دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سیاست فیلم اتحادیة اروپا: بین هنر و تجارت

علی صباغیان

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، ، صفحه 141-160

چکیده
  بازار داخلی اروپایی بخش سینما را در برگرفته است. با وجود این، فیلم به مثابه یک رسانه فرهنگی، به آسانی خود را در معرض روندهای یکسان‌ساز که در فرایند ادغام اقتصادی ذاتی است قرار نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مابین اقدامات ملی و تلاش‌هایی که به منظور به‌وجود آوردن بازار مشترک اروپایی برای کالاها و خدمات سمعی و بصری انجام می‌گیرد، ...  بیشتر