شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران parvanehf69@yahoo.com

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) B_ansari@sbu.ac.ir

3 دانشیار گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران msoltanifar@yahoo.com

4 استادیار گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ایران a.mozaffari@srbiau.ac.ir

چکیده

پژوهش پیش‌رو باهدف طراحی و ارزیابی مدل مفهومی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای ­مجازی به دو روش کیفی و کمی انجام شد. پس از بررسی پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش، با استفاده از روش کیفی مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات، حقوق و روانشناسی با روش نمونه‌گیری نااحتمالی هدفمند، داده‌های پژوهش به اشباع نظری رسیده، با استفاده از تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ‌ساخته شد. یافته‌های پژوهش، شش مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان‌یافته را به‌عنوان شاخص‌های اصلی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان دادند که عبارت‌اند ­از راهکارهای: اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ‌سازی)، حقوقی (قانون‌گذاری، الزامات تهیه رضایت‌نامه، الزامات دسترسی)، آموزشی (سواد رسانه‌ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش، گسترش حوزه سواد و اندیشه)، اقتصادی (سرمایه‌گذاری) مدیریتی (الزامات فنی، سیاست‌گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی، حمایت نهادی). در بخش کمی به‌منظور برازش مدل، پرسشنامه محقق ساخته بین 160 نفر از متخصصان و فعالان کودک که با روش نمونه‌گیری طبقه­ای نسبتی و فرمول مورگان­کرجسی انتخاب شدند، توزیع شد. یافته‌های توصیفی بخش کمی، نشان داد که میزان شاخص کل راهکارها در سطح مطلوبی قرار دارد و یافته‌های استنباطی بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که مدل بازتولید شده از برازش لازم برخوردار است. مدل مفهومی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست­گذاری و برنامه‌­ریزی حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای­ مجازی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and evaluate strategies to protect children's privacy in cyberspace

نویسندگان [English]

  • parvaneh faramarziani 1
  • Baqer Ansari 2
  • muhammed soltanifar 3
  • َafsaneh mozafari 4
1 PhD student in the field of communication, science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran. B_ansari@sbu.ac.ir
2 Associate Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran B_ansari@sbu.ac.ir(Corresponding Author), B_ansari@sbu.ac.ir
3 Associate Professor, Communication Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. msoltanifar@yahoo.com
4 Assistant Professor, Communication Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. a.mozaffari@srbiau.ac.ir
چکیده [English]

The aim of this study was to design and evaluate a conceptual model of strategies to protect children's privacy in cyberspace in two qualitative-quantitative methods. After reviewing the background and theoretical concepts of the research, using the qualitative method of in-depth interviews with 18 experts in the field of communication, law and psychology with purposive probability sampling method, the research data reached theoretical saturation, interpreted using thematic analysis and model A concept was created. The research findings showed six comprehensive themes and 17 organized themes as the main branches of strategies to protect children's privacy in cyberspace, which include: social (social environment), cultural (culture-building), legal (legislation, preparation requirements). Consent, access requirements), educational (media literacy, content production, critical thinking, formal education, knowledge management, development of literacy and thought), economic (investment) management (technical requirements, policy, training, organizational security, support Institutional). In the quantitative section, in order to fit the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 160 child specialists and activists who were selected by relative sampling method and Morgan-Krejcie formula. The descriptive findings of the quantitative part showed that the total index of the solutions is at a desirable level and the inferential findings of the quantitative part of the research using factor analysis showed that the reproduced model has the necessary fit. The conceptual model used in the formulation of strategies and laws necessary for policy-making and planning to protect the privacy of children in cyberspace..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor analysis
  • cyberspace
  • content analysis
  • privacy
  • child rights
منابع و مآخذ
انصاری، باقر (1398). حقوق حریم خصوصی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت.
صابرنژاد، علی و پری حسین‌پور (1386). «تحلیل حقوقی گونه شناسی نقض حریم خصوصی در فضای سایبر». جستارهای حقوق عمومی، شماره 3: 128-111.
عابدی جعفری، حسن (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تحلیل مدل مفهومی‌های موجود در داده‌های کیفی». فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. شماره 2:‌ 198-151.
فلیک، اوه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: چاپ دوم. انتشارات نی.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1382). «بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌برداری از حقوق مربوطه». فصلنامه علمى پژوهشى متین. شماره 21: 60-27.
Altman, I. & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York: Irvington
Altman, I. (1975). The Environment and Social Behaviour, Brooks/Cole, Monterey, CA.
.
Cohen, J. (2000). Examined lives: informational privacy and the subject as object, Stanford Law Review, Vol. 52 No. 5, pp. 1373-1438.
Data Protection Commission:Public consultation on the processing of children’s personal data and the rights of children as data subjects under the General Data Protection RegulationSubmission by the Ombudsman for Children’s OfficeMarch 2019
Fox Alex k,Grubbs hoy Mariea (2019). Smart Devices, Smart Decisions?Implications of Parents’ Sharenting for Children’s Online Privacy: An Investigation of Mothers. Journal of Public Policy & Marketing,1-19.
Kline, S. Dyer-Witheford, N. and de Peuter, G. (2003).Digital Play: The Interaction of Technology,Culture, and Marketing, McGill-Queen’s University Press, Montreal/Kingston, ON.
Krasnova, H. Veltri, N. F. & Günther, O. (2012). Self-disclosure and privacy calculus on social networking sites: The role of culture. Business & Information Systems Engineering, 4(3),127-135.
Kumar,Priya C. Marshini Chetty, Tamara L. Clegg, and Jessica Vitak. (2019). Privacy and Security Considerations For Digital Technology Use in Elementary Schools. In CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings (CHI 2019), May 4–9, 2019, Glasgow, Scotland UK. ACM, New York, NY, USA,
Livingstone, S. Stoilove, M.Nandagiri, R.(2018) Children’s data and privacy online. Growing up in a digital age, media and communication
Lwina,May O, Stanaland Andrea J.S. Miyazaki Anthony D. Protecting children’s privacy online: How parental mediation strategies affect website safeguard effectiveness Journal of Retailing 84 (2, 2008) 205–217
McNealy Jasmine, Mullis Michaela Devyn (2018).Tea and Turbulence: Communication privacy management theory and online celebrity gossip forums,
Computers in Human Behavior,1-40.
Merike Lipu, Siibak Andra, (2019).Take it down!’: Estonian parents’and pre-teens’ opinions and experiences with sharenting, Media International Australia,1-11
Nehf, J.P. (2003).Recognizing the societal value in information privacy, Washington Law Review, Vol. 78 No. 1, pp. 1-91.
Nyst, C. (2018).Children and Digital Marketing, Rights, risks and opportunities
Ofcom, (2017). Children and Parents, Media Use and Attitudes Report
Petronio, S. (2002). Boundaries of privacy: Dialectics of disclosure. Albany, State University of New York Press
Petronio, S. (2004). Road to developing Communication Privacy Management Theory: Narrative in progress, please stand by. Journal of Family Communication, 4, 193–207.
Steeves Priscilla Regan , (2014), Young people online and the social value of privacy, Journal of
Information, Communication and Ethics in Society, Vol. 12 Iss 4 pp. 298 - 313
 United nations childrens fund(2018),united nations childrens fund Industry toolkit, childrens online privacy and freedom of expression
Westin, A. (1967), Privacy and Freedom, Antheum Press, New York, NY.