دوره و شماره: دوره 19، شماره 43 - شماره پیاپی 75، پاییز 1397، صفحه 1-238 
4. آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی

صفحه 83-106

حسن خجسته باقرزاده؛ ملیکا بردبار؛ سید وحید عقیلی


5. تحلیل جامعه‌شناختی مهم‌ترین مانع فرهنگی توسعۀ سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

صفحه 107-144

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


6. رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه‌ای بین جوانان شهر بافق

صفحه 145-164

سیدعلیرضا افشانی؛ علی‌محمد مزیدی شرف‌آبادی؛ منیره صدری