نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بحث در مورد دورکاری و قرنطینه خانگی زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در ایام کرونا و مطالعه تجارب زیسته آنها می تواند نقش موثری در شناخت و توسعه ادبیات اشتغال زنان ایفا نماید. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های مشارکت کننده را با هدف کشف و توصیف دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند و با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان سازی افق های فکری: تعداد 5 افق مربوط به دورکاری، 9 افق مربوط به قرنطینه خانگی و 9 افق مربوط به استراتژی ها و راهکارها بود. در سطح دوم،: توصیفات منسجم روایات به تفکیک دورکاری، قرنطینه خانگی و استراتژی ها و راهکارها شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی یا همان تحلیل، ادغام ساختاری توصیف های منسجم انجام شد. براساس یافته های این پژوهش، وجود قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا و شیوع آن باعث ظهور فرهنگ قرنطینه در کشور و جهان شده است که این امر منجربه بازتعریف روابط و مناسبات اجتماعی، مساله اخلاق، تعهدات اجتماعی، الگوهای روابط انسانی، اجتماعی، شناخت و درک اخلاق مراقبتی در زندگی از سوی زنان شده است. در نهایت با توجه به نتایج، راهکارهایی در حوزه های، پژوهش، مدیریت و خانواده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying teleworking and home quarantine solutions from the perspective of female faculty members in Corona with a phenomenological approach

نویسنده [English]

  • Bahare Nasiri

cultural studies and humanities since institute

چکیده [English]

Discussing telecommuting and home quarantine of women faculty members of universities and research institutes during the coronation period and studying their lived experiences can play an effective role in recognizing and developing the literature on women's employment. This phenomenological study examines the lived experiences of 30 women faculty members of participating universities and research institutes with the aim of discovering and describing teleworking and home quarantine during the Corona. The research used semi-structured interviews with purposive sampling method to collect data. The analysis process was performed in three macro stages. At the third level of analysis, the result was the unification of intellectual horizons: 5 horizons related to telecommuting, 9 horizons related to home quarantine and 9 horizons related to strategies and solutions. In the second level,: Coherent descriptions of narrations were formed separately for telecommuting, home quarantine, and strategies and solutions, and at the highest level of abstraction, the structural integration of coherent descriptions was performed. According to the findings of this study, the existence of home quarantine caused by Corona virus and its prevalence has led to the emergence of quarantine culture in the country and the world, which leads to redefining social relations, ethics, social obligations, patterns of human, social, cognition and Women have an understanding of caring ethics in life. Finally, according to the results, solutions were presented in the fields of research, management and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teleworking
  • home quarantine
  • phenomenological approach