دوره و شماره: دوره 18، شماره 40 - شماره پیاپی 72، زمستان 1396، صفحه 1-232 (زمستان 96) 
1. واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

صفحه 1-32

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


5. طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

صفحه 123-155

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی