شناسایی مؤلفه‌های ترغیب‌کننده مخاطب برای رفتن به سینما در تهران و ارائه مدل بر اساس روش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌‏ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های ترغیب‌ مخاطب بزرگسال برای رفتن به سینما و ارائه مدلی بر مبنای روش آمیخته اکتشافی است. روش تحقیق بر اساس الگوی کرسول در دو بخش کیفی و کمّی تنظیم شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمّی از روش توصیفی همبستگی بر مبنای روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران ارشد سینمایی، کارگردانان، تهیه‌کنندگان، منتقدین، بازیگران، اساتید جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و مخاطبان حرفه‌ای سینما بودند که از بین آنها 22 نفر بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در تحقیق مشارکت کردند. در بخش کمّی نیز با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای 1031 نفر از شهروندان تهرانی از بین 43 سینما انتخاب که میان آنها پرسش‌نامه توزیع شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و در بخش کمّی پرسش‌نامه حاصل از مقوله‌های کیفی بود که ابتدا با استفاده از روایی محتوایی و روایی عاملی، قابلیت اعتبار آن تأیید شد. برای بررسی قابلیت اعتماد پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که معادل 912/0 بود که نشان از پایایی مناسب ابزار دارد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بُعد کیفی ابعاد مختلفی را شناسایی کرد که از آن جمله می‌توان به ابعاد فردی و روان‌شناختی، بُعد اقتصادی، محیطی و فرهنگی، بُعد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، بُعد ویژگی‌های فیلم خوب و سینمای مطلوب اشاره کرد. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر ابعاد چهارگانه تفاوت ناچیزی با هم دارند. مدل استخراج شده نشان می‌دهد در کنار تولید فیلم خوب، توجه به نیازهای ارضانشده مخاطب می‌تواند در ترغبت مخاطب به سینما تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Factors Motivating Adult Audiences to Watch Movies in Cinema in Tehran and Offering a Model Based on MixMethod

نویسندگان [English]

  • Davud Zameni 1
  • Reza Ebrahimzadeh 2
1 PhD Student of Cutural Management and Planning, Azad university
2 Faculty Member of khorasgan Branch of Isfahan, Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to represent incentive factors of Tehranian adults to go to the cinema and Offering a model based on exploratory mix method. The research method based on Cresswell pattern was set in two qualitative and quantitative sections. Qualitative section was phenomenology and quantitative section was based on descriptive analysis with correlation method based on confirmatory factor analysis. The study populations in qualitative section were selected from executive managers of cinema, directors, producers and film critics, actors and actress, sociologists, social psychologists and cinema professional audiences. In Quota sampling method, 1031 active Tehranian people were selected from 43 cinemas and the questionnaires were distributed among them. Research tools in qualitative method were depth interview and Research tools in quantitative method were questionnaire which resulted with from qualitative categories. At first, its reliability was confirmed by using content and factor validity.  Cronbach's alpha was used to check the reliability of the questionnaire that was 0/912 which shows the reliability of the questionnaire. Data analysis in qualitative aspect identified several dimensions such as Individual and psychological, the economic, environmental and cultural, policymaking and planning, good film and Favorite movie features. The results of quantitative data analysis with confirmatory factor analysis show that there is little difference between quadratic impact factors. The last results shows that in addition to the good movie production, desirable cinema and attention to unmet needs of consumer and … are important to stimulate the audience to the cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Audience Stimulate
  • mix method
آذر عادل و مؤمنی، منصور(1380). آمار و کارُبرد آن در مدیریت. جلد دوم (چاپ پنجم)، تهران: سمت.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور(1383). آمار و کارُبرد آن در مدیریت. جلد اول (چاپ دهم)، تهران: سمت.
آزما، فریدون(1386). بررسی چگونگی افزایش رغبت تماشاگران به استفاده از سینما. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بیچرانلو، عبدالله و ساعی، محمدحسین(1389). «بررسی دیدگاه‌های فعالان و منتقدان سینمایی کشور دربارة بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر». نامه پژوهش فرهنگی. 9: 56-36.
راودراد، اعظم(1391). جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رحیمی، عبدالرحیم(1392). عوامل مرثر بر تقاضای سینما. چاپ اول. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
ساعی، محمدحسین، باقری، لیلا و احسانی، مهدیه(1389). «بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر»، نامه پژوهش فرهنگی. 9: 146-113.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شرفی، ابوالفضل(1388). «مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن»، مطالعات اجتماعی ایران. 7: 63-38
صبری‌لقا، آذرخش(1378). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اوقات فراغت (مورد کاربردی تقاضای سینما در تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کجباف، سینا(1389). برآورد تقاضای رفتن به سینما در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کرسول، جان و پلانوکلارک، ویکی(1390). روش‌های پژوهش ترکیبی. ترجمه: علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. چاپ اول. تهران: آییژ.
کلاین. پل (1380)راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سیدجلال صدر‏السادات و اصغر مینایی. تهران: انتشارات سمت.
گرایی‌نژاد، غلامرضا، هادی‌نژاد، منیژه و بختیاری آرزو(1389). «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، فصلنامه علمی ­ـ پژوهشی. نامه پژوهش فرهنگی. سال یازدهم.  9: 179-148.
لیتل، دانیل(1386). تبیین در علوم اجتماعی (درآمدی به فلسفه علم الاجتماع). چاپ چهارم. ترجمه عبدالکریم سروش. تهران: صراط.
موسایی، میثم و شیانی، ملیحه(1386). «تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در 24 استان ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال ششم. 25: 320-301.
 
Belfiore, E., & Bennett, O. (2008). The Social Impact of the Arts: An Intellectual History. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bergadaà, M., & Nyeck, S. (1995). Quel Marketing Pour Les Activités Artistiques : Une Analyse Qualitative Comparée Des Motivations Des Consommateurs Et Producteurs De Théàtre. Recherche et Applications en Marketing, 10(4), 27-46.
Brown, A. and Novak, J. L. (2007) Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, WolfBrown, January, pp. 11-14, retrieved from
Brown, A.S., & Novak, J.L. (2007). Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance. San Francisco: Wolf Brown.
Carù, A., & Cova, B. (2006). How to Facilitate Immersion in a Consumption Experience: Appropriation Operations and Service Elements. Journal of Consumer Behaviour, 5, 4-14.
Getz, D. (2007). Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. Oxford: Elsevier.
Hong Kong Policy Research Institute Ltd (2000) The Survey on Movie-going Habits in Hong Kong, 2000 http://www.tela.gov.hk/english/doc/forms/whatsnew/fullreport
http://wolfbrown.com/images/books/ImpactStudyFinalVersionFullReport.pdf.on September 16, 2012
Hume, M., Mort, G.S., & Winzar, H. (2007). Exploring Repurchase Intention in a Performing Arts Context: Who Comes? And Why Do They Come Back? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12, 135-148.
Miller, Norman and Duane M. Robinson (1963), The Leisure Age, Belmont, CA: Wadsworth.
Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School.
Pincus, J. D. (1992) ‘Interpreting perceiver reactions to emotional stimuli’, Advances in Consumer Research, 19, 245–250.
Rojek, C. (2000). Leisure and Culture. Basingstoke: Macmillan.
Sisto, A., & Zanola, R. (2005). Rational addiction to cinema? A dynamic panel analysis of Europan countries. POLIS departmentʼs Working Papers. Department of public policy and public, Choice, Via Cavour, 84, 15100 Alessandria. Italy.
Slater, A. (2007). ‘Escaping to the Gallery’: Understanding the Motivations of Visitors to Galleries. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12, 149-162.
Stebbins, R.A. (2007). Serious Leisure: A Perspective for Our Time. New Brunswick, NJ: London: Transaction Publishers.
Thyne, M. (2001)."The Importance of Values Research for Nonprofit Organisations: The Motivation-Based Values of Museum Visitors". International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 6(2), 116-130.
Tinsley, Howard E. A., Thomas C. Barrett, and Richard A. Kass (1977), “Leisure Activities and Need Satisfaction.” Journal of Leisure Research, 9(2), 110-120.
Wahmsley, B. (2011). "Why People go to the theatre: A qualititative stady of audience motivation". Jornal Customer Behavior, Vol. 10, No. 4, pp 335-351
White, T.R., & Hede, A.-M. (2008)."Using Narrative Inquiry to Explore the Impact of Art on Individuals". Journal of Arts Management, Law and Society, 38(1), 19-35.
Yamamura, E. (2009)." Rethinking Rational Addicive Behaviour and Demand for Cinema: a Study Using Japanese panel Data". Applied Economics Letters, 16(7), 693-697