نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مناسک راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی جهان است که سالانه میلیون‌ها نفر با ملیت های مختلف و از گروه‌های اجتماعی متفاوت در آن مشارکت دارند. این راهپیمایی از نظر جریان ارتباطی، رسانه‌ای و آیینی برای پژوهشگران حوزه دین و ارتباطات حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد ارتباطی راهپیمایی اربعین بوده و تلاش شده با بهره‌مندی از روش کیفی، نظریه مبنایی و انجام مصاحبه عمیق با متخصصان، طی فرآیندهای مختلف کدگذاری با نرم افزار مکس‌کیودا، مولفه‌های حوزه پژوهش استخراج شود. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ ارتباطات در راهپیمایی دارای " ابعاد درونی و بیرونی" می‌باشد. "ارتباطات سنتی" که بیشتر به صورت میان فردی و بر اساس عقاید شکل گرفته وجه غالب ارتباطات در این راهپیمایی است. بعد بیرونی ارتباطات، دارای جنبه‌های متعدد "ارتباطات جمعی" است که خود به دو دسته از "ارتباطات رسمی" و "ارتباطات غیررسمی" تقسیم می‌شود. در ارتباطات رسمی، مانند گزارش های خبری رادیو، تلویزیون و مطبوعات از ابعاد مختلف راهپیمایی، معمولا تلاش شده بعد دینی و همبستگی مردمی‌ راهپیمایی برجسته و تبلیغ شود. فضای راهپیمایی اربعین مملو از گفتگوهاست. "ارتباط کلامی" موجود فراتر از یک ارتباط ساده و ارتباطات در راهپیمایی اربعین دارای لایه‌ها و دوره‌های متعدد است. در این راستا مدل ارتباطی راهپیمایی اربعین مدل مراوده ای-تعاملی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions of ritual communication in the contemporary world: The communication process in the Arbaeen march

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Tabatabaei
  • Mohamad Reza Rasouli
  • Seyed Vahid Aqili
  • Nasim Majidi Ghahrodi

Department of Social Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Arbaeen march rituals are one of the largest religious gatherings in the world, which are attended by millions of people of different nationalities and from different social groups every year. This march is important for researchers in the field of religion and communication in terms of communication, media and rituals. The purpose of this research is to identify the communication aspects of the Arbaeen march, and it has been tried to extract the components of the research field by using the qualitative method, grounded theory and conducting in-depth interviews with experts, during various coding processes with MAXQDA software. The research findings showed; Communication in the march has "internal and external dimensions". "Traditional communication" which is more interpersonal and based on opinions is the dominant form of communication in this march. The external dimension of communication has many aspects of "mass communication", which itself is divided into two categories: "formal communication" and "informal communication". In official communication, such as news reports on radio, television and press about different dimensions of the march, it is usually tried to highlight and publicize the religious dimension and popular solidarity of the march. The atmosphere of the Arbaeen march is full of conversations. The existing "verbal communication" is beyond a simple communication and the communication in the Arbaeen march has multiple layers and periods. In this regard, the communication model of the Arbaeen march is known as the communicative-interactive model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen March
  • Communication
  • Communication dimensions
  • Communication model
  • Communication course