ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

اگرچه تاکنون موضوع رهبری و تأثیر سبک‌های مختلف آن بر عملکرد کارکنان مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است، اما موضوع قومیت‌ها و پتانسیل آن‌ها به عنوان یک خرده فرهنگ در انجام وظایف مختلف سازمانی و نحوه برقراری ارتباط و همکاری اثربخش میان آن‌ها در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا بواسطه بررسی فرهنگ قومیت آذری زبان در کشور به ارائه الگوی رهبری متناسب با این قومیت را در سازمان بپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های ترکیبی طبقه‌بندی می‌شود. به‌طوری که، پرسشنامه‌ای در میان 532 نفر از افراد آذری زبان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان توزیع گردیده و از نظرات 9 مدیر سازمان‌های آذری زبان برای تکمیل اطلاعات استفاده شده است. به منظور بررسی نتایج به دست آمده به ترتیب از آمار توصیفی و روش تحلیل تم استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل فرهنگی افراد قومیت آذری زبان در دسته فرهنگ‌های فعال خطی قرار داشته و سبک رهبری تیم‌محور از بیشترین اثربخشی برای مدیریت و رهبری این افراد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a model of leadership in the organization of Turkic languages ethnic based on the Lewis cultural model

نویسندگان [English]

  • Hanzaleh Zeynvand Lorestani 1
  • Abbas Ali Rastegar 2
  • Adel Azar 3
  • hosein damghanian 4
1 Ph.D. Candidate, Organizational behavior management, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, University of Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Business management department, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, University of Semnan, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economic, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
4 Associate proffesor in organizational behavior, Semnan University
چکیده [English]

It’s so clear which impact of leadership and different types of that on staff performance have been studied a lot. But ethnicity and their potential have received little attention as a subculture in the various organizations tasks and different types of effectively communication and collaboration in the organization. So this article wants to present a leadership model appropriate to this ethnicity in organization by examining culture of Turkic ethnicity in Iran. Current study is classified as an applied research and our method for information gathering was combination research. One questionnaire was distributed in among 532 Turkic languages people in East Azerbaijan and West Azerbaijan, Ardabil, Zanjan states and we have got information from 9 managers of Turkic languages organizations. In order to analyze of result we used descriptive statistics and theme analyses. The result indicated which culture model of ethnic Turkic people is in the category of liner active culture and team-oriented leadership has been most effective in managing and leading of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnicity
  • Culture
  • Leadership
  • Turkic languages
  • Lewis
منابع و مأخذ
احمدی‌پور، زهرا، طهمورث حیدری موصلو و طیبه حیدری موصلو (1391). «جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت اقوام ایرانی (نمونه موردی: دانشجویان قوم آذری)»، فصلنامه جغرافیا، شماره 10: 122-103.
اسماعیلی، رضا، نسرین قلانی و مینا جلالی (1393). «همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی‌شدن و تقویت فرهنگ ملی ـ قومی جوامع». فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره 15: 169-149.
امین مظفری، فاروق، محمدحسن پرداختچی، محمد یمنی دوزی سرخابی و محمد ذکائی (1387). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری در دانشگاه‌های ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 14: 157-133.
حاجیانی، ابراهیم (1388). نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی، جامعه‌شناسی ایران، 9.
جلالی، مهدی (1397). «بررسی تطبیقی هویت قومی و هویت ملی در میان دانش‌آموزان آذری‌زبان و کُردزبان (مطالعه موردی شهرستان میاندوآب)»، مطالعات میان‌‌فرهنگی، شماره 13: 98ـ69.
حسینی، فرشید، حمزه رایج، مهرداد استری و سید مهدی شریفی (1389). «بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر ـ پیرو»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دولتی، شماره 4: 72-55.
حمزه‌پور، مهدی (1397). «ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 12: 184-153.
خانی، داوود، حامد خراسانی طرقی و علی شیرازی (1393). «مطالعه تطبیقی اقوام کرد، آذری‌زبان و فارس در خراسان شمالی»، مطالعات میان‌فرهنگی، شماره 22: 33-9.
دهقان، آزاده و محمدحسین یارمحمدیان (۱۳۸3). «بررسی رابطه بین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 2: 41-36.
رستمی، مهدی، مهدی قزلفسلو و ابوالقاسم خوش‌کنش (1393). «پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر اساس فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 6: 22-9.
 سنجقی، محمدابراهیم، برزو فرهی و سید مهدی حسینی (1390). «تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان نظامی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 9: 136ـ111.
سواره، یونس (1392). فرصتهای تنوع قومی در ایران برای تحکیم هویت و امنیت ملی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
صالحی امیری، رضا (1388). مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کواری، سید حبیب‌الله (1380). «بررسی سبک‌های رهبری در بیمارستان‌های مورد مطالعه شهر شیراز و ارائه الگوی مناسب»، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 4: 23ـ19.
لوییس، ریچارد (1396). وقتی تیم‌ها به هم می‌رسند، ترجمۀ عباسعلی رستگار، حنظله زینوند لرستانی و معین کلوشانی، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.
 
 
Atwater, L. & Dionne, S. (2007). A process model of leader-follower fit. In C. Ostroff & T. A. Judge (Eds.), Perspectives on organizational fit (pp. 183-208). Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum.
Bhagat, R. & Steers, R. (2009). Cambridge handbook of culture, organizations, and work. Cambridge University Press, New York.
Brewer, Marilym B. & Yuki, M. (2007). Culture and social Identity in: Handbook of cultural psychology, The Guilford Press.
Budin, D.K. & Wafa, A. (2015). 'The relationship between culture and leadership style preference among Malay-Brunei, Bajau and Kadazan-Dusun community in Sabah, Malaysia', Journal of Management Development, 34(10), 1202-1210.
Burns, G. N., Kotrba, L. M., & Denison, D. R. (2013). Leader-culture fit: Aligning leadership
And corporate culture. In H. S. Leonard, R. Lewis, A. M. Freedman, & J. Passmore (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of leadership, change and organizational Development (pp. 113-128). Hoboken, NJ: Wiley.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.
Gupta, V. & Van Wart, M. (2016). Leadership across the Globe, New York: Routledge.
Hofstede, G. (2011). 'Dimensionalizing cultures: The Hofestede model in Context'. Online Reading in Psychology and culture, 2(1).
House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies, London: SAGE Publications.
House, R. J., Hanges, P. J., Ruiz-Quintanilla, S. A., Dorfman, P. W., Javidan, M., Dickson, M., & Gupta, V. (1999). 'Cultural influences on leadership and organizations: Project GLOBE', Advances in Global Leadership, 1, 171-233.
Kim, U., Triandis, H. C., Kagitçibasi, C., Choi, S.-C., & Yoon, G. (1994). Introduction. In U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitçibasi, S.-C. Choi, & G. Yoon (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method, and applications (pp. 1-16). Thousand Oaks, CA: Sage.
Kumaran, M. (2012). Leadership in Libraries: A focus on ethnic-minority librarians, Oxford Cambridge New Delhi: Chandos Publishing.
Lewis, R. D. (2005). When Cultures Collide, London: Nicholas Brealey.
Meglino, B. M., Ravlin, E. C., & Adkins, C. L. (1991). 'Value congruence and satisfaction with a leader: An examination of the role of interaction', Human Relations, 44(5), 481-495.
Northouse, P. G. (2016). Leadership Theory and Practice, London: SAGE Publications.
Richardson, J., Millage, P., Millage, J., Lane, S. (2014). 'The effects of culture on leadership styles in China, Germany and Russia', Journal of Technology Management in China, 9(3), 263-273.
Smircich, L. (1983). 'Concepts of culture and organizational analysis', Administrative Science Quarterly, 28, 339-358.
Testa, M. R. (2009). 'National culture, leadership and citizenship: Implications for cross-cultural management', International Journal of Hospitality Management, 28(1), 78-85.
Triandis, H. C., & Gelfand, M. J. (1998). 'Converging measurement of horizontal and vertical individualism and collectivism', Journal of Personality and Social Psychology, 74, 118–128.
Turban, D. B., & Jones, A. P. (1988). 'Supervisor-subordinate similarity: Types, effects, and mechanisms', Journal of Applied Psychology, 73(2), 228-234.
Villotti, P., Stinglhamber, F., and Desmette, D. (2019). 'The Influence of Multiculturalism and Assimilation on Work-Related Outcomes: Differences Between Ethnic Minority and Majority Groups of Workers', Psychologica Belgica, 59(1), 246–268.