نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه کاشان (نویسندۀ مسئول) okna8062@yahoo.com

2 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان hadisshams79@gmail.com

چکیده

پژوهش پیش‌رو‌ به مطالعۀ عشق آنلاین و گونه‌های آن در فضای مجازی، آن‌هم در پرتو برخی ویژگی‌های کاربران، می‌پردازد و از نظریات استرنبرگ، لی، گیدنز، باومن و بن زئیف بهره گرفته است. پیمایش روش اصلی این پژوهش است و جامعۀ آماری آن نیز شامل نمونه‌ای 384 نفره از شهروندان شهر کاشان در سال 1399 است که به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مطالعه شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، امکان شکل‌گیری‌ عشق آنلاین در جامعۀ موردمطالعه وجود دارد و گونه‌های مختلفی از عشق آنلاین در بین کاربران شکل گرفته است. رایج‌ترین گونۀ عشق آنلاین در بین پاسخ‌گویان عشق تفریح و سرگرمی (لودوس) و پس از آن، به‌ترتیب، عشق‌های حسابگرانه و همسریاب بوده‌اند. «عشق‌ خیانت‌آمیز» تنها 4 درصد از کل روابط رمانتیک آنلاین را در بین پاسخ‌گویان تشکیل داده است. بر اساس نتایج آزمون فرضیات روشن شد، به‌استثنای خودپنداره و جنسیت، گونه‌های عشق آنلاین با متغیرهایی چون سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، نوع شغل، نگرش به اینترنت، میزان تداوم دوستی اینترنتی و محیط اینترنتیِ دوست‌یابی رابطه دارند؛ یعنی، افراد، با توجه به اینکه در چه گروه سنی، تحصیلی، اشتغال و... قرار دارند، گونه‌های متفاوتی از عشق آنلاین را تجربه می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Online love & its Types in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamaleddin Mousavi 1
  • Hadise Shams Ravandi 2

1 Assistant professor of sociology, University of Kashan (Corresponding Author). kna8062@yahoo.com

2 M.A. Student of cultural studies, University of Kashan. hadisshams79@gmail.com

چکیده [English]

This study aims to identify the intensity and types of online love in cyberspace in the shadow of social characteristics of users. Ideas of Sternberg, Lee, Bawman, Illuze, Giddens and Ben Zeev about Love are consiers as the theoretical base of the research. Statistical population contains all citizens of Kashan city in 2020, out of which 384 persons were selected via a non-probability sampling method. Findings showed that different types of online love have been formed in cyberspace, although the amount and intensity of love in these species are different from each other. The most common and widespread type of online love among the respondents was the love of fun and entertainment (Ludus), and it followed by pragmatic and matchmaking loves respectively.At the same time, the widespresd types of online love differ according to the age of respondants, their marital status, level of education, friendship duration and their jobs. Interestingly, the infidelity love contains only 4% of the total amount of online romantic relationships. Moreover, there is a relationship between the types of online love with the attitudes toward the Internet and the Internet environments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Love
  • Typology
  • Cyberspace
  • Self-Concept
  • Internet Environment
منابع و مأخذ
 باومن، زیگمونت (1384). عشق سیال: در باب ناپایداری روابط انسانی. ترجمه عرفان ثابتی. تهران: نشر ققنوس.
حسینی، فخرالسادات و کاظم علوی لنگرودی (1396). «نقش سبک‌های دل‌بستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه‌گری عشق‌ورزی». فصلنامه مطالعات اجتماعی‌ـ‌روانشناختی زنان، شماره 3: 188 ـ 165.
 ساروخانی، باقر (1377). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساروخانی، باقر و مریم مقربیان (1390). «تجددگرایی و همسرگزینی: تحقیقی مقایسه‌ای در بین زنان مناطق 1 و 11 شهر تهران». فصلنامه مطالعات فرهنگ‌ـ‌ارتباطات، شماره 47: 76 ـ 43.
شمس راوندی، حدیثه (1399). گونهشناسی الگوهای اجتماعی عشق در فضای مجازی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان.
کنعانی، محمدامین و حمیده محمدزاده (1395). «تماس‌های شبکه‌ای و تجربۀ عشق سیال: مطالعه کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان». فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 1: 147 ـ 115.
موسوی، سید کمال‌الدین (1396). دنیای دوم: درآمدی بر جامعه‌شناسی جهان مجازی. تهران: انتشارات بهینه و دانشگاه کاشان.
Anderson, T. (2005). 'Relationships among Internet Attitudes, Internet Use, Romantic Beliefs, and Perceptions of Romantic Relationships'. Cyberpsychology & Behavior, 8(6), 521-531.
Ben Ze-ev, A. (2004). Love Online: Emotions on the Internet. NY: Cambridge University Press.
Cornwell, B. & Lundgren, D. (2001). 'Love on the Internet: Involvement & Misrepresentation in Romantic Relationships in Cyberspace vs Actual Space'. Computers in Human Behavior, 17, 197-211.
Doering, N. (2002). Studying Online-Love and Cyber Romance. Retrieved from: http://www.nicola doering.de/ publications/ cyberlove-doering-2002.pdf
Finkel, E., Eastweak, P., Karney, B. & Reis, H. (2012). 'Online Dating: A critical analysis from the perspective of psychological science'. Psychological Science in the Publc Interest, 13(1), 3-66.
Fiore, A. T. & Donath, J. (2004). 'Online personals: An overview'. Paper presented at the Confrence on Human Factors in Computing Systems, Vienna, Austria. Retrieved May 2020 from http://smg.media.mit.edu/papers/atf/chi2004-personals-short.pdf.
Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
Illouz, E. (2012). Why love hurts: A sociological explanation. Cmbridge: polity Press.
 Klimova, S. (2009).'Social Phenomena of Love'. Russian Journal of Social Research, 9, 79-88.
Lomanovska, A. & Guitton, M. (2016). 'Online intimacy and well-being in the digital age'. Internet Intervention, 4, 138-144.
Pananakhonsab, W. (2016). Love and Intimacy in Online Cross-cultural Relationships pathumthani. Thailand: Palgrav Macmillan Publications.
Parks, M. & Floyd, K. (1996). 'Making friends in cyberspace'. Journal of Compiuter-Mediated Communication, 1(4). Retrieved June 15 2020 from: http://www.usc.edu/dept/annenberg/vol1/issue4/Parkshtm
Whitty, M. & Carr, A. (2006). Cyberspace Romance: the psychology of online Relationships. Hampshire: Palgrave Macmillan.