بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چابکی، رامین [1] کارشناسی ارشد رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) (نویسندة مسئول) chaboki2008@gmail.com
  • چاوش باشی، فرزانه [1] استادیار گروه مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران- ایران
  • چیت‌ساز، شقایق [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسندۀ مسئول)
  • وثوقی، منصور [1] استاد و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)
  • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) (نویسنده مسئول)
  • وزیری، وحید [1] گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استادیار، گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (مسئول مکاتبات)*

ه

ی