دوره و شماره: دوره 21، شماره 49 - شماره پیاپی 81، بهار 1399، صفحه 7-300 
6. بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی ( ۱۳۹۴- ۱۳۵۳)

صفحه 147-180

10.22083/jccs.2019.126067.2392

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد؛ محسن سوهانیان حقیقی