بررسی ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در تاجیکستان و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات زبان فارسی دانشگاه تربیت ‌مدرس

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به‌ منزلة تحولی بنیادین در ارزش‌ها و اندیشه‌ یک ملت، بی‌تردید برآمده از سنت دیرینه‌ فرهنگی ما است، زیرا هرگونه دگرگونی در ذهنیت یک جامعه اساساً در جریان پیوسته‌ تاریخی رخ خواهد داد؛ بنابراین باید آن‏را در تأثیر و تأثری دوسویه دریافت. تغییر در محتوا و مضمون و صورت و قلمروها در انواع گوناگون هنر، اعم از شعر و ادبیات در نتیجة‌ انقلاب، واقعیتی روشن است. بررسی نقش زبان فارسی که زبان و مأوای انقلاب بوده است، در تحقق انقلاب اسلامی و نیز در ترویج ارزش‌های انقلاب در جهان بسیار اهمیت دارد. پرداختن به این امر در کشورهای حوزه‌ ایران فرهنگی، به‌دلیل اشتراک‌ها و پیوندهای فرهنگی، ضرورتی است که باید به آن توجه بیشتری شود. تأکید این تحقیق بر دو کشور افغانستان و تاجیکستان بوده است. در این مقاله پس از نشان‌دادن اهمیت و وجه ضرورت چنین کاری،‌ با مروری بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران اسلامی و کشورهای حوزه‌ ایران فرهنگی (به‌ویژه تاجیکستان و افغانستان)، تلاش شده است از طریق تمرکز بر ادبیات انقلاب به نقش زبان و ادبیات فارسی در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در این کشورها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupation of the land and its cultural implications - Case Study" : The occupation of Iraq

نویسنده [English]

  • Khadijeh Hajiyan
Persian Language and Literature Faculty, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Throughout the history, wars have many wanted and unwanted consequences which have great impact on the present and future situation of conflict society and its surrounding areas. Among them displacement, Immigration and mass Refugee, deploy and prevalence of Violence culture and extremism, culture and civilization monument destruction, serious threat to the family, social solidarity and degradation of collective identity reduction, by increasing divisions ethnic and religious divisions and also cultural and social disorders and constructed false identities and so on can be mentioned. Raiding on Iraq and occupying this country was no exception. It has had many cultural and social consequences which has subjected Iraq under too many social and cultural damages and Disruptions. All of them were resulted from violence, insecurity and instability caused by the war and the occupation of the country, while news about the cultural consequences of the occupation, often have been focused on Ancient relics destruction and looting of the country and less has been said about another dimensions of occupation.    This paper after discussing cultural consequences regarding to the issue of identity and positive impact on Iraqi culture in new law of the country, attempts to present a proper assessment of the cultural consequences of the occupation of the country. At last the question of the research, what have been the cultural consequences of the occupation, would be answered.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • Occupation
  • culture
  • Identity
  • Cultural Consequences
منابع و مآخذ
افشار (سیستانی)، ایرج(1383). جغرافیای تاریخی تاجیکستان، تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
امیراحمدیان، بهرام(1384). «هم‌گرائی بین کشورهای فارسی زبان»، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره 81، پاییز.
امیراحمدیان، بهرام(1391). ظرفیت‌های زبان فارسی در هم‌گرائی منطقه‌ای در جهان ایرانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
انوشه، حسن(1324). دانشنامه‌ ادب فارسی: ادب فارسی در افغانستان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1378.
بهبودی، هدایت‌الله(1373). ادبیات انقلاب، مجموعه مقاله‌‌های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، تهران: سمت.
حشمت‌زاده، محمدباقر(1388). تأثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
حق‌شناس، علی محمد(1382). زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته، تهران: موسسه انتشارت آگاه.
دربارة شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، رجوع کنید به http://www.persian-language.org/aboutus-page.html، تاریخ مشاهده: 28/07/1392.
دربارة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رجوع کنید به http://www.persianacademy.ir/fa/about.aspx ، تاریخ مشاهده: 28/07/1392.
دیپلماسی فرهنگی و نقش و جایگاه جهانی زبان فارسی، گفت‌وگو با دکتر قهرمان سلیمانی مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان و کارشناس زبان فارسی، رجوع کنید به http://peace-ipsc.org/fa ، تاریخ مشاهده: 23/04/1392
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رجوع کنید به  http://www.iranculture.org/fa/Default.aspx ?current=viewDoc&currentID=1338، تاریخ مشاهده: 24/4/1392
رابرت کان، دیویس و لاری فینک (1373). «نقد ادبی قرن بیستم». ترجمه هاله لاجوردی. ارغنون.ش4، صص1-16.
 راستگو، سیدمحمد(1373). مقدمه‌ای بر معیارهای انقلاب اسلامی. مجموعه مقاله‌‌های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، تهران: سمت. صص193- 201
رحیمووا، پولیا کووا(1381). نقاشی و ادبیات ایرانی. ترجمه زهره فیضی. تهران: روزنه.
رمضانی بونش، فرزاد. مصاحبه با اردوش رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان (اظهارات)، رجوع کنید به http://www.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=21018&newsview=555299، تاریخ مشاهده: 07/10/1389.
 روح‌الامینی، محمود(1372). زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطار.
شکوری، محمدجان(1387). فارسی در تاجیکستان. گفتگو با محمدجان شکوری. رجوع کنید به:
http://tajikam.com/fa/index.php?option=com-frontpage&Itemid=1 تاریخ مشاهده:24/4/ 1392
 
صفا، ذبیح الله(1333). حماسه سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.
کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره)، ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد 3، تهران: طرح نو.
کاظمی، محمد کاظم(1381). «ایران و بازسازی فرهنگی افغانستان»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 38.
لک، منوچهر(1384). «هویت ملی در شعر دفاع مقدس»، فصلنامه مطالعات ملی، سال6، شماره2، صص111-132.
لک، منوچهر(1384). ایران زمین در شعر فارسی. تهران: موسسه مطالعات ملی.
مطهری، مرتضی(1371). پیرامون انقلاب اسلامی، مجموعه یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
 موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1379). صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد 11و21.
موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1385). صحیفه‌ امام: مجموعه‌ آثار امام خمینی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1371). صحیفه نور، 22 جلد، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1376). صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (تبیان)،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی (ره) (نشر عروج)، چاپ دوم.
 موسوی خمینی (امام)، روح‌الله (1379). صحیفه نور، جلد11، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1379). صحیفه نور، جلد13، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
موسوی خمینی (امام)، روح‌الله(1379). صحیفه نور، جلد18، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 مؤمند، عبدالله(1371). « نیم نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان: نقدی بر مجموعه مقالات سمینار ادبیات معاصر افغانستان». ادبستان فرهنگ و هنر. ش36، صص203-205.
میرصادقی، جمال(1385). عناصر داستان، تهران: چاپ پنجم، انتشارات سخن.