نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران Email: b.nasiri@ihcs.ac.ir

چکیده

بحث در مورد دورکاری و قرنطینه خانگی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در ایام کرونا و مطالعۀ تجارب زیستۀ آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در شناخت و توسعۀ ادبیات اشتغال زنان ایفا نماید. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیستۀ 30 نفر از زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مشارکت‌کننده، با هدف کشف و توصیف دورکاری و قرنطینۀ خانگی در ایام کرونا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش برای گردآوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند و با روش نمونه‌گیری هدفمند بهره برده است. بر اساس روش پدیدارشناسی فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان‌سازی افق‌های فکری: تعداد 5 افق مربوط به دورکاری، 9 افق مربوط به قرنطینۀ خانگی و 9 افق مربوط به استراتژی‌ها و راهکارها بود. در سطح دوم، توصیفات منسجم روایات به تفکیک دورکاری، قرنطینه خانگی و استراتژی‌ها و راهکارها شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی یا همان سطح اول تحلیل، ادغام ساختاری توصیف‌های منسجم انجام شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، وجود قرنطینۀ خانگی ناشی از ویروس کرونا و شیوع آن باعث ظهور فرهنگ قرنطینه در کشور و جهان شده است که این امر منجر به بازتعریف روابط و مناسبات اجتماعی، مسئله اخلاق، تعهدات اجتماعی، الگوهای روابط انسانی، اجتماعی، توجه به توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی و اخلاق مراقبتی زنان در زندگی، تأکید شده است. در نهایت با توجه به نتایج، راهکارهایی در حوزه‌های، پژوهش، مدیریت و خانواده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying remote work and home quarantine solutions from the point of view of female faculty members In the days of Corona with a phenomenological approach

نویسنده [English]

  • Bahare Nasiri

Assistant Professor, Women's Studies Research Group, Social Studies Research Institute, Humanities and Cultural Studies Research Institute, Tehran, Iran. b.nasiri@ihcs.ac.ir

چکیده [English]

Discussing remote work and home quarantine of women academic staff members of universities and research institutes in the days of Corona and studying their lived experiences can play an effective role in the recognition and development of women's employment literature. This phenomenological research has investigated the lived experiences of 30 female faculty members of participating universities and research institutes, with the aim of discovering and describing remote work and home quarantine during the Corona period. In order to collect data, the research used a semi-structured interview with a purposeful sampling method. Based on the phenomenological method, the analysis process was carried out on three macro levels. In the third level of analysis, the result of equalizing intellectual horizons was: 5 horizons related to remote work, 9 horizons related to home quarantine, and 9 horizons related to strategies and solutions. In the second level, coherent descriptions of narratives were formed by separating remote work, home quarantine and strategies and solutions, and in the highest abstract level or the first level of analysis, the structural integration of coherent descriptions was done. Based on the findings of this research, the presence of home quarantine caused by the corona virus and its spread has caused the emergence of quarantine culture in the country and the world, which has led to the redefinition of social relations and relationships, the issue of ethics, social obligations, patterns of human and social relationships, attention to The balance between career and family roles and women's caring ethics in life has been emphasized. Finally, according to the results, solutions were presented in the fields of research, management and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote work
  • home quarantine
  • phenomenological approach
منابع و مأخذ
ادیب حاج باقری، محسن، پرویزی، سور و مهوش صلصالی (1386). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری.
ارشاد، محمدرضا (1380). اندیشه‌های فلسفی در هزاره دوم: مصاحبه با محمد ضیمران. تهران: انتشارات هرمس.
باشلار، کاستن (1397). بوطیقای فضا. ترجمۀ مریم کمالی و محمد شیربچه. تهران: انتشارات روشنگران.
بلمن، ژوزف (1389). شهر گذشته، شهر آینده. ترجمۀ مهرداد کرباسی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بودلایی، حسن (1395). روش تحقیق پدیدارشناسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
تورن، آلن (1397). پارادایم جدید. ترجمۀ سلمان صادقی‌زاده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دارابی، علی (1388). «رویکرد پدیدارشناسی در تجزیه‌وتحلیل پدیده‌های سیاسی». مطالعات سیاسی. شماره 5: 82-61.
ربانی خوراسگانی، علی، سعیده الهی دوست و فرشته قیصریه نجف‌آبادی (1392). «مطالعه‌ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی». شماره 4: 42-19.
رحمانی، جبار (1399). «سفرهای کرونایی، چرا مردم به سفر می‌روند؟». مجموعه مقالات جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران. مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
رستگار خالد، امیر (1383). خانواده، کار و جنسیت. تهران: انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.
الریش، بک (1397). جامعه در مخاطره جهانی. ترجمۀ محمدرضا مهدی‌زاده. تهران: نشر کویر.
ساروخانی، باقر (1396). جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
شادی طلب، ژاله و سمانه ابراهیم‌پور (1396). «بازگویی تجربیات زنان در ارتقاء به مرتبه استادی در دانشگاه‌های ایران». فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره 66: 106-53.
عزیزی، فروغ (1393). «تجربه زیسته مدیریت زنان در جامعه مردسالار». روزنامه ایران. شماره 495. شماره دی ماه.
فاضلی، نعمت‌الله (1399). فرهنگ و فاجعه؛ جستارهای انسان‌شناختی درباره مصیبت‌های جمعی در ایران. تهران: انتشارات فرهامه.
گیلان، ام‌البنین (1395). تجارب زیسته مدیران زن در استان گلستان. شورای راهبردی زنان فرهیخته گلستان. همایش استانی سلامت زنان. ناشر تخصصی کنفرانس‌های ایران: مرجع دانش.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. جلد 1. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
الوانی، سید مهدی و حسن بودلایی (1389). «پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی». علوم مدیریت ایران. شماره 19: 62-33.
وبر، ماکس (1387). مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. ترجمۀ احمد صدارتی. تهران: انتشارات مرکز.
Alexander,J.(2004). Toward a Theory of Cultural Trauma, in Eyerman, Ron, Cultural Truma and Collective Identity. Berkeley, CA: Univercity of California press.
Bartley, M.(1993).’ Domestic Conditions, Paid Employment and Woman experience at Ill-health’, Sociology of Health and Illness, Vol 4.
Becker,B.E. Huselid, M.A. & Ulrich, D.(2001). The HR Secorecard: Linkingpeople, Strategy and Performance. Boston, M.A: Harvard Business School Press.
Creswell, J.W. & Miller, D.L.(2000).’Determining Validity in Qualitative Inquiry’. Theory into Practice, 39(3), 124-130.
Creswell, w. John, (2007), Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches, (second Edition).thousand oaks, ca, Sage Publications.
Dam,leena & Daphtardar,sdhir.(2012), ‘Work - Life Balance by Women Faculty Members: The Conundrum Within’, KIIT Journal of Management, Vol-8.( https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2254305).
Hycner, R.(1985).’Some Guidelines for the Phenomenological Analysis of Interview Data’. Human Studies, 8, 279-303.
Lester, S. (1999). An Introduction to Phenomenological Research. Retrieved September 13, 2010 from http://www.sld.demon.co.uk/resmethy.pdf.
Moustakas, C.E.(1994).Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Toffoletti, kim, Starr, Karen(2016).’ Women Academics and Work-Life Balance: Gendered Discourses of Work and Care: Women Academics And Work-Life Balance’, in Gender Work and Organization, 23(5) · September.
Vanderstoep .w,Scott. D.(2009).Research Method for Every Day Life.blending qualitative and quantitative approach, by john wiley& sons, inc