بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشگر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 دانشجوی دکترای جامعه‏شناسی اقتصادی و توسعة دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعة پیشِ‏رو به بررسی نقش رسانه‏های اجتماعی نوین در شکل‏گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می‏پردازد. روش پژوهش کیفی می‌باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است. بر این اساس مصاحبه‌های مجازی آنلاین با 29نفر از افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند، صورت گرفته است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری است. داده‏های به دست آمده با روش تحلیل تماتیک، تحلیل شده‏اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وایبر که رسانه‏ای اجتماعی است  همزمان که سبب ساخت زیست‌جهانی مجازی برای سوژه‌های جوان می‌شود، نوعی افتراق هویتی بین آنها و سوژه‌های نسل‌های دیگر را هم به وجود می‏آورد و سبب تقویت شکاف نسلی می‌شود. وایبر به سبب اقتصاد ارزان خود، نوعی استقلال اقتصادی را حداقل در آن بخشی از استفاده‌کنندگان از وایبر که وابستگی اقتصادی به خانواده‌شان دارند را شکل داده است. این استقلال اقتصادی، هم سبب تقویت حضور این افراد در فضای وایبر شده است و هم نوعی  شکاف نسلی را بین این افراد و خانوادة آنان و حتی سایر نسل‏ها ایجاد کرده است. عضویت در گروه‌های مجازی وایبری، سبب شکل‌گیری شکافی بین شبکه‌سازی‌های غیررسمی و شبکه‌سازی‌های رسمی و گروه‌های رسمی با گروه‌های غیررسمی مجازی شده است. این مسئله می‌تواند به تمایز معنایی و هویتی بین نسل‌های متفاوتِ چنین شبکه‌سازی‌هایی هم منجر شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Viber's Role as a Social Network in the Construction of the Identity of the Young Generation

نویسندگان [English]

  • Tohid alizadeh 1
  • Nariman Mohammadi 2
1 Masters in Sociology, University of Mazandaran
2 PhD Student of Sociology of Economic and Development, University of Isfahan.
چکیده [English]

The present study examines the role of Viber, a social media, in the formation and construction of young generation's identity. Method of this study is qualitative research and research techniques, include narrative interviews. On this basis, online virtual interviews had been done with 29 people who were using Viber. Purposive sampling and sampling criteria were theoretical saturation. Obtained data were analyzed using thematic analysis. The results show that Viber as a social media at the same time that cause making virtual life wolrd for young subjects, makes kind of differentiated identity between them and other generations and would reinforce the generation gap. Because of its cheap economy, Viber has formed a kind of economic independence, at least in the part of the users of Viber that are economically dependent on their family. This kind of economic independence as well as reinforcing presence of these individuals in the Viber space, creats sort of generation gap between these people and their families and even other generations. Joining Viber virtual groups, has caused formation of gap between informal networking and formal networking with formal and informal virtual groups. This issue can lead in semantic and identity differentiation between different generations of such Networking and also reinforce the generation gap and generational distinction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Network
  • generation identity
  • Viber
  • Generation subjects
منابع و مآخذ
 
 
آزاد ارمکی، تقی(1383). جامعه شناسی نسلی در ایران، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
افروغ، عماد(1380). چالش‏های کنونی ایران، تهران: سوره مهر.
احمدی، ثریا؛ مهدی‌زاده، محمد و عقیلی، وحید(1389). «تأثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل‌گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران»،  فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4.
بالس، کریستوفر (1380). «ذهنیت نسلی : دیدگاهی روانکاوانه دربارة اختلاف نسل‌ها»، ترجمه حسین پاینده، فصلنامه ارغنون، شماره 19.
بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق(1391). «شبکه‏های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.
بوربور حسین بیگی، مریم(1383). بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش­ها بین دو نسل، پایان‌نامه برای اخذ درجة کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: اعظم راودراد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
چیت‌ساز قمی، محمدجواد ( 1386). «بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی»، فصلنامه جوانان و مناسبات نسلی، شماره 1.
ذکایی، محمدسعید و ولی‌زاده، وحید(1388). «فرهنگ جوانان و تلفن همراه»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 7.
رفعت‌جاه،مریم و شکوری، علی(1388). «اینترنت و هویت اجتماعی»، فصلنامه جهانی رسانه، شماره 5: 70 – 54. 
سهراب‌زاده، مهدی(1388). «مقایسه ذهنیت بین نسلی و نسلی در نسل‌های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره8.
شارع‌پور، محمود (1386). «نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی»، مجله تعلیم و تربیت آموزش و پرورش، شماره 91 .
شرف‏الدین، حسین؛ علم‏الهدی، عبدالرسول و نوروزی، محمدجواد(1393). «ارتباط عفیفانه در شبکه‌های اجتماعی سایبری»، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال پانزدهم، شماره 27: 37 – 7.
طباطبایی، صادق(1381). «رسانه‏ها و یکسان‌سازی روابط انسانی»، مجله نگارستان، پیش‌شماره 5.
فرخ‏نیا، رحیم و لطفی، اعظم(1390). «بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مدگرایی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 22.
فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
فیاض، ابراهیم(1382). جزوة درس انسان‏شناسی ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
کلانتری، عبدالحسین و حسنی، حسین(1387). «رسانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان»،  فصلنامه رسانه، شماره 76.
منتظرقائم، مهدی و شاقاسمی، احسان(1387). «اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران: نگاهی فراتحلیلی با تاکید بر جوانان»، مجله جامعه‏شناسی ایران، دوره نهم، شماره 3 و 4.
 
منطقی، مرتضی و دین پرور، احسان(1391). «شکل‌گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت»،  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره 1.
مولانا، حمید(1371). گذر از نوگرایی، یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
ناظری، خدیجه(1387). بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست­یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیرمجازی، پایان‌نامه برای اخذ درجة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی اصغر کیا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
نوابخش، مهرداد؛ هاشم‌نژاد، فاطمه و زادشم‌پور، وحید(1390). «بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت جوانان 15 تا 29 سال استان مازندران»، مجله تخصصی جامعه‌شناسی جوانان، سال اول، پیش‌شماره اول.
وردی‌نژاد، فریدون(1390). شبکه‌های اجتماعی مجازی و چالش‌های هنجاری، تهران: انجمن کتاب و اطلاع‌رسانی ایران.
یوسفی، نریمان(1383). شکافبیننسل‌ها، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 
Ameli S. R.  )2002(. Gloalization, Americanization and British Moslem Identity, London: Lcass Press.
Armour, S. (2005). GenerationY:They'veArrivedatworkwithaNewAttitude, USA: Today.
Axelsson, A. S. (2010). “Perpetual and personal: Swedish young adults and their use of mobile phones”, New Media & Society, Vol. 12. No (1).
Bauman, Z & Lyon, D. (2013). Liquid Surveillance, USA: Polity Press
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No (2). 
Cavalli, A. ( 2004 ). “Generations and Value Orientations”, Journalof social Compass, Vol 51, No (2).
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs. forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Ito, M. (2005). “Mobile Phones, Japanese Youth, and the Re-placement of Social Contact”, Computer Supported Cooperative Work, Vol. 31.
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage.
Kumar, K & Suntoo, R & Roushdat, A. E., Sh. M & Mocktoolah, A. (2013). “Impact of Online Social Networking on Youth: Case Study of Mauritius”, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol. 56.
 Latif, H & Uçkun, C. G & Demir, B. (2014). “Examining the Relationship between E-Social Networks and the Communication Behaviors of Generation 2000 (Millennials) in Turkey”, Social Science Computer Review, Vol. 33, No (1).
Lauricella, A. R & Cingel, D & Blackwell, C & Wartella, E & Conway, A. (2014). “The Mobile Generation: Youth and Adolescent Ownership and Use of New Media”, Communication Research Reports, Vol.31, No (4).
Mayield, A. (2008). What is SOCIAL MEDIA?
www.icrossing.co.uk/.../What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdfacebook.
Oksman, V. (2004). “Mobile Communication as a Social Stage: Meanings of Mobile Communication in Everyday Life among Teenagers in Finland”, New Media & Society, Vol. 6.  No(3).
People, J & Baily, G. )1997(. Humanity (An interoduction to cultural Anthropology), West Wadsworth, New York.
Short, J. C. & Reeves, T. C. (2009). “The graphic novel: A cool format for communication to generation Y” . BusinesscommunicationQuarterly, Vol 5, No (5).
 
Siibak, A. (2009). “Constructing the Self through the Photo Selection-Visual Impression Management on Social Networking Websites. Cybersociology”, Journal of Psychological Research on Cyberspace. Vol.3, No (1).
Vattimo, G. (1992). “The Postmodern: A Transparent Society?” In The Transparent Society, translated by David Webb, Baltimore, Johns Hopkins University Press.