تحلیل ساختاری فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی، فرهنگ کار مشارکتی، عملکرد شغلی و سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. majidgeyoom@gmail.com

2 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول). galavandi@gmail.com

3 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. mhs_105@yahoo.com

چکیده

کار و فعالیت زیربنای حیات و فرهنگ ­کار­ جمعی مکمل آن برای بقا است. ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، فرهنگ­کار درصورتی‌که در قالب گروهی و مشارکتی باشد بر عملکرد فرد تأثیرگذار خواهد بود. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ کار مشارکتی بر عملکرد شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی می‌پردازد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (204 نفر) در سال 1399 و نمونه پژوهش شامل 134 نفر که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ محقق ساخته و تحلیل داده‌ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و PLS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رابطۀ فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی با عملکرد شغلی و نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی با مقدار Z-value:2, 64  و رابطۀ فرهنگ کار مشارکتی با عملکرد شغلی و نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی با مقدار Z-value: 2. 10 معنا‌دار می‌باشند. همچنین رابطۀ فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی با عملکرد شغلی، فرهنگ کار مشارکتی با عملکرد شغلی، رابطۀ فرهنگ کار مشارکتی با سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی با عملکرد شغلی به ترتیب با مقدار 7.15- 4.16- 5.19 - 6.35 - T-value:3.16 در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Ethical Values-based Work Communications Culture, Collaborative Work Culture, Job Performance and Social Capital

نویسندگان [English]

  • seyed majid baygan 1
  • hasan ghalavandi 2
  • mohammad hasani 3
1 PhD in Higher Education, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. majidgeyoom@gmail.com
2 Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, ‎Urmia, Iran (Corresponding Author). galavandi@gmail.com
3 Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, ‎Urmia, Iran. mhs_105@yahoo.com
چکیده [English]

The foundations of living  is work and activity and collaborative work culture is its complement for survival. Though human being is a social creature; then work culture will have an impact on individual performance if it is based on team work and collaboration. Accordingly, the present study examines the relationship between the ethical values-based work communications culture ​​and the Collaborative work culture on job performance among faculty members of Yasuj University of Medical Sciences with the mediating role of social capital. The research method is descriptive-correlation.The statistical population was all of faculty members of Yasuj University of Medical Sciences (204 people) in 2020 and the research sample included 134 people who were selected using stratified random sampling. For gathering information, a researcher-made questionnaire was used and data analysis was done by structural equation modeling and using SPSS 24 and PLS software. The findings of the research indicated that there is a significant relationship between ethical values-based work communications culture ​​with job performance and the mediating role of social capital with Z-value of 2.64, and between Collaborative work culture with job performance and the mediating role of social capital with Z-value of 2.10. Also, there were significant relationships between ethical values-based work communications culture ​​with job performance with T-‎ value of 3.16 , Collaborative work culture with job performance with T-‎ value of 6.35, ethical values-based work communications culture with social capital with T-‎ value of 5.19, participatory work culture with social capital with T-‎ value of 4.83, social capital with job performance with T-‎ value of 7.15 at the 95% confidence level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Culture
  • Work Communications
  • Collaborative Work
  • Job Performance
  • Social Capital
منابع و مأخذ
ابوالقاسمی، عباس؛ محمد مرادی سروش، محمد نریمانی و عادل زاهد (1390). «رابطۀ ابتکار­شخصی، جهت­گیری مذهبی و سرمایۀ‌ اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی». فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. شماره 1: 94-86.
احمدی، سیروس (1399). «مطالعۀ اخلاق­کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی». فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، شماره 78: 54-41.
آقاسی، وحید؛ آذر، قلی‌زاده و اکبر اعتباریان (1398).«شناسایی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ­کار برای زنان سرپرست خانوار». فصلنامه زن و جامعه. شماره 2: 117-87.
 امجدی، غلامرضا (1400). «شناسایی معیارها و مؤلفه­های مؤثر بر اصول­اخلاقی و ارائۀ مدل مناسب در نظام بانکداری الکترونیک». فصلنامه پژوهش­های اخلاقی. شماره 1: 48-31.
 پیوزی، مایکل (1393). یورگن هابرماس. ترجمۀ احمد تدین. تهران: انتشارات هرمس.
 توحید لو، سمیه، علیرضا، ذاکری و محسن جعفری­مقدم (1396). «وجوه تمایز فرهنگ­کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی خارج از کشور». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 56: 48-35.
جبلی، امیر و ثریا فرج­زاده (1399). «نقش سرمایۀ ­اجتماعی درترویج دورکاری». فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی. شماره 2: 29-23.
جعفرنژادی ماسوله، آدینه (1396). «تاثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه­ای انگیزش درونی و رضایت شغلی». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
 جلالی، ام­البنین، زهرا نصراللهی و مجید هاتفی (1398). «اثر سرمایۀ ­اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی». فصلنامه مدل­سازی اقتصادی. شماره 2: 44-25.
خضرلو، رقیه؛ محمد حسنی، علیرضا قلعه­ای و ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی (1384). بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم­گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی ویژگی­های شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه». فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 23: 123-104.
درخشیده، حامد و علی کاظمی (1393). «تاثیر مشارکت شغلی و تعهد­سازمانی بر رضایت و عملکرد­شغلی کارکنان در صنعت هتلداری شهر مشهد». فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی. شماره 109: 81-55.
 دومهری، مصطفی، شاپور بهیان و اسماعیل جهانبخش (1398). «مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ ­اجتماعی و مدارای­اجتماعی». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ­ ـ‌ ارتباطات. شماره 47: 164-141.
رجبی خاصوانی، احمد و حسین بوداغی خواجه­نوبر (1395). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ ­اجتماعی با سرمایۀ فکری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان (مطالعۀ­ موردی: شهرداری ایلخچی). هفتمین کنفرانس بین­المللی اقتصاد و مدیریت، سوئد دالارنا، مرکز ارتباطات دانشگاهی.
رستمی قوجه، فرزاد (1396). الگوی علی روابط بین سرمایۀ ­اجتماعی، هویت سازمانی و کارتیمی با آزمون میانجیگر جامعه‌پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
 رستگاری، امیرحسین، رضا حصارزاده و محمدجواد ساعی (1400). «بررسی نقش سرمایۀ ­اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه». فصلنامه دانش حسابداری. شماره 44: 44-19.
رهبر، عباسعلی و فاطمه حیدری (1390). «تأثیر سرمایۀ ­اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری». فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، شماره 14: 253-219.
سعیدی، معصومه­سادات، علیرضا فقیهی، محمد سیفی و فائزه ناطقی (1399). «شناسایی ابعاد و مولفه­های اخلاق حرفه­ای در سازمان». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 15: 137-131.
سلاجقه، آزیتا و ثنا صفری (1394). «­رابطۀ اخلاق حرفه­ای با عملکرد استادان دانشگاه کرمان». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. شماره 3: 110-103.
 سلیمانی، خدیجه، جلال عبودی و ویدا خجسته (1400). «بهبود علاقه دانش­آموزان در درس شیمی و آزمایشگاه با ارایه و ارتقای مهارت کار گروهی و عملی». فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی. شماره 3: 48-37.
ظهیری­نیا، مصطفی؛ هدایت­الله نیکخواه و بهروز بهروزیان (1395). «بررسی فرهنگ­کار و عوامل مؤثر بر آن». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی. شماره 4: 142-115.
 عباسپور، ابراهیم (1390). «بررسی روش­شناسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس با رویکرد انتقادی». فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی. شماره 6: 64-35.
فروند، ژولین (1362). جامعه شناسی ماکس وبر. ترجمۀ عبدالحسین نیک­گهر. تهران: نشر نیکان.
 فولادیان، مجید و حسن رضایی (1397). «تحلیل جامعه­شناختی خودمداری ایرانیان». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ‌ ارتباطات. شماره 44: 26-1.
کاظمی­راد، نفیسه؛ پرینوش نوربخش و حسین سپاسی (1398). «ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی». فصلنامه پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. شماره 18: 51-37.
گرب، ادوارد (1381). نابرابری اجتماعی. ترجمۀ محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی­زاد. تهران: نشر معاصر.
گرجی، علی­اکبر و سید ابوذر فلسفی­زاده (1399). «نسبت عدالت توزیعی و تأثیر آن بر اخلاق اجتماعی در اندیشه جان­رالز». مجله اخلاق زیستی، شماره 35: 12-1.
 میرزایی، فرحناز؛ سیدجمال­الدین، طبیبی و لیلا نظری­منش (1399). «ارتباط کار­گروهی با عملکرد کارکنان درمانی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران». نشریه پرستاری ایران. شماره 125: 78-72.
منوریان، عباس؛ عمران محمدی­فاتح و علی‌اصغر محمدی­فاتح (1397). «تأثیر اخلاق کار­اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش میانجیگری تعهد سازمانی و رضایت شغلی». فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه. شماره 103: 81-57.
 نصیری ولیک بنی، فخرالسادات (1393). «رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری همدان». فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره 8: 108-97.
نهاوندی، مریم و مریم مقدم­اصل (1397). «بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ­کار در ایران و چهارکشور آسیایی». فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 81: 209-171.
همتی، فاطمه (1395). بررسی نقش اخلاق حرفه­ای بر عملکرد کارکنان واحد­های مالی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، ایتالیا-رم.
Abdurrahim, E .(2016).­‘an analysis of the social capital, organizational commitment and performance in the public sector of southeastern turkey’. Journal of  Transylvanian Review of Administrative Sciences, 47: 49-62.
   Ahmed Al-Douri, J, Aldabbagh,I, Mohammed, M & Qawasmeh,R(2020)­.­‘The Impact of Islamic Work Ethics on Job Performance with Mediating Role of Intrinsic Motivation’. Journal of Academy of Strategic Management,19(2):134-152.
    Ahmad, M .(2011).­‘Work ethics: an Islamic prospective’.International Journal of Human Sciences, 8(1): 850-859.
    Asghar Ali, M .(2013).­‘Organizational Investment in Social Capital (OISC) and Employee Job Performance: Moderation by Employee Job Engagement’.Journal of international review of management and  Business  research , 2(1): 250-257 .
    Al Salman, W.(2016).­‘Impact of Effective Teamwork on Employee Performance’. International Journal of Accounting & Business Management, 4(1): 76-85.
     Befort N, Hattrup K. (2003).­‘Valuing task and contextual performance: Experience job roles and rating of the importance of job behaviors’. Applied H.R.M. Research; 8(1):17-32.
     Bilal H, Shah B, Qureshi Q, Khan I. (2014) .­‘Impact of Performance Appraisal on Job Performance of Employees in Private Sector Universities of Developing Countries’.Journal of  Public Policy and Administration Research;4(7):110-114.
     Bianca A, Marc J & Celeste P .(2017).­‘Employee participation, performance metrics, and job performance : A survey study based on self-determination theory’.Journal of  Management Accounting Research; 36:51-66.
      Bourgault, A. & Goforth, C.(2021).­‘Embrace Teamwork to Create and Maintain a Positive Workplace CultureEmbrace Teamwork to Create and Maintain a Positive Workplace Culture’. Journal of  Critical Care Nurse, 41(3) :8-10.
      Eberl, A (2020).­‘The effect of informal caregiving on social capital investments’.Journal of  Social Science Research, 85: 182-198.
     Ha, T(2021) .­‘Social capital and firm operational performance: The mediating roles of knowledge sharing’.Journal of  Business & Management,8(1) : 1-17.
     Ha, T, & Nguyen, P (2020) .­‘Social capital, knowledge sharing and firm performance’.Journal of  Management Science Letters, 10(12) : 2923–2930.
     Hidalgo, G, Vargas Bortolaso,I & Marlon Monticelli,J(2021).­‘Social Capital as a Driver of Social Entrepreneurship’.Journal of Social Entrepreneurship: 1-37.
     Harter J, Agrawal S. (2013).­‘US managers boast best work engagement: managers also show greatest improvement in engagement’. www.news.gallup.com.
     Hassan, S. (2015).­‘The Importance of Ethical Leadership and Personal Control in Promoting Improvement-centered Voice among Government Employees’. Journal of Public Administration Research and Theory; 25(3) : 697-719.
     Henseler, J & Fassott, G. (2009).­‘Testing moderating effects in PLS path models:  Anillustration  of available procedures, Handbook of partial least squares: Concepts, methods, and applications’. Handbook of Partial Least Squares ,Berlin, Spinner Publications.
     Ivanovich Plotnikov, A(2021).­‘Social Capital as the Basis of Intersectoral Social Partnership’. Geintec-Gestao Inovacao e Tecnologias,11(4) : 4012-4018.
      Lajcin, D. & Porubcanova, D.(2021).­‘Teamwork during the COVID-19 Pandemic’. Journal of Emerging Science,5: 1-10.
     Neubert J, Mainert J, Kretzschmar A, Greiff S. (2015).­‘ The Assessment of 21st Century Skills in Industrial and Organizational Psychology: Complex and Collaborative Problem Solving’. Journal of  Industrial and Organizational Psychology; 8(2) : 1-31.
     Putnam, R .(1995).­‘Bowling along: America's declining Social Capital’.Journal of Democracy, 6(10) : 65-78.
     Platis C, Reklitis P, Zimeras S. (2015).­‘Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services’.Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences;175: 480- 487.
      Pudawawan,  B &  Sutarlan ,S.(2018).­‘Improving Employees’ Performance Through Social Capital’.Journal of Business and Management, 20(8) : 65-72.
      Riyanto,S, Endri, E & Herlisha,N.(2021).­‘Effect of work motivation and job satisfaction on employee performance: Mediating role of employee engagement’.Journal of Problems and Perspectives in Management, 19(3) : 162-174.
      Shmailan, A. (2016).­‘The relationship between job satisfaction, job performance and employee engagement: an explorative study’.Journal of  Issues in Business Management and Economics;4(1) : 1-8.
     Zopiatis, A, Constanti, P. & Theocharous, A. (2014).­‘ Job involvement, commitment, satisfaction and turnover; Evidence from employees in Cyprus’.Journal of  Tourism Management,41: 129-140.
     Tenenhaus, M, Esposito Vinzi, V, Chatelin, Y & Lauro, C. (2005).­‘PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis’.Journal of Computational Statistics & Data Analysis, 48(1) :159–205.
     Torraco,R. (2002).­‘ Human Resource Development’. University of California.
      Virgiawan,A,. Riyanto,S & Endri,E(2021).­‘Organizational Culture as a Mediator Motivation and Transformational Leadership on Employee Performance’.Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(3): 67-79.
Wetzels, M., Odekerken-Schorder, G., & Van Oppen, C. (2009).­‘Using PLS Path Modeling for Assessing  Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration’.Published By: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota , 33 (1) : 177-194.