journal of Market Research Vol. 50 Issue 2,pp267-292.

  Da-Costa, Caroline Aboagye; Ganaa, Fausta Kilian; Apeakoran, Ephraim Nana(2021). Technological Determinism: New Media Applications and Adaptations within Traditional Media in Ghana, The Information Technologist: An International Journal of Information and Communication Technology (ICT) Vol. 18 No. 1.

   

  Gil,Appel & Lauren,Grewal & Rhonda,Hadi & Andrew T. Stephen(2019). The future of social media in marketing, Journal of the Academy of Marketing Scienc.  

  Hayes, R., & Carr, C. T. (2015). Does being social matter? The effect of enabled comments on credibility and brand attitude in social media. Journal of Promotion Management

  Kim, S.-T, & Lee, Y-H. (2007). New functions of Internet mediated agenda-setting:Agenda-rippling and   reversed agenda-setting. Korean Journal of Journalism andCommunication Studies, 50, 175-205.       

  Kietzman. Jan h & hermkens. Kristopher & mccarthy. Lan p & Silvestre. Bruno s.(2011). Social media? et serious! Understanding the functional building blocks of social media, business horizonz, v.54pp241-251. Doi: 10.106/ j.bushor.2011.01.005.

  MADWAY, G.(2010), Twitter Remarkes Website. Adds new features.

  1. Picha Edwardsson& D. Pargman(2014) Explorative Scenarios Of Emerging Media   Trends. J. Print Media Technol. Res. 33, 195-206.   

  Pedriza,Samia(2021). Sources, Channels and Strategies of Disinformation in the2020 US Election: Social Networks,Traditional Media and Political Candidates. Journalism and Media 2:605–624. https://doi.org/10.3390/journalmedia2040036.

  Yan, Nian(2021). Social Media Is Redistributing Power, Open Journal of Social Sciences, 9, 107-118.https://www.scirp.org/journal/jss.