نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی.

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده‌مسئول)

چکیده

فیلم‏ها تصورات ما دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بازنمایی می‏کنند و به شیوه‏هایی که دربارۀ مسائل می‌اندیشیم، شکل می‏دهند. با توجه به اینکه مقوله مدیریت، یکی از معضلات امروز کشور ماست، توجه به این مسئله که مدیران چگونه در فیلم‏های سینمایی بازنمایی و برساخت می‌شوند، در شناخت باور عمومی از مدیران می‏تواند مؤثر باشد. مقالۀ حاضر به بررسی چگونگی بازنمایی مدیران دولتی در فیلم‏های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.     پرسش اصلی بررسی حاضر این است که مدیران دولتی چگونه در فیلم‏های سینمایی ساخته شده در جمهوری اسلامی، بازنمایی شده‏اند و مقوله مدیریت چگونه با هویت‏های اجتماعی کنش‏گران فیلم‏ها گره خورده است؟ روش این مطالعه، تحلیل نشانه‏شناختی است که با به کارگیری آن، پنج فیلم سینمایی که در سال اکران خود، پرفروش‏ترین فیلم سال بوده‌اند، بررسی شد‏ه‏اند. یافته‌ها نشان می‏دهد فیلم‏سازان به ویژگی‌های حوزه رفتاری مدیران بیش از سایر حوزه‏ها توجه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of Governmental Managers in the Movies after the Islamic Revolution in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei 1
  • Sayyed Mahdi Mirhaji 2

1 Assistant Professor, Management & Accounting Department, Allameh Tabataba'i University.

2 Master of Media Management, Allameh Tabataba'i University.

چکیده [English]

Movies picture our imaginations about social, economic, and political issues creating the approaches within which we comprehend them. Since management category is currently one of the difficulties in Iran, giving attentions to how the characters of the governmental managers are shown in the movies can be effective to recognition of general understandings of the managers. Present study has focused on quality of their representation in Iranian movies after the revolution in Iran. The method of this study is semiotic analysis. By adopting this method, five top selling movies made in this period, have been studied. The findings indicate that the behavioral characteristics of the managers have been concerns of the movie producers more than other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • managers
  • Movies
  • Semiotic
منابع و مأخذ
 
 
استریناتی، دومینیک(1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمه: ثریا پاک نظر. تهران: گام نو.
اسدی‏فرد، رؤیا؛ خائف الهی، احمدعلی و رضائیان، علی (1390). «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (براساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی نظری داده بنیاد»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 3. شماره 8. صص 75-92.
اوسولیوان، تام؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی و فیسک، جان(1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه: میرحسن رئیس­زاده. تهران: فصل نو.
بنت، اندی(1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه: لیلا جوهرافشانی و حسن چاووشیان. تهران: اختران.
بودریار، ژان(1389). جامعۀ مصرفی، ترجمه: پیروز ایزدی،  تهران: نشر ثالث.
بیچرانلو، عبدالله(1388). «تصویرسازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان». فصلنامه رسانه. سال بیستم. شماره پیاپی 79.
دووینیو، ژان(1379). جامعه­شناسی هنر، ترجمۀ: مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
رابینز، استیفن پی(1390). رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
سجودی، فرزان(1387). نشانه شناسی کاربردی، چاپ اول. تهران: نشر علم.
عسگری، ناصر، نیکوکار، غلامحسین، صفری، حسین و غلامی، مهرداد(1394). «الگوی شایستگی­های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم انداز1404»، دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. سال چهارم. شماره 1.
فیسک، جان(1388). درآمدی بر مطالعات ارتباطاتی، ترجمه: مهدی غبرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
فیلیپس، ویلیام اِچ(1388). پیشدرآمدی بر فیلم، ترجمه: فتاح محمدی. تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
قربانی، علی حسین(1383). بررسی اصول و مبانی مدیریت فرهنگی. تهران: کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
کوارد، روزالین، و الیس، جان(1380).  اس/ زد در ساخت­گرایی، پساساخت­گرایی و مطالعات ادبی، ترجمه: فرزان سجودی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
گیرو، پی‏یر(1380). نشانه شناسی. ترجمه: محمد نبوی. تهران: نشر آگاه.
مهدوی، عبدالمحمد(1378). «مکانیزم‏ها و الگوهای تغییر و تحول و مدیریت فرهنگ سازمانی»، فصلنامه مصباح، 31، 187-167.
مهدی‏زاده، سیدمحمد(1383). بازنمایی ایران در مطبوعات غرب:‌ تحلیل انتقادی گفتمان «نیویورک تایمز»،‌ «گاردین»، «لوموند» و «دی ولت» 2000- 1997م.‌ رسالة دکتری علوم ارتباطات،‌ دانشگاه علامه طباطبائی.
هال، استوارت(1387). گزیده­هایی از عمل بازنمایی، ترجمه: احسان شاقاسمی، زیر نظر سعیدرضا عاملی. مجموعه نظریه‌های ارتباطات. جلد سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
هیوز، آوِن(1381). مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‏ها، مفاهیم، نظریه‏ها، ترجمه: سیدمهدی الوانی و دیگران. تهران: انتشارات مروارید.
 
Barthes, Roland. (1974). S/Z. London: Fontana.
Fisk, John. (1990). Introduction To Communication Studies. New York: Rutledge.
Hawkes, Terence. (2003). Structuralism and Semiotics. New York: Rutledge.
Turo, V. (2000). Changing Competences of Public Managers: Tensions in Commitment. International Journal of Public Sector Management. 13(4).
Viitala, Riitta. (2005). Perceived Development Needs of Managers Compared to an Integrated Management Competency Model. Journal of Workplace learning; 17(2).
White, R. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review. Vol 66. pp. ٢٧٩-٣٣٣.
Woodruffe, Charles. (1993). What Is Meant by a Competency?. Leadership & Organization Development Journal. 14(1): 29.