معرفی زباهنگ مرگ‌محوری و شادی‌گریزی از طریق تفحص در گفتمان‌شناسی «مرگ» در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان

10.22083/jccs.2019.154431.2611

چکیده

نظر به اهمیت زبان و واژگان در منعکس نمودن باورهای فرهنگی حاکم بر جوامع و در نهایت، شناخت بهتر و کامل‌تر این باورها، جستار حاضر که در زمرۀ پژوهش‌های جامعه‌شناسی زبان قرار دارد، بر آن شده است تا در پرتوی الگوی هایمز (1967)، به بررسی کارکردهای مختلف قطعۀ زبانی «مرگ» و عبارات مرتبط با آن، در پیکره‌ای نمونه از زبان فارسی بپردازد. «مرگ» و عبارات وابسته به آن ازجمله مضامینی هستند که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی و نیز زبانی قابل تفحص و بررسی بوده و به خوبی می‌توانند باورهای فرهنگی جوامع را به تصویر کشند. به منظور نیل به هدف مورد نظر، نخست تعداد 673 بافت طبیعی که در آنها گفتمان مرتبط با «مرگ» بکار رفته بود، ضبط شد و پس از بررسی داده‌های گردآوری شده براساس بخش‌های هشتگانۀ مدل هایمز (1967)، موارد کاربرد این قطعۀ زبانی از منظر اجتماعی و زباهنگ‌های مرتبطِ حاکم در جامعۀ فارسی زبان استخراج گردید. یافته‌های حاصل از پژوهش، حاکی از آن بود که دلیل نهفته در پس کاربرد گستردۀ قطعۀ زبانی مذکور در میان فارسی‌زبانان، حاکمیت زباهنگ‌های مرگ‌اندیش و مرگ‌طلب بودن، مرده‌پرستی، غم‌ستایی و شادی‌گریزی در جامعۀ ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Cherophobia Cultuling: A Close Look into the Discursive Functions of Death-oriented Terms in Persian

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam 1
  • Aida Firooziyan Pour Esfahani 2
  • Ailin Firooziyan Pour Esfahani 3
1 English Department, Ferdowsi University
2 English department, Imam Reza International university
3 English Department, Damghan University
چکیده [English]

Considering the salient role of vocabularies in reflecting the cultural beliefs of a given society, the present study, conducted in the field of sociology of language, aims at examining the discursive functions of “death” and the related terms in the Persian language corpus, using Hymes (1967) SPEAKING model. The reason we have chosen such concept is that not only can it vividly illustrate the existing cultural beliefs of a society, but also it can be examined from social and linguistic points of view. To this end, 673 contexts in which the death-related discourses have been used were recorded, and after analyzing the data based on the SPEAKING model, the social aspects of the discursive functions were extracted. The results revealed that the intention behind using death and its related terms among Persian speakers of Iran is rooted in the prevalence of morbid thoughts, death-seeking, necrolatry, love of sadness, and cherophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultruology
  • cultuling
  • Death
  • SPEAKING model
  • Hymes