دیپلماسی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

  اکنون نقش ورزش و فعالیت‌های ورزشی از یک فعالیت بدنی یا نوعی تفریح و سرگرمی فراتر رفته و کارکردهای مختلف بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و مهم‌تر از آن سیاسی و بین‌المللی پیدا کرده است. امروزه ورزش به‌طور گسترده در سراسر جهان رواج یافته و اسناد بین‌المللی جدید نیز به‌نوعی به ورزش توجه کرده‌اند. بین‌المللی‌شدن بسیاری از ورزش‌ها موجب شده تا کشورها به رقابت ورزشی بین‌المللی، میدان برای پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی و بین‌المللی خود توجه کنند. در این چارچوب است که مفهوم دیپلماسی ورزشی در کنار انواع دیپلماسی‌های دیگر ظهور کرده است. این مقاله تلاش کرده است جایگاه و نقش ورزش را به‌ویژه در رویدادهای بزرگ ورزشی بین‌المللی به منظور پیشبرد اهداف دیپلماتیک کشورها بررسی کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sport Diplomacy

نویسنده [English]

  • Ali Sabbaghian
Assistant Professor; Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
چکیده [English]

Today the role of sports and physical activities are going beyond an exercise or a kind of entertainment, and has various health, social, cultural, economic, and most importantly political and international functions. The widely spread around the world; sport has become as an international instrument in international relations. The internationalization of some kind of sports has led many countries to see international sports competition as a field to advance their national interests and political goals. In this context, the concept of sports diplomacy beside other types of diplomacy has emerged. This paper investigates the role of sports in particular, major international sporting events in advancing countries' diplomatic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport
  • Diplomacy
  • Public Diplomacy
  • Sport diplomacy
  • Olympics games
  • fifa world cup
منابع و مأخذ
 
بصیری، محمدعلی(1391). جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران: روش‌ها، ابزارها و راهکارها. تهران: مطالعات قدرت نرم ،151-177.
رفیع، حسین و سیدمحمدجواد قربی(1389). کالبدشکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن. فصلنامة مطالعات بسیج، 13 (47), 117-137.
نای،جورف(1387). قدرت نرم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
 
Allison, L. (2005). The Global Politics of Sport:The role of global institutions in sport. New York: Routledge.
Boniface, Pascal.(2012). Football as a Factor (and a Reflection) of International Politics. Paris: (Institut de Relations Internationales et Stratégique.
Bubalo, A .(2013). Football Diplomacy Redux: The 2015 Asian Cup and Australias Engagement with Asia. Sydney: LOWY INSTITUTE FOR INTERNATIONAL POLICY.
Donos,m.(2012). Communicating Sport Mega-Events and Soft Power Dimension of Public Diplomacy. Ottawa:university of Ottawa.
Eden, Jon Theis.(2013). Soccer and International Relations :Can Soccer Improve International Relations?.Ottawa: University of Ottawa.
Harald Dolles & Sten Söderman. (2005). Globalization of Sports:The Case of Professional Football and its International Management Challenges. Tokyo: Deutsches Institut für Japanstudien .
Hlabane, B. (2012). The Political, Economic And Social Impact Of Hosting Mega-Sports Events: The 2010 South Africa World Cup In Comparative Perspective. Beppu: Ritsumeikan Asia Pacific University.
Howe, P. D. (2008). The Cultural Politics of the Paralympic Movement. New York: Routledge.
James Riordan and Arnd Krüger. (1999). The International Politics of Sport in the Twentieth Century. London: Taylor & Francis Group.
Jonathan Grix & Donna Lee. (2013). Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States:The Lure of the Politics of Attraction. Routledge .
Kacos, S. A. (2011). Reconstructing Respect: The quest for prestige in International system. California: University of Southern Californai.
Lin,yu,chien et al. (2008). “Theorizing the Role of Sport in State – Politics”. International Journal of Sport and Exercise Science , 23-32.
McClellan, M(2004). Public Diplomacy in the Context of Traditional Diplomacy. Vienna: Vienna Diplomatic Academy.
 
melissen, j. (2005). The New Public Diplomacy:Soft Power in International Relations. Basing stoke: Palgrave- Macmillan.
Murray, S. (2011). Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. International Symposium on Cultural Diplomacy. Berlin.
Nye, J. S. (2004). Soft Power. New York: Public Affairs.
Roberts, W. R.(2007). What Is Public Diplomacy? Past Practices, Present Conduct, Possible Future. Mediterranean Quarterly. 32-74, (4) 18.
Winstanley, K. L. (2010). Sport, (Middle)Power and Prestige: The Olympics and Canadian Identity. Montreal: Concordia University