نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده حقوق- گروه حقوق جزا و جرم شناسی

2 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده حقوق- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

3 دانشیار گروه انیمیشن و سینما دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

چکیده
وکلا در میان کنشگران عدالت کیفری برجسته‌ترین نقش را در فیلم‌های سینمایی مرتبط با دادرسی کیفری دارند. این امر تا حد زیادی حاصل برساخت و بازنمایی منحصربه‌فردی بوده که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، سینمایی و سیاسی شکل‌گرفته است. طبق تقسیم‌بندی فیسک این سه عامل را می‌توان به ترتیب به سه سطح واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی تقسیم کرد. در سطح واقعیت، عوامل فرهنگی که عملکرد وکلا را مورد مناقشه قرار می‌دهد، بر نمایش وکلای سینمای ایران تأثیر گذاشته است. در سطح بازنمایی، سینمای هالیوود بر مبنای نظام دادرسی اتهامی، تاثیر بسزایی در شکل دفاع و اختیارات وکلا در فضای دادگاه داشته است. در سطح ایدئولوژیک نیز تصویر وکلا حاصل بخشی از گفتمان راجع به فضای فکری بوده است که گاهی نقشی همگام و گاهی مخالف با ایدئولوژی و قدرت حاکم داشته است. وکلای پیش از سال 1376 عمدتاً کنشگران مبارزه با نظام فاسد قضایی شاهنشاهی بوده‌اند که البته در این راه موفقیتی کسب نکرده‌اند. پس از سال 1376 وکلای زن به نحو گسترده‌ای با بازنمایی‌های مثبت وارد سینمای ایران شدند. وکلای زن در تلاشند تا در نظام مردسالار قضایی، عدالت را برای زنان محقق کنند که البته این وکلا نیز موفق به رسیدن به هدف خود نمی‌شوند. تحقیق حاضر بر آن است تا زمینه‌ها و چرایی چنین بازنمایی‌های متفاوتی از وکلا را در سینمای پس از انقلاب ایران را ریشه‌یابی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

overall Analysis of Factors Affecting the Cinematic Representation of the Role of Lawyers in Post-Islamic Revolutionary Criminal Procedures(1982-2016)

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD Ganjalishahi 1
  • MOHAMMAD farajiha 2
  • Ali SheikhMehdi 3

1 Tarbiat modares university- law faculty- department of criminal law and criminology

2 itarbiat modares university-law faculty- department of criminal law and criminology

3 Associate Professor, Art and Architecture Faculty- Department of Animation and Cinema, Tarbiat ModaresUniversity, Tehran

چکیده [English]

Lawyers are the most prominent actors in criminal justice movies. This is mainly due to the unique construction and representation that has been shaped by cultural, cinematic and political factors. According to the Fisk classification these three factors can be divided into three levels of reality, representation, and ideology. On the reality level, the cultural issues that challenge the performance of lawyers have affected the representation of Iranian cinema lawyers. At the level of representation, Hollywood cinema based on the accusatory system has had a significant impact on the form of defense and the authority of attorneys in court. On the ideological level, the image of lawyers has also been part of a discourse that has sometimes played a part and sometimes opposed to ideology and power. Prior to 1997, lawyers were largely active in the fight against the corrupt imperial judicial system, but had no success in this regard. After 1997, female lawyers entered Iranian cinema with positive representations. Female lawyers are trying to deliver justice to women in a patriarchal system, but they also fail to achieve their goals. The present study seeks to root out the backgrounds and causes of such different representations of lawyers in post-revolutionary Iranian cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Lawyer
  • Male Lawyer
  • Representation
  • Iranian Cinema
  • Discourse
منابع و مأخذ
آزادارمکی، تقی و آرمین امیر (1388). «بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال‌های 1374 تا 1385 بر اساس توزیع کارکردی فیلم‌ها)»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، شماره 2: 130-99.
آزمایش، علی (1390).«نقش وکلا در تحقق عدالت اجتماعی»، فصلنامه وکیل مدافع، شماره 2: 144-132.
توکویل، الکسی (1396). تحلیل دموکراسی در آمریکا، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
حسینی، مجید (1392). تن دال: تحول فرهنگ سیاسی در سینمای پرمخاطب ایران، تهران: انتشارات رخدادنو.
راودراد، اعظم و مسعود زندی (۱۳۸۵). «تغییرات نقش زن در سینمای ایران»، مجلۀ جهانی رسانه، شماره 2: 27-1.
سبحانی­نژاد، مهدی؛ محترم قبادی و جواد فعلی (1389).«بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 61: 33-1.
سلطانی، علی­اصغر (1396). قدرت گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نی.
عبداللهی، محمد (1389). علل و موانع قانون­گرایی درایران ازدیدگاه جامعه­شناسی، چاپ­شده درکتاب: معمای حاکمیت قانون در ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
عبدی، عباس (۱۳۸۹). نارسایی‌های قانون وحقوق در فرهنگ عمومی، چاپ­شده درکتاب: معمای حاکمیت قانون در ایران،چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
فیسک، جان (1394). «فرهنگ تلویزیون»، فصلنامه ارغنون، شماره 19: 142-125.
هریسون، پل (1379).«نیکولاس لومان و نظریۀ نظام­های اجتماعی»، ترجمۀیوسف اباذری،فصلنامه ارغنون، شمارۀ 17: 49-19.
هولاب، رابرت (1393).یورگن هابرماس: نقد در حوزۀ عمومی، ترجمۀ حسین بشیریه، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
Alexander, V. D. (2003). Sociology of the Arts. London: Blackwell publishing.
American bar association report (1999).perception of the U.S justice system.
Bourdieu, P. (1991).The love of art: European art museums and their publics.Cambridge: polity.
Brion, D.J. (2014).The Criminal Trial as Theater: The Semiotic Power of the Image.Springer ScienceBusiness Media Dordrecht publication.
D'hondt, S. (2010).‘The Cultural Defense as Courtroom Drama: The Enactment of Identity, Sameness, and Difference in Criminal Trial Discourse’, Law & Social Inquiry,35(1):67-98.
Gaines, P. (2016).From Truth to Technique at Trial: A Discursive History of Advocacy Advice Texts.Oxford University Press.
Greenfield, S. (2001).‘Hero or Villain?Cinematic Lawyers and the Delivery of justice’, journal of law and society,: 25-39
Hall, S. (1997).Representation: Cultural representations and signifying practices: the work of representation. London: sage publication.- Klapsa, K. L. (2012).‘Lawyersbring big screen drama to the courtroom’,Barry Law Review, 18(2): 355-388.
Luhmann, N. (2001).The reality of mass media, translated by Kathleen Cross. Stanford university press.
Machura, S.& Ulbrich, S. (2001) ‘Lawin Film: Globalizing the Hollywood Courtroom Drama’, journal of law and society, 28:117-132.
Mooney,A. (2006).The Drama of the Courtroom. London: Routledge.
Neubauer, D. (2018).America’s Courts and the Criminal Justice System. Cengage Learning, Inc- Rafter,Nicole (2000) shot in the mirror: crime Films and Society , Oxford University Press
Silbey, J. (2001).‘Patterns of Courtroom Justice’, journal of law and society, 28:97-116