نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه ‏شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات ارزش‌ها و نگرش‌ها در زمینۀ برابری جنسی و خانواده براساس داده‌های پیمایش ارزش‏‏‏‏ها و نگرش‌های ایرانیان است. روش مطالعه تحلیل ثانویه است. اساس تحلیل بیشتر با اتکا به یافته‌های موج‌های دوم و سوم انجام گرفته است. داده‌های موج دوم در سال 82 نشان می‏دهد که گرایش نوین و فردگرایانۀ زنان در بازتفسیر خانواده و مفهوم جنسیت‌اند. این یافته‌ها بیان می‌کنند که در جامعۀ ایرانی، یک دگردیسی جدّی در زمینۀ تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های جنسیتی در حال شکل‌گیری است. یافته‌های موج سوم همچنان نشان از گرایش بیشتر زنان در مقایسه با مردان در زمینۀ ارزش‏های مدرن در جامعه‌اند. با این حال، یافته‏ها، در مقایسه با سال 82، نشان از نوعی عقبگرد هم در گرایش‌های کلّ جامعه و هم در زنان در زمینۀ حرکت به‌سوی برخی نگرش‌های برابری جنسیتی دارد. این امر نشان می‌دهد با غلبۀ ارزش‌های بقا در جامعه، گرایش به ارزش‌های سنّتی در یک روند طولی بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Secondary Analysis of Gender Values based on the Survey Data of Iranians' Secondary Analysis of Gender Values based on the Survey Data of Iranians' Values and Attitudes (Emphasizing the Attitude to Gender Inequality and Family)

نویسنده [English]

  • reza azimi

Faculty Member of Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of this article is to study the process of changing values ​​and attitudes in the field of gender equality and family based on the data collected by the Iranian survey values. The method of study is secondary analysis. The basis for further analysis is based on the findings of the second and third wave. The second wave data in the year 82 indicates the modern and individualist tendency of women to re-interpret the family and the concept of gender. These findings indicate that in the Iranian society, a serious transformation is taking place in the context of changing gender values ​​and attitudes. The findings of the third wave, however, continue to indicate more women's tendency towards men in terms of modern values ​​in society. However, it shows a kind of backwardness in the tendencies of the whole society as well as in women in moving toward some gender-based attitudes towards the age of 82. This suggests that by overcoming the values ​​of survival in society, tendency toward traditional values ​​has increased in a longitudinal trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender values
  • Women
  • Modern and traditional family
  • Gender equality

** این مقاله مستخرج از طرحی است با عنوان«تحلیل ثانویه تغییر ارزش‏‌های جنسیتی بر اساس داده‌‏های پیمایش ملی بین سال‏های 1380-1394)» که با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.

منابع ومأخذ
اینگلهارت، رونالد، (1373).تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی، ترجمۀ مریم وتر،تهران: کویر.
پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان؛ موج اوّل، (1379).پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان؛ موج دوم، (1382) .پژوهشگاه فرهنگ، هنر  و ارتباطات.
پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان؛موج سوم، (1394).پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
راغفر، حسین و میترا باباپور، (1395).فقر معیشتی و اشتغال زنان در ایران در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
رحیمی، علی و همکاران، (1395).«تحلیل گذارتجردزنان ومردان درایران طیّ سالهای 1345 تا1390»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، شمارۀ 3.
چلبی، مسعود، (1393).تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی، تهران:نشر نی.
کاظمی‌پور، شهلا (1395).باروری، مرگو میر و امیدبه زندگی زنان در ایران در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
علی‌احمدی، امید (1395).تحلیل اجتماعی وضعیت و تغییرات اجتماعی ازدواج و طلاقدر گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
گل‌محمدی، احمد (1395).زنان و قدرت سیاسی در ایراندر گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
گودرزی، محسن (1395).نگرش زنان به هنجارهای خانوادگی و آگاهی جنسیتی: تحلیلی از یافته های پیمایش ملی در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراسته فاطمه جواهری .نشرنی.
فراستخواه، مقصود و همکاران، (1395).زنان و آموزش در ایران در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
نوربالا، احمدعلی و فاطمه نوربالا، (1395).بررسی سلامت روان زنان در ایراندر گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، ویراستۀ فاطمه جواهری، نشرنی.
وزیری، نسرین، (1394).بازیگران و بازیگردانان مجلس، انتشارات صمدیه.
 
Abramson, P. Ellis, S. & Inglehart, R. (1997). Research in Context: Measuring Value Change. Political Behavior, 19(1):41–59.
 Alesina, A. Giuliano, P. (2014). Family Ties. In Durlauf, S. and Aghion, P. (Eds). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier.
 Alexander, A.and Welzel, C. (2011). Explaining Women’s Empowerment: the Role of Emancipative Beliefs. European sociological review, 27(1): 364–384.
 Archer, M. (1995). Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 Castells, M. (1997). The Power of Identity, the Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Oxford, UK: Blackwell.
 Cho, S. (2014). International Women's Convention, democracy and gender equality. Social Science Quarterly, 95(3):719_739.
 Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. Journal of EconomicLiterature, 50(4):1051_1079.
 Fararo, t. (2001). Social Action Systems: Foundation and Synthesis in Sociological Theory. Westport: Praeger
 Fiorentine, R. (1988). Increasing Similarity in the Values and Life Plans of Male and Female College Students? Evidence and Implications. Sex Roles, 18(1): 143-58.
  Fireston, s. (2003). Value Change: Conscious Cognitive Dissonance or Automated Process.California: University of the Southern California.
 Fish, S. (2002). Islam and Authoritarianism. World Politics, 55(1), 4-37.
 Fortin, N. (2005). Gender role attitudes and the labour-market outcomes of women acrossoecd countries. Oxford Review of Economic Policy, 21(3):416_438.
 Gray, M. Kittilson, M. and Sandholtz, W. (2006). Women and Globalization: A Study of 180 Countries. (1975-2000). International Organization, 60(2):293_333.
 Gunnell, M. (2007). Global Cultural Values Change and the Relationship with Telecommunications Change: A Longitudinal Analysis,CapellaUniversity.
 Inglehart, R. and Norris, P. (2003). Gender Equality and Cultural Changearound theWorld. Cambridge: Cambridge University Press.
 Inglehart, R. and Baker, W.(2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, American Sociological Review, 65(1):19-51.
 Inglehart, R. Welzel, c. (2005). Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.
 Kenny, C and Patel, D. (2017).Gender Laws, Values, and Outcomes:Evidence from the World Values Survey. Center for Global Development.