بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چابکی، رامین [1] کارشناسی ارشد رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) (نویسندة مسئول) chaboki2008@gmail.com
 • چاوش باشی، فرزانه [1] استادیار گروه مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران- ایران
 • چیت‌ساز، شقایق [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

ح

خ

د

 • دانیالی، عارف [1] دپارتمان الهیات- گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی -دانشگاه گنبد کاووس
 • دانشگر، فهیمه [1] دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • درخشه، جلال [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 • درخشه، جلال [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)/ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • درخشه، جلال [1] دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
 • درخشه، جلال [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
 • درفشی، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • درینی، ولی‌محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور تهران
 • درویشی، محمد [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنردانشگاه هنر اصفهان
 • دلاور، علی [1] استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • دلاور، علی [1] عضور هیات علمی
 • دلخواه، مسعود [1] استادیار گروه کارگردانی. دانشگاه تربیت مدرس
 • دین‌پرست، فائز [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • دهقان‌پیشه، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دومهری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

 • غراب، ناصرالدین [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش نظری ـ فرهنگی
 • غفاری، پویان [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران
 • غفاری، فرهاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه آمار و اقتصاد
 • غفاری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 • غفوری، آرزو [1] گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفوری فر، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • غفوری‌فر، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهر تبریز(نویسنده مسئول)
 • غلامعلی، اسدالله [1] دانشجوی دکتری پژوهش هنر. دانشکده هنر و معماری. دانشگاه تربیت مدرس
 • غنی‌زاده، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسندۀ مسئول)
 • وثوقی، منصور [1] استاد و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • وحیدی فردوسی، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) (نویسنده مسئول)
 • وزیری، وحید [1] گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استادیار، گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (مسئول مکاتبات)*

ه

ی