نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.smtabatabaei@ut.ac.ir

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول).moh.rasouli@iauctb.ac.ir

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. seyed_vahid_aqilli@yahoo.com

4 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. nassim-majidi2002@yahoo.com

چکیده

مناسک راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی جهان است که سالانه میلیون‌ها نفر با ملیت های مختلف و از گروه‌های اجتماعی متفاوت در آن مشارکت دارند. این راهپیمایی از نظر جریان ارتباطی، رسانه‌ای و آیینی برای پژوهشگران حوزه دین و ارتباطات حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد ارتباطی راهپیمایی اربعین بوده و تلاش شده با بهره‌مندی از روش کیفی، نظریه مبنایی و انجام مصاحبه عمیق با متخصصان، طی فرآیندهای مختلف کدگذاری با نرم افزار مکس‌کیودا، مولفه‌های حوزه پژوهش استخراج شود. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ ارتباطات در راهپیمایی دارای " ابعاد درونی و بیرونی" می‌باشد. "ارتباطات سنتی" که بیشتر به صورت میان فردی و بر اساس عقاید شکل گرفته وجه غالب ارتباطات در این راهپیمایی است. بعد بیرونی ارتباطات، دارای جنبه‌های متعدد "ارتباطات جمعی" است که خود به دو دسته از "ارتباطات رسمی" و "ارتباطات غیررسمی" تقسیم می‌شود. در ارتباطات رسمی، مانند گزارش های خبری رادیو، تلویزیون و مطبوعات از ابعاد مختلف راهپیمایی، معمولا تلاش شده بعد دینی و همبستگی مردمی‌ راهپیمایی برجسته و تبلیغ شود. فضای راهپیمایی اربعین مملو از گفتگوهاست. "ارتباط کلامی" موجود فراتر از یک ارتباط ساده و ارتباطات در راهپیمایی اربعین دارای لایه‌ها و دوره‌های متعدد است. در این راستا مدل ارتباطی راهپیمایی اربعین مدل مراوده ای-تعاملی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions of ritual communication in the contemporary world: The communication process in the Arbaeen march

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Tabatabaei 1
  • Mohamad Reza Rasouli 2
  • Seyed Vahid Aqili 3
  • Nasim Majidi Ghahrodi 4

1 PhD student of communication sciences, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, smtabatabaei@ut.ac.ir

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author), moh.rasouli@iauctb.ac.ir

3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, seyed_vahid_aqilli@yahoo.com

4 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, nassim-majidi2002@yahoo.com

چکیده [English]

Arbaeen march rituals are one of the largest religious gatherings in the world, which are attended by millions of people of different nationalities and from different social groups every year. This march is important for researchers in the field of religion and communication in terms of communication, media and rituals. The purpose of this research is to identify the communication aspects of the Arbaeen march, and it has been tried to extract the components of the research field by using the qualitative method, grounded theory and conducting in-depth interviews with experts, during various coding processes with MAXQDA software. The research findings showed; Communication in the march has "internal and external dimensions". "Traditional communication" which is more interpersonal and based on opinions is the dominant form of communication in this march. The external dimension of communication has many aspects of "mass communication", which itself is divided into two categories: "formal communication" and "informal communication". In official communication, such as news reports on radio, television and press about different dimensions of the march, it is usually tried to highlight and publicize the religious dimension and popular solidarity of the march. The atmosphere of the Arbaeen march is full of conversations. The existing "verbal communication" is beyond a simple communication and the communication in the Arbaeen march has multiple layers and periods. In this regard, the communication model of the Arbaeen march is known as the communicative-interactive model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen March
  • Communication
  • Communication dimensions
  • Communication model
  • Communication course
منابع و مأخذ
اوسولیوان، تام، جان هارتلی، دانی ساندرز و جان فیسک (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمۀ میرحسن رئیس زاده. تهران: فصل نو.
باهنر، ناصر (1386). رسانه‌ها و دین: از رسانه‌های سنتی تا تلویزیون. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بیات، قدسی (1399). «بازنمایی ارتباطات آیینی در فضای مجازی: مورد مطالعه، پیاده رودی اربعین حسینی در وب سایت‌های بی‌بی‌سی فارسی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران . سال13. شماره 2:  65-37.
خانیکی ، هادی (1386). «دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسشها». فصلنامه رسانه شماره 69.
دیباجی، سیدمحمدعلی و زهرا رئیس میرزایی (1390). «پرداختن به فلسفه رسانه». فصلنامه مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).  سال اول، شماره 2:‌ 49.
رمضانی، صدیقه (1399). «گونه‌ها و ساحت‌های مشارکت جمعی در پیاده‌روی اربعین». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال 13 . شماره 2: 143-117.
رودنبولر، اریک دبلیو (1389). ارتباطات آیینی. ترجمۀ عبدالله گیویان. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
عاملی، سعید‌رضا (1396). تحلیل پیمایش راهپیمایی اربعین حسینی: ظرفیت‌ها، چالش‌ها، نمادها و معانی. تهران: مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران.
عبدالمطلب، عبدالله (1400). «تجربه زیسته زائران در پیاده‌روی اربعین سال 1398 (مطالعه موردی دانشگاهیان علامه طباطبایی)». فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ایران. شماره 4: 34-2.
عربی، حسینعلی (1398). «پیاده‌روی اربعین حسینی؛ جایگاه و کارکردها». معرفت. شماره 7:  54-45.
گیدنز، آنتونی (1388). تجدد و تشخص. ششم. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نی.
مک کوایل، دنیس (1398). مخاطب شناسی. ترجمۀ مهدی منتظر قائم. تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
موحد، مجید، زینب نیک نجات، زهرا معاون و مریم هاشم پور صادقیان (1399). «بازنمایی پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی: تحلیل نشانه شناسی اجتماعی عکس‌های پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام». دوفصلنامه دین و ارتباطات. سال 27. شماره 2:  445 - 411.
نیکزاد فرخی، مهرداد (1382). الگوی مصرف پوشاک و هویت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد. گیلان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
Anderson, E. N. (2005). Everyone eats: Understanding Food and Culture. New York and London: NEW YORK UNIVERSITY PRESS.
Bell, C. New York. Ritual Theory, Ritual Practice. (1992): Oxford University Press.
Deflem, M. (1991). "Ritual, Anti-structure, and Religion: a Discussion of Victor Turner's Processual Symbolic Analysis Purdue University." (Journal for the Scientific Study of Religion) 30 (1): 1-25.
Durkheim, E. (1965). The elementary forms of the religious life. New York: Free Press.
Gerbner, G. (1967). Mass media and human communication in Dance. F.E.X. (ed), Human Communication Theory. New York: Holt, Rine Hart and Winston.
Grimes, R. L. (1995). Beginnings in Ritual Studies. Columbia: University of South Carolina Press.
Jaimangal-Jones, D. (2014). "Utilising ethnography and participant observation in festival and event research." International Journal of Event and Festival Management 5: 39-55.
Mcquail, D. (1987). "Mass Communication Theory." Sage (Sage) 51.
Moore, robert l.( 2001). The Archetype of Initiation: Sacred Space, Ritual Process, and Personal transformation. Edited by Max j Havlick . Philadelphia: Xlibris.
Thampson, J. (1995). "Media and Modernity." Polity Press 12,13.
Theodorson, S. A., & Theodorson, A. G. (1969). A Modern Dictionary of Sociology. New York: Cassell.
Turner , V. W. (1973, March 16). "Symbols in African Ritual." Science 179: 1100-1105.
White, M., & Schwoch, J. (2006). Questions of method in cultural studies. Malden: Blackwell publishing.