پیوندهای مفید

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات


پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات


فصلنامه علمی دیداری و شنیداری


فصلنامه پژوهش های ارتباطی


دو فصلنامه دین و ارتباطات


دو فصلنامه رسانه و فرهنگ


فصلنامه مطالعات رسانه های نوین


پژوهشنامه رسانه بین‌الملل


فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات