دوره و شماره: دوره 18، شماره 40 - شماره پیاپی 72، اسفند 1396، صفحه 1-232 (زمستان 96) 

مقاله پژوهشی

واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

صفحه 1-32

10.22083/jccs.2018.98774.2259

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا