بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی ( ۱۳۹۴- ۱۳۵۳)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی نظری فرهنگی و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ( نویسنده مسئول)

2 دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22083/jccs.2019.126067.2392

چکیده

با توجه به اتخاذ پیش‌فرض ترکیبی بودن هویت، سؤالات اصلی این تحقیق  این است که عناصر سازنده این ترکیب در قشر جوان جامعة ایرانی کدام‌اند. تحولات هر کدام از این عناصر در طول چند دهة اخیر چگونه بوده است و چه فراز و فرودی را داشته است. مناسبات میان اجزا سازندة هویت جمعی جوانان ایرانی چگونه است. این ترکیب چه نوع ترکیبی است و نحوة آرایش، هم‌نشینی، داد و ستد و تعامل میان این عناصر به چه ترتیبی است؛ روش تحقیق این پژوهش مطالعة طولی و ملی است که بر مبنای تحلیل ثانویه داده‌های کمی متغیرهای مورد مطالعه در بازة زمانی سال‌های 94-1353 انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، هویت مذهبی با میانگین 83/11 در مقیاس ۱۰۰ غالب‌ترین نوع هویت در این سال‌ها در جامعة جوانان ایرانی بوده است. پس از آن هویت ملی با میانگین 80/29 بیشترین گسترش را در میان جوانان دارد. هویت قومی با 53/46 و همچنین هویت مدرن با 52/03 در رده‌های بعدی  قرار دارند. برحسب آزمون‌های همبستگی و براساس نمودار هم‌ تغییری  به‌طور کلی می‌توان استنباط کرد بین هویت ملی و هویت قومی در میان جوانان در سال 86 رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین هویت ملی و هویت مذهبی در میان جوانان در سال‌های 1386، 1384، 1379 و 1388 نشان از وجود رابطة بین این دو هویت است. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the evolution of Iranian youth identity

نویسندگان [English]

  • majid fouladiyan 1
  • hasan rezaeebahrabad 2
  • mohsen sohanianhaghighi 3
1 Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ph.D. student of Ferdowsi University of Mashhad
3 MSc student of Social Sciences Department of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

the main questions of this research are that what elements of this compound are in the young population of Iranian society? How has each of these elements evolved over the past decades, and what has been the ups and downs? What is the relationship between the components of the collective identity of Iranian youth? What kind of combination is this composition and how is it arranged, commented, traded, and how is the interaction between these elements?
Research method This study is a longitudinal and national study based on the secondary analysis of quantitative data of variables studied in the period of 1973-94.
The results show that the religious identity with an average of 11/83 was on the scale of 100 most prevalent types of identity over the years in the Iranian youth community. After that, the national identity with the mean of 29/80 is the most widely spread among the youth. Ethnic identity with 53/46 and also modern identity with 03/52 are in the next. In terms of correlation tests and according to the correlation chart, it can generally be concluded that there is a relationship between national identity and ethnic identity among young people in the year 86. Correlation coefficient of these two direct and significant variables is moderate. Also, the results of the Spearman correlation test between the national identity and religious identity among the youth in the years 79, 86, 84, 88 indicate the existence of a relationship between the two identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Religious identity
  • Modern identity
  • Ethnic Identity