نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‏‌شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا (نویسنده مسئول)

3 دانشیار جامعه‏‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

بهره­‌گیری صحیح و مناسب از فناوری­‌های نوین اطلاع­‌رسانی، سطح آگاهی افراد را افزایش داده و باعث تغییر در توقعات آنان از زندگی و در نتیجه عملکرد دولت می­‌شود. بنابراین سطح رضایتمندی شهروندان از زندگی تغییر می­‌کند و می­‌تواند زمینه­‌های تغییر در عملکردها و شیوه­‌های اجرایی نظام سیاسی را به­‌وجود آورد. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط میان سواد رسانه‏‌ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی است. بنابراین تأثیر سواد رسانه‏‌ای دیجتال بر مؤلفه‏‌های رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی شامل وضعیت موجود، کارگزاران و ساختارهای نظام سیاسی با استفاده از روش­‌های دلفی، اسنادی و پیمایشی مطالعه شده است. جامعه آماری را شهروندان ایرانی بالای 18 سال ساکن شهر تهران تشکیل می‏‌دهند که تعداد آن‏ها 6559171 نفر است. حجم نمونه به روش کوکران 385 نفر تعیین و پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه­‌گیری خوشه­‏ی تصادفی توزیع و داده­‌های لازم جمع­آوری شدند معنا‏داری بین سواد رسانه‏‌ای و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی، وجود نداشته و  به‏‌رغم سطح  متوسط سواد رسانه‏‌ای دیجیتال، رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی بسیار اندک است. به همین دلیل و به منظور بهره­‌مندی مناسب از رسانه­‌های دیجیتال در سیاستگذاری­‌های نظام سیاسی، پیشنهادهابی برای سیاستگذاران و مدیران حوزه­‌های رسانه‏‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Digital Media Literacy and Political Satisfaction Citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra zamani 1
  • Hassan Malaekeh 2
  • Mansour Haghighatian 3

1 Ph.D. Student of Political Sociology, Islamic Azad University, Shahreza

2 Assistant Professor of political science, Islamic Azad University, Shahreza (Corresponding Author)

3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan

چکیده [English]

This research studies the effects of digital media on the political satisfaction citizens of Tehran. This correct and appropriate  using of new technologies, have changed the level of consciousness, expectations and satisfaction of individuals about life and at a result  government performance and political system as well. The research method is survey and the statistical society includes all Tehran citizens over 18 years old with 6559171 people. The sample size is 385 people using the Cochran method. The questionnaires were collected using randomized cluster sampling and data were gathered. The findings were analyzed using SPSS software. Findings show that there is no significant statistical relationship between media literacy and political satisfaction of Tehrani citizens, Since the rise in media literacy has not increased the level of political satisfaction of the people, it seems that other factors such as economic, cultural, social and ... factors have a more effective role in digital media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass media
  • Media literacy
  • Digital
  • Political satisfaction
  • citizens of Tehran
منابعو مآخذ
 
ابراهیم طاری، نازگل (1396). عضویت در شبکه­‌های اجتماعی مجازی و فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازی (با تأکید بر دانشجویان دانشگاه­های دولتی در تهران)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
باکینگهام، دیوید(1389). آموزش رسانه­ای، یادگیری، سواد رسانه­‌ای و فرهنگ معاصر، ترجمۀ حسین سرافراز، تهران: ناشر دانشگاه امام صادق (ع).
بصیریان جهرمی، حسین؛ احسن حقگویی و محمدرشید صوفی (1389). «در آمدی به سواد رسانه­ای و تفکرانتقادی»، فصلنامه رسانه، شماره 4: 50-33.
پاتر، جیمز دبلیو (1392). نظریه سواد رسانه­ای رهیافتی شناختی، ترجمه ناصر اسدی، محمد سلطانی‌فر و شهناز هاشمی، تهران: نشر سیمای شرق.
خانباشی، محمد (1390). الگویی برای سنجش عوامل راهبردی محیطی تأثیرگذار بر اعتماد عمومی (چارچوبی نظام­مند برای تحلیل عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی). رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
خانیکی، هادی و محمود بابایی (1395). «تأثیرسازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعاملی کنشگران فضای سایبر ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 56 : 116-73.
رهبرقاضی، محمودرضا و مرضیه فدایی ده­چشمه (1396). «انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94: نقش رسانه­ها در رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، مجله پژوهش‌های ارتباطی، شماره 91:‌89-65.
رفیعی بهابادی، مهدی و مهدی حاجیانی (1392). «بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن»، مجله جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 3: 78-53.
سبکتگین ریزی، قربانعلی؛ مجید روهنده، سیدمحمد بساطیان و احمد جعفری (1395). «رضایتمندی ومشارکت سیاسی ـ اجتماعی، مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج». مجله جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 63: 116-97.
سیفی، سمیرا (1389). «از رسانه غرب تا رسانه ما»، مجله فرهنگ پویا، شماره 9-8.
صفدری، سلمان (1374). رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
قبادی، مجید و احمد جعفری (1393). «رضایتمندی سیاسی ـ ملی در پهنه جهانی ـ بازکاوری تأثیر رسانه­های فرامرزی و درون­مرزی بر رضایتمندی سیاسی ـ ملی در عصر جهانی­شدن». فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، شماره 14: 174-143.
کاستلز، امانوئل (1385). «ارتباطات در رسانه­‌ها: انقلاب رسانه­های نوین»، مجله سیاحت غرب، شماره 43.
مک کوایل، دنیس (1383). مخاطب شناسی، ترجمۀ مهدی منتظر قائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
نصیری، بهاره؛ بهاره بخشی و سید محمود هاشمی (1391). «اهمیت آموزش سواد رسانه­ای در قرن بیسـت ویکـم»، فصلنامه مطالعات رسانه­‌ای، شماره 18: 158-149.
سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه­‌های دیجیتال (1396) به نشانی https://www.saramad.ir/fa/intro/information
 
 
Aarts, Kees & Thomassen, Jacques (2008). “Satisfaction with democracy: Do institutions matter?”, www.elsevier.com/locate/electstud, Electoral Studies 27 5e18.
Baldersheim, Harald, Per Arnt Pettersen, Lawrence E. Rose & Morten Gard. (2003). Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Department of Political Science. Oslo: University of Oslo.
Benton, J. Edwin & John L. Daly. (1992). “The Paradox of Citizen Service Evaluations and Tax/Fee Preferences: The Case of Two Small Cities,” American Review of Public Administration, 22 (4), 271-287.
 
Bernauer, J., & Vatter, A. (2012). Can't get no satisfaction with the Westminster model? winners, loser and the effect of consensual and direct democratic institutions on satisfaction with democracy. European Journal of Political Research,51(4), 435-461.
Blais, A., & Gelineau, F. (2007). Winning, losing and satisfaction with democracy. Political Studies, 55, 425‐441.
Bouckaert, Geert & Steven Van de Walle. (2003). “Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of good governance”: difficulties in linking trust and satisfaction indicators,” International Review of Administrative Sciences, 69, 329-343.
Boyne, G.A., James, O., John, P., Petrovsky, N. (2009). “Democracy and Government Performance: Holding Incumbents Accountable in English Local Governments”, The Journal of Politics, 71(04), 1273–1284.
Brown, K., Coulter, P.B. (1983) ‘Subjective and objective measures of police service delivery’, Public Administration Review, 43(1), 50–58.
Clark, A.E. and A.J. Oswald (1996). “Satisfaction and Comparison Income”, Journal of Public Economics, 61, 359-381.
Curini, L., Jou, W., & Memoli, V. (2012). Satisfaction with democracy and the Winner/Loser debate: The role of policy preferences and past experience. British Journal of Political Science, 42(2), 241‐261.
Cusack, Thomas R. (1999). “Social capital, institutional structures, and democratic performance: A comparative study of German local governments,” European Journal of Political Research, 35, 1-34.
Dehoog, Ruth Hoogland, David Lowery & William E. Lyons. (1990). “Citizen Satisfaction with Local Governance: A Test of Individual, Jurisdictional, and City-Specific Explanations,” Journal of Politics, 52 (3), 807-837.
Demakakos, panayotes & nunn, susan (2006). Lonelines, Relative deprivation and life satisfaction, university: college London.
Diener, E. and R. Lucas (1999). Personality and Subjective Well-Being”, in Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwartz (eds.), New York: Russell Sage, 213-229.
Duffy, B. (Ipsos), (2010). One word many place, citizen’s views of municipal government and local areas across the world.
Easterlin, R.A. (1995). “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?”, Journal of Economic Behavior and Organization, 27, 35-47.
Favero, N., Meier, K.J. (2013). “Evaluating Urban Public Schools: Parents, Teachers, and State Assessments”, Public Administration Review, 73(3), 401–412.
Fiske, J. (1990). Introduction to communication studies (2nd ed.). London: Routledge.
Gerlach, K. and G. Stephan (1996). “A Paper on Unhappiness and Unemployment in Germany”, Economics Letters, 52, 325-330.
Hatry, H.P., Blair, L.H. (1976). “Citizen Surveys for Local Governments: A Copout, Manipulative Tool or a Policy Guidance and Analysis Aid?”, Citizen Preferences & Urban Public Policy, SAGE Publications, Inc.: Beverly Hills, CA.
Herman, B. (2007). Moral Literacy. London: Harvard University Press.
Hjortskov, M. (2016). “The Expectation-Disconfirmation Model of Citizen Satisfaction – A Review”, Working Paper.
Holmberg, Søren (1999). "Down and Down We Go: Political Trust in Sweden". In Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, edited by P. Norris, 103-22: Oxford University Press.
James, O. (2009). “Evaluating the Expectations Disconfirmation and Expectations Anchoring Approaches to Citizen Satisfaction with Local Public Services”, Journal of Public Administration Research and Theory, 19(1), 107.
Kelly, J.M., Swindell, D. (2002). “A Multiple–Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction across Jurisdictions”, Public Administration Review, 62(5), 610–621.
Lolle, Henrik. (2000). Kommunestørrelse og tilfredshed med offentlig, kommunal service. AKF Forlaget.
Lyons, W.E., Lowery, D., DeHoog, R.H. (1992). The Politics of Dissatisfaction: Citizens, Services and Urban Institutions. Armonk, NY: ME Sharpe: Armonk, New York.
Moeller, S., Joseph, A.; Lau, J.; & Carbo, T. (2011). Towards media and information literacy indicators. Paris: UNESCO.
Morgeson, F. (2014). Citizen Satisfaction. Improving Government Performance, Efficiency, Citizen Trust. Palgrave Macmillan: New York, NY, available: http://www.palgraveconnect.com/doifinder/10.1057/9781137047137.
Oliver, R.L. (1980a). “A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions”, Journal of marketing research, 17(4), 460–469.
O’Toole, L.J., Meier, K.J. (2015). “Public Management, Context, and Performance: In Quest of a More General Theory”, Journal of Public Administration Re-search and Theory, 25(1), 237–256.
Poister, T.H., Thomas, J.C. (2011). “The Effect of Expectations and Expectancy Con-firmation/Disconfirmation on Motorists’ Satisfaction with State Highways”, Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 601–617.
Potter, W. James, (2008). Media Literacy. 4TH ed. sage publications.
Rainey, H.G. (2014). Understanding and Managing Public Organizations. (17Th) Jossey Bass.
Roch, Christine H. & Theodore H. Poister. (2006). “Citizens, Accountability, and Service Satisfaction. The Influence of Expectations”, Urban Affairs Review, 41 (3), 292-308.
Roch, C.H., Poister, T.H. (2006). “Citizens, accountability, and service satisfaction: The influence of expectations”, Urban Affairs Review, 41(3), 292–308.
Sen, A. (1999). Development as Freedom, New York: Anchor Books, Random House.
Stagner, R. (1970). “Perceptions, Aspirations, Frustrations, and Satisfactions: An Approach to Urban Indicators”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 388(1), 59–68.
Stipak, B. (1979b). “Are there sensible ways to analyze and use subjective indicators of urban service quality?”, Social Indicators Research, 6(4), 421–438.
Thoman, Elizabeth & Wright, Matthew (1995). Beyond Blam: Challenging Violence in The Media: A Media Literacy Program for Community Education. The Center of Media Literacy.
Urban, Brian R. (1999). Kommunestørrelse og demokrati – en undersøgelse af den politiske mistillids omfang, årsager og konsekvenser for en fremtidig kommunalreform. Speciale. Institut for Statskundskab, Odense Universitet.
Van Ryzin, G.G. (2004). “Expectations, performance, and citizen satisfaction with urban services”, Journal of Policy Analysis and Management, 23(3), 433–448.
Van Ryzin, Gregg G., Douglas Muzzio & Stephen Immerwahr. (2004). “Explaining the race gap in satisfaction with urban services”, Urban Affairs Review, 39 (5), 613-632.
Van Ryzin, Gregg G. (2006). “Testing the Expentancy Disconfirmation Model of Citizen Satisfaction with Local Government”, Journal of public administration, 16, 599-612.
Veenhoven, R. (1996), “Developments in Satisfaction-Research”, Social Indicators Research, 37, 1-46.
Wagner, Alexander F.; Dufour, Mathias; Schneider, Friedrich (2003). CESIFO Working Paper No. 910.
Winkelmann, L. and R. Winkelmann (1998). “Why are the Unemployed so Unhappy? Evidence from Panel Data”, Economica, 65, 1-15.