اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد سلگی

روان‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

solgy2042atyahoo.com


محمد سلگی

سردبیر

محمدمهدی فرقانی

علوم ارتباطات روزنامه‌نگاری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

mforghaniatatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تقی آزادارمکی

جامعه‌شناسی استاد، دانشگاه تهران

tazadatut.ac.ir

رضا اکبری

فلسفه و کلام استاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

akbariatisu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسی استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

dorakhshahatisu.ac.ir

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

روابط بین‌‏الملل استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

dehghaniatatu.ac.ir

حمید عبداللهیان

ارتباطات استاد،‌ دانشگاه تهران

habdolahatut.ac.ir

یحیی طالبیان

ادبیات فارسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

ytalebianatmail.uk.ac.ir

اصغر افتخاری

علوم سیاسی دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

eftekhariatisu.ac.ir

محمدرضا جوادی یگانه

جامعه‌‌‌‌‌‏شناسی ادبیات دانشیار، دانشگاه تهران

myeghanehatut.ac.ir

یونس نوربخش

جامعه‏‌‌شناسی دین دانشیار، دانشگاه تهران

vnourbakhshatut.ac.ir

سیدوحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

aqiliatsrbiau.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniatricac.ac.ir