نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده‌انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می‌گذارد، این ضرورت احساس می‌شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن‌ها برداشته و نتیجه‌ آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می‌پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده‌آلیستی، عدم امکان رشد آرمان‌های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان‌شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه‌ تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه‌فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت‌ها از اجرا و نبود آموزش بین‌المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می‌باشد.»

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to Growth, Development and Implementation of Human Cultural Rights

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taheri Hajivand 1
  • Hamidreza Jamali 2

1 M.A. in International Relations, International Relations (IR) Department, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran & amp; Ph.D Student of International Relations, International Relations (IR) Department, Isfahan(Khorasgan)(Correspo

2 Assistant Prof & Faculty member of Law, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Human Cultural Rights, as it is observed in its formal and contemporary form, was raised Simultaneously with the Universal Declaration of Human Rights while it was in the form of small part of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.  In comparison to other types of Human Rights, this category of rights has been always neglected. Considering the fundamental importance of Human Cultural Rights and the significant effect that the enforcement of these rights as well as adherence to them has on human life, this necessity is felt that Perhaps by knowing the barriers on the path of human culturalllife, an action could be taken to remove the barriers, the result of which leads to support and promotion of these type of rights. This research tries to answer the question that “what barriers are existed to the growth, development and implementation of human cultural rights?” by aUsing qualitative content analysis methodto evaluate the qualitative content apresent study evaluates this hypothesis that “the dominion of ideology of realism, paiaisiglack of enough attention to the anthropological foundations of Cultural Rights etc. are among the barriers to growth, while failure to provide a common definition of culture and cultural rights, fpclare aicemong the barriers to development and also states concern on implementation and lack of international training are among the barriers to implementation of Human Cultural Rights”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Rights
  • Human Rights
  • Human Cultural Rights
  • International relations
منابع و مآخذ
 
استاماتوپولو، السا (1392). حق‌های فرهنگی در حقوق بین‌الملل؛ نگرشی به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و فراسوی آن، ترجمۀ سید قاسم زمانی و منا السادات میرزاده، تهران: انتشارات خرسندی.
امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی (1391). «تعیین مفهوم و دامنۀ حقوق فرهنگی در موازین بین‌المللی حقوق بشر»، وبسایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی. بازنشانی شده در: 05، 05، 1398 به نشانی: http://www.ihrc.ir/Images/Research/Files/0423f194e269435ea3694b369c6ed710.pdf
جمالی، حمیدرضا (1388). «عوامل موثر بر حمایت بین‌المللی و ارتقای حقوق فرهنگی بشر»، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، شماره 10: 120-95.
جوانشیری، احمد (1395). «بازخوانی تاریخ نظریۀ آرمان‌گرایی (با تأکید بر تولد رشتۀ روابط بین‌الملل)»، فصلنامه سیاست، شماره 10: 17-5.
خضری، رویا (1388). «جایگاه فرهنگ در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه خط اول، شماره 10: 90-77.
داوری، محسن (1389). حقوق فرهنگی شهروندان(رویکردی اسلامی)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
دهخدا، علی اکبر (1377). لغتنامۀ دهخدا، جلد پنجم، تهران: انتشارات روزنه.
دهخدا، علی اکبر (1377). لغتنامۀ دهخدا، جلد هشتم، تهران: انتشارات روزنه.
ذاکریان، مهدی (1392). همۀ حقوق بشر برای همه، تهران: نشر میزان.
رضایی، علیرضا و قاسم ترابی (1389). «تبیین جایگاه فرهنگ در نظریه‌های سیاست و روابط بین‌الملل: فرهنگ به عنوان عرصه‌ای برای تعامل یا تقابل»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 13: 82-53.
رنجبریان، امیرحسین و فریبا نواب دانشمند (1387). «تاثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه»، اندیشه‌های حقوق خصوصی، شماره 12: 114-97.
سلیمی، حسین (1379). «فرهنگ در جهان متغیر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 3: 316-295.
سلیمی، حسین (1379). فرهنگ‌گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
سیف‌زاده، سید حسین (1393). نظریه پردازی در روابط بین‌الملل؛ مبانی و قالب‌های فکری، تهران: سمت.
صراف یزدی، غلامرضا و محسن صبری (1391). سازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: نشر قومس.
صفاری‌نیا، محیا (1395). «حقوق فرهنگی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 2: 103-77.
طاهری حاجی‌وند، احسان و حمیدرضا جمالی (1395). «مبانی انسان‌شناختی حقوق فرهنگی بشر»، مجله مطالعات میان‌فرهنگی، شماره 29: 111-81.
طاهری حاجی‌وند، احسان(1397). «بحران‌شناسی روابط بین‌الملل در سال 2016 (بر اساس مدل مکعب بحران هرمان)»، فصلنامه مطالعات میان‌فرهنگی، شماره 35: 104-71.
طجرلو، رضا (1393). حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر (تجزیه و تحلیل اسناد بین‌المللی و منطقه ای)، تهران: نشر دادگستر.
قوام، سید عبدالعلی (1393). روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
کریمی فرد، حسین (1394). «جایگاه حقوق بین‌الملل در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 52: 337- 313.
کریون، متیو سی آر (1387). چشم اندازی به توسعۀ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات دانشگاه مفید.
محسنیان‌راد، مهدی (1374). ارتباط شناسی، تهران: سروش.
مشیرزاده، حمیرا (1383). «سازه‌انگاری به عنوان فرانظریه روابط بین‌الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65: 113-143.
مشیرزاده، حمیرا (1394). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
مصفا، نسرین (1387). «جایگاه حقوق بشر در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست، شماره 4: 277-259.
نواب دانشمند، فریبا (1386). «بررسی برخی از روش‌های آموزش حقوق بشر»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 37: 167-129.
American Anthropologist Association]AAA [(1947). “Statement on Human Rights”, American Anthropologist, 49: 541- 542.
Ratnapala, Suri (2009). Jurisprudence, Cambridge: Cambridge University Press.
 
Charter of The United Nations, San Francisco, 1945.
Fribourg Declaration On Cultural Rights, 7 May, 2007, The University of Fribourg and 8 May, 2007 At The Palais des Nations in Geneva.
General Comment No. 21, Committee On Economic, Social and Cultural Rights, Forty-Third Session, 2–20 November 2009 (www.undocs.org/E/C.12/GC/21).
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 16 December 1966, in force from 3 January 1976.
Report of The Special Rapporteur in The Field of Cultural Rights, Sixty-Seventh Session, (www.undocs.org/A/67/287).
UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (ICH) 2003
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity- unanimously adopted by the 31st session of the General Conference of UNESCO, Paris, 2 November 2001.
UNESCO, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, Paris, 3 to 21 October 2005, 33rd session.
United Nations Decade for Human Rights Education, General Assembly, A/RES/49/184, December 23, 1994.
Universal Declaration of Human Rights,10 December 1948 at the Palais de Chaillot, Paris.
 
وبسایت‌ها
Cambridge Dictionary (2019). “Development”, Cambridge Dictionary Website. Updated at: 28,08,2019 Accessed on: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development.
Cambridge Dictionary (2019). “Growth”, Cambridge Dictionary Website. Updated at: 28,08,2019 Accessed on: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/growth.
Merriam-Webster (2019). “Growth”, Merriam-Webster Dictionary Website. Updated at: 28,08,2019 Accessed on: https://www.merriam-webster.com/dictionary/growth.
Merriam-Webster, “Development”, Merriam-Webster Dictionary Website. Updated at: 28,08,2019 Accessed on: https://www.merriam-webster.com/dictionary/development.