نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه‌های عضویت در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم‌نگاری مجازی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه ­ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحۀ شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که انگیزه‌های اصلی عضویت در اینستاگرام شامل 7 انگیزۀ اصلی: کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیۀ هیجانی و الگویابی می‌باشد. با توجه به گسترش گرایش به شبکۀ اجتماعی اینستاگرام و تأثیرات این شبکۀ اجتماعی بر جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما و خلأ پژوهشی به‌خصوص در قالب طرح‌های کیفی در زمینۀ شناسایی انگیزه‌های عضویت در این شبکه در کشورمان، پژوهش کیفی حاضر می‌تواند به‌عنوان پژوهشی نو و پیش‌قدم در این حوزه مطرح شود و پژوهشگران را به توجه هرچه بیشتر به این موضوع ترغیب و زمینه را برای بررسی این حوزه در پژوهش‌های آینده فراهم کند. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت افراد با انگیزه‌های متفاوت و مختلفی به دنبال عضویت و استفاده از شبکۀ‌ اجتماعی اینستاگرام هستند. انگیزۀ افراد برای عضویت در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام تک‌بعدی نمی‌باشد، بلکه ماهیتی چندبعدی و چندگانه دارد و از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

motivations to join the Instagram social network

نویسندگان [English]

  • mohammad solgi 1
  • vahid mostafapour 2

1 Assistant Professor, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 Ph.D Student of Psychology, Faculty of Psychology and Education Sciences , University of Allameh Tabataba'I, Tehran, Iran

چکیده [English]

the present qualitative research aimed to Investigation and Identification of motivations to join the Instagram social network. The approach of the present study was qualitative and the research method was virtual ethnography. Semi-structured interviews were used to collect data. After conducting 61 interviews with users of the personal Instagram page of one of the researchers using theoretical purposive sampling method, theoretical saturation was obtained. The findings showed that the main motivations for Instagram membership include 7 main motivations: Get information, leisure and entertainment, connection and communication, curiosity, self-expression, emotional discharge and role modeling. Considering the spread of the tendency to Instagram social network and the effects of this social network on various cultural, social and political aspects in our country and the research vacuum, especially in the form of qualitative plans to identify the motivations for membership in this network in our country, Qualitative can be considered as a new and pioneering research in this field and encourage researchers to pay more attention to this issue and provide a basis for studying this field in future research.According to the results of this research, it can be said that people with different motives are looking to join and use Instagram social networks. People's motivation to join the Instagram social network is not one-dimensional, but has a multidimensional and multiple nature and can vary from person to person and from culture to culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Thematic analysis
  • Social Network
  • Virtual Netnography
منابع و مأخذ
استراوس، انسلم و جولیت کربین (1392). مبانی پژوهشی کیفی، ترجمۀ ابراهیم افشار، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
افشانی، سید علیرضا؛ مهربان پارسامهر و کبری کریمیان (1396). »عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (موردمطالعه: دانش­آموزان دختر دبیرستان‌های شهرکرد)، فصلنامه علوم اجتماعی، شمارۀ 25: 237-210.
بیچرانلـو، عبـدالله؛ سیاوش صلواتیـان و آزیتا لاجـوردی (1397). بازنمایـی سـبک زندگـی زنـان جـوان ایرانـی در شبکه‌های اجتماعـی؛ مطالعـۀ موردی شـبکۀ اجتماعی اینسـتاگرام، (پایان‌نامه کارشناسـی ارشـد)، رشـتۀ علوم ارتباطـات اجتماعـی گرایـش تبلیـغ و ارتباطـات فرهنگـی، دانشـگاه سـوره تهـران.
حکیم­آرا، محمدعلی (1388). روان‌شناسی رسانه، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
داستانی، میثم؛ جواد کرامتی، علی پورفاطمی و علی اکرامی ( 1394). »دلایل و انگیزۀ استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد«، دو فصلنامه علم‌سنجی کاسپین، شمارۀ 2: 27-24.
زمانی، عباس و فائزه تقی­پور (1396). »شناسایی عوامل جذابیت شبکه‌های اجتماعی تلفن­همراه از منظر کاربران«، فصلنامه جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ 8: 70-45.
سعیدنیا، حمیدرضا؛ آمنه قهرمانی و مهدی ایران‌نژاد پاریزی (1395). »پیامدهای تأثیر جامعۀ برند مبتنی بر رسانۀ اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند«، مدیریت برند، شمارۀ 2: 88-65.
شهابی، محمود و بیات قدسی (1391). »اهداف و انگیزه­های عضویت کاربران در شبکه­های اجتماعی مجازی (مطالعه­ای دربارۀ جوانان شهر تهران)«، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شمارۀ 20: 86-61.
کوثری، مسعود (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکۀ دوست­یابی اورکات، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
وفایی، صادق (1395). "28 میلیون نفر عضو تلگرام هستند"، خبرگزاری مهر، شناسۀ خبر: 3768129. http://www.mehrnews.com/news/3768129
 
Akpan, U., Akwaowo, E. & Nsikan, S. (2013). ‘Uses and Gratifications of Social Networking Websites Among Youths in Uyo, Nigeria’. International Journal of Asian Social Science, 3(2): 353-369.
Aslam, S. (2018). Instagram by the numbers: stats, demographics & fun facts. Retrieved January 19, 2018. https://www.instagram.com/
Braun, V. & Clarke, V. (2016). ‘Using thematic analysis in psychology’.Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
Chan, L. (2011). Social Media Marketing for Digital Photographers. [Electronic
resource]. John Wiley & Sons.
Cheung, C. M., Chiu, P. Y. & Lee, M. K. (2011). ‘Online social networks: Why do students use facebook?’. Computers in Human Behavior, 27(4): 1337-1343.
Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., & Pearo, L. K. (2004). ‘A social influence model of consumer participation in network-and small-group-Based virtual communities’. International Journal of Research In Marketing, 21(3): 241-263.
Gülnar, B., Balcı, Ş. & Çakır, V. (2010). ‘Motivations of Facebook, You Tube and similar web sites users’. Bilig, 54(54): 161-184.
Hjørland, B. (2002). ‘Epistemology and the socio‐cognitive perspective in information science’. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(4): 257-270.
Huang, Y.T. & Su, S. F. (2018). ‘Motives for Instagram Use and Topics of Interest among Young Adults’. Future internet, 10 (8): 77–89.
Katz, E., Blumler, J. G. & Gurevitch, M. (1973). ‘Uses and gratifications research’. The public opinion quarterly, 37(4): 509-523.
Kaye, B. K. & Johnson, T. J. (2004). ‘A Web for all Reasons: Uses and Gratifications of Internet Resources for Political Information’. Telematics and Informatic, 21(3): 197–223.
Lenhart, A. & Madden (2007). ‘Teens, Privacy & Online Social Networks’. Pew Internet & American Life Project, Washington, DC.
Lin, K. Y. & Lu, H. P. (2011). ‘Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory’. Computers in Human Behavior, 27(3): 1152-1161. 
Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach, 2th Edition, Thousand Oaks, CA: Sage.
 
Morse, J. & Field, P. (1995). Qualitative research methods for health professionals, sage publication.
Mujawar, S. & Kulkarni, S. (2015). ‘Big Data: Tools and Applications’. International Journal of Computer Applications, 115(23):7-11.
Naveenta, G, & Sonia, G. & Khushdeep, A. (2016). ‘Pattern of mobile phone usage and its effects on psychological health, sleep, and academic performance in students of a medical university’. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 6 (2): 15-27.
Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th Edition, Boston: Allyn and Bacon.
Rageh, A., Melewar, T.C., & Woodside, A. (2013). ‘Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the customer/tourist experience’, Qualitative Market Research: An International Journal, 16(2): 126-149.
Rainie, L., Brenner, J. and Purcell, K. (2012) Photos and Videos as Social CurrencyOnline. Report published as part of Pew Research Center's Internet American Life Project, http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/ 2012/PIP_Online Lifein Pictures_PDF.pdf (accessed 10 March 2016).
Rubin, A.M. (2002). The Uses and Gratifications Perspective of Media Effects. In J. Bryant and D. Zillman (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (2nd Ed). p. 525-548. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Satu Elo, Kääriäinen M., Outi Kanste, Pölkki1 T.,Utriainen K., and Kyngäs H. (2014). ‘Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness’, Sage Open, pp:1-10.
Sheldon, P. (2008). ‘Student Favorite: Facebook and Motives for its use’. Southwestern Journal of Mass Communication, 23(2): 39-55.
Sheldon, P. (2015). Social Media: Principles and Applications. New York & London:
Lexington Books.
Sheldon, P., Bryant, K. (2016). ‘Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age’. Computers in Human Behavior, 58: 89-97.
Sun, Y., Liu, L., Peng, X., Dong, Y., Barnes, S. J. (2014). ‘Understanding Chinese users’ continuance intention toward online social networks: an integrative theoretical model’. Electronic Markets, 24(1): 57-66.