فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات (JCCS) - واژه نامه اختصاصی