بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چابکی، رامین [1] کارشناسی ارشد رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) (نویسندة مسئول) chaboki2008@gmail.com
 • چاوش باشی، فرزانه [1] استادیار گروه مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران- ایران
 • چنگیز، سحر [1] استادیار دانشگاه امام رضا
 • چیت‌ساز، شقایق [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

ح

خ

د

 • دامغانیان، حسین [1] دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان
 • دانشگر، فهیمه [1] دانشیار دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • دانیالی، عارف [1] استادیار گروه الهیات، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس (نویسنده مسئول)
 • درخشه، جلال [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 • درخشه، جلال [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)/ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • درخشه، جلال [1] دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
 • درخشه، جلال [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
 • درفشی، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • درویشی، محمد [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنردانشگاه هنر اصفهان
 • درینی، ولی‌محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور تهران
 • دلاور، علی [1] استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • دلاور، علی [1] استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • دلخواه، مسعود [1] استادیار گروه کارگردانی. دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • دهقان‌پیشه، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دومهری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی گروه جامعه‌شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • دین‌پرست، فائز [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دین پرست، فائز [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالبی، ابوتراب [1] استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • طالبی، ابو تراب طالبی [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • طالبی، محمدعلی [1] دانش آموخته دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
 • طالبیان، حامد [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده مسئول)
 • طالبیان، حامد [1] کارشناس‏ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه‌طباطبایی
 • طالبیان، حامد [1] کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
 • طالبیان، حامد [1] کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • طالبیان، سارا [1] کارشناس ارشد رسانه و ارتباطات جهانی، دانشگاه هلسینکی
 • طالبیان، یحیی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • طاهری، صدرالدین [1] رییس دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
 • طاهری، نقی [1] کارشناس‌ارشد تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس، دانشگاه اصفهان Naghitaheri@yahoo.com
 • طاهری حاجی وند، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران و
 • طاهری دمنه، محسن [1] گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان
 • طباطبائی فارانی، سحر [1] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • طبیعی، منصور [1] دانشگاه شیراز
 • ططری، خدیجه [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • طیبه رجبی، آذر قلی زاده [1] استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان/ کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ع

غ

 • غراب، ناصرالدین [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش نظری ـ فرهنگی
 • غفاری، پویان [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران
 • غفاری، فرهاد [1] دانشیار گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • غفاری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 • غفوری، آرزو [1] گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفوری‌فر، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهر تبریز(نویسنده مسئول)
 • غفوری فر، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • غلامعلی، اسدالله [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر. دانشکده هنر و معماری. دانشگاه تربیت مدرس
 • غنی‌زاده، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • غیاثی زارچ، ابوالقاسم [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، گروه آموزش زبان فارسی

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسندۀ مسئول)
 • وثوقی، منصور [1] استاد و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) (نویسنده مسئول)
 • وزیری، وحید [1] گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استادیار، گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (مسئول مکاتبات)*

ه

ی