دوره و شماره: دوره 15، شماره 27 - شماره پیاپی 59، مهر 1393 

مقاله پژوهشی

ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

صفحه 7-36

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ سید حسین شرف الدین؛ محمد جواد نوروزی


بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه

صفحه 87-110

محمد معین الدینی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی