نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر رفتار اطلاع‌یابی بر عملکرد پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه گیلان است. بدین‌منظور با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، تعداد 177 نمونه انتخاب و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته دارای اعتبار و روایی مناسب، گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیش از دو سوم از اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، در دوره‌های آموزشی مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی شرکت نکرده‌اند. مهارت اطلاع‌یابی بیش از 50درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان در سطح کم، 38درصد در سطح متوسط و 12درصد در سطح زیاد است. عملکرد پژوهشی 8/28درصد از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سطح ضعیف، 5/65درصد در حد متوسط و 6/5درصد در سطح خوب است. تحلیل رگرسیون چند متغیره حکایت از تأثیر معنی‌دار آموزش، مهارت اطلاع‌یابی و میزان استفاده از امکانات اطلاع‌یابی (با ضریب تعیین 62/0) بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Seeking Behavior on Research Performance of Guilan University Faculty Members

نویسنده [English]

  • Reza Masoumirad

Associate Professor in Communication Sciences, Guilan Uni.

چکیده [English]

This study aims to examine the impact of information seeking behavior on the research performance of faculty members at Guilan University. For this purpose, using survey, 177 samples are selected; data has been collected through questionnaire with proper reliability and validity and are analyzed using regression method. The results showed that more than two-thirds of faculty members of Guilan University have not participated in training courses related to information seeking behavior. In addition, information seeking skill of more than 50 percent of the faculty members of Guilan University is in low level, 38 percent is on average level and 12 percent is in high level. Research performance of 28.8 percent of faculty members in this university is weak, 65.5% is in average level and 5.6 percent is at a good level. The results of multivariate regression analysis showed significant impact of education, information seeking skill and use of information seeking tools (with determination coefficient of 62/0) on research performance of faculty members at Guilan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking Behavior
  • research performance
  • Faculty Members
  • Guilan University
منابع و مآخذ
 
 
ادهمی، اعظم(1383). «اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟» فصلنامه اطلاع‌رسانی . شماره 19 (3 و 4). ص. 31- 36.
جهانگیر، غلامحسین(١٣٧٩). مطالعه رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
داورپناه، محمدرضا(1382). جست‌وجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تهران: چاپار، دبیزش.
داورپناه، محمدرضا(1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی، تهران: دبیزش.
دیلمقانی، میترا(1375). رفتارهای اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک در کسب اطلاعات تخصصی در پنج شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
رازقی، نادر(1375). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، به راهنمایی دکتر منوچهر محسنی، دانشگاه تربیت مدرس.
روس، کارل گوستاو(1376). «روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی». ترجمه نسرین آخوندی اصل. فصلنامه علوم اطلاع‏رسانی. 13 (2). ص 49- 57.
سلاجقه، مژده(1384). بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم پزشکی کشور (پایان‌نامه دکتری ). دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
طلاچی، هما(1375). «نیازهای اطلاعاتی متخصصان حوزه علوم پزشکی در ایران و جهان». فصلنامه کتاب، 7(4)، ص43- 58.
عزیزی، نعمت اله(1392). «بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی علوم انسانی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 21، بهار .
کرمی، نورالله، واحدی فیروزآبادی، محمدکاظم و جعفری، جمشید(1387). «بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد». ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی. شماره 12 (مهر 1387). 15-22.
کوشا، کیوان(1381). ابزارهای کاوش در اینترنت، اصول، مهارت‌ها و امکانات جست‌وجو در وب، تهران: کتابدار.
مختارپور، رضا(1386). «بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز». نما، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. 7 (2).
مختارپور، رضا(1387) «بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان رشت». ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی. شماره 6 (فروردین). 71-76
 
مقدس‌زاده، حسن(1387). «بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد». ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع رسانی. شماره 8 (خرداد 1387). 57-65
مکی‌زاده، فاطمه(١٣٧٨). «بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان دانشگاه شیراز». فصلنامه کتاب، دوره دهم، ٢(١٣٧٨):٦٨-٥٦.
نورمحمدی، حمزه علی(1376). مطالعه رفتارهای اطلاع‌یابی متخصصان مرکز پژوهشی جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
نوروزی چالکی، عبدالرضا(١٣٨٠). بررسی بهره‌گیری پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس از وب جهان گستر. کتابداری، دفتر سی و هفتم (١٣٨٠):٣٤-١٣.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا(1385). «عوامل اصلی و مؤثر در رفتار جستجوگران اطلاعات». فصلنامه کتابداری و اطلاع‏رسانی. 9 (1). ص 144- 175.
نوروزی، یعقوب، مهدی تلخابی، مهدی علی‌پور حافظی(1389)، «بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت»، فصلنامه دانش شناسی، سال سوم، شماره (10)، پاییز.
نویدی، فاطمه(1386). «اطلاع‏یابی و بررسی رفتار اطلاع‏یابی در محیط‏های جدید جست‌وجو». نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. 7 (1).
 
Bates, M.J. (1986), "Design of Browsing and Berry Picking Techniques for online search interface" . online Review. 13, 407-424. Journal of the American Society for information science, 53(13), 1170-1183.
Bourdieu, Pierre, (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press.
Marchionini, Gary (1995). information seeking in electronic environments. NewYork: Cambridge University Press.
Wilson, T.D. 2000. "Human information behavior". Informing Science 3(2): 49-55.